„Wymuszona, konieczna niedogodność” – zdalne nauczanie w sytuacji pandemii COVID-19 w refleksji rodziców
Konteksty Pedagogiczne nr 2(15)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

zdalne nauczanie
rodzice
dziecko
nauczyciele
pandemia COVID-19

Jak cytować

GODAWA, G. „Wymuszona, konieczna niedogodność” – zdalne nauczanie w sytuacji pandemii COVID-19 w refleksji rodziców. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 15, p. 207–225, 30 grudz. 2020.

Abstrakt

Rodzice zaangażowani w proces zdalnej edukacji dziecka w sytuacji pandemii COVID-19 nabyli doświadczeń, które opisali w formie refleksji. Jakościowa analiza 169 wypowiedzi respondentów pokazała ich krytyczne ustosunkowanie wobec sposobu wdrażania zdalnej formy nauczania. Rodzice zwracają uwagę na niedogodności, z jakimi się zmagają w co-dziennym pomaganiu dziecku w nauce oraz organizacji życia rodzinnego. Dokonują oceny jakości zdalnego nauczania, podkreślają jego walory i mankamenty. Respondenci poddają wnikliwej ocenie pracę nauczycieli, doceniają ich trud, ale także wykazują braki w ich zaangażowaniu oraz umiejętnościach dydaktycznych. Podkreślają walory nauczania prowadzonego w formie online.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.278
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Bauman, T. (2001). Opracowanie danych jakościowych [Development of Qualitative Data]. In: T. Pilch & T. Bauman (eds.), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe [Principles of Pedagogical Research. Quantitative and Qualitative Strategies] (pp. 344–362). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”.
Zobacz w Google Scholar

Dziewulak, D. (2012). Kształcenie na odległość w wybranych państwach europejskich [Distance Learning in Selected European Countries]. Analizy BAS, 18(85), 1–11.
Zobacz w Google Scholar

Gurba, K. (2015). MOOC. Historia i przyszłość [MOOC: History and Future]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII.
Zobacz w Google Scholar

Heba, A. (2009). Nauczanie na odległość – wczoraj i dziś [Distance Learning – Yesterday and Today]. Nauczyciel i Szkoła, 3–4(44–45), 145–152.
Zobacz w Google Scholar

Juszczyk, S. (2003). Kształcenie na odległość (online) [Distance Learning (Online)]. In: T. Pilch (ed.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku [Pedagogical Encyclopedia of the 21st Century], t. 5 (pp. 872–879). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”.
Zobacz w Google Scholar

Konieczek, M. (2017). E-learning – nowoczesna forma edukacji [E-learning – A Modern Form of Education]. Rynek – Społeczeństwo – Kultura, 1(22), 36–40.
Zobacz w Google Scholar

Kurkowski, M. (2006). Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu [Handbook for Authors of Courses Conducted with the Use of the E--learning Method]. Wodzisław Śląski: Partnerstwo na Rzecz Rozwoju.
Zobacz w Google Scholar

Michałowski, R. & Myka, W. (2014). Jak wdrażać kształcenie na odległość w kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych krok po kroku [How to Gradually Implement Distance Learning into Lifelong Learning in Extracurricular Forms]. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Edukacji Narodowej (2020). Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół [Distance Learning. Handbook for Schools], https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztal-cenie_na_odleglosc_%E2%80%93_poradnik_dla_szkol [accessed: 28.05.2020].
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki [Ordinance of the Minister of National Education and Sport of 9 April 2002 on the Conditions for Innovative and Experimental Activities by Public Schools and Institutions]. (Dz.U. z dnia 15 maja 2002 r.), § 1.1.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [Ordinance of the Ministry of Education of 20 March 2020 on Special Solutions in the Period of Temporary Limitation of the Functioning of Units of the Educational System in Connection with Preventing, Counteracting and Combating COVID-19] (Dz.U. 2020 poz. 493, z późn. zm).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii [Ordinance of the Minister of Health of 20 March 2020 on the Announcement of the State of the Epidemic on the Territory of the Republic of Poland] (Dz.U. 2020 poz. 491).
Zobacz w Google Scholar

Słownik Języka Polskiego PWN [Dictionary of the Polish Language, PWN], https://sjp. pwn.pl/sjp/przymus;2512307.html [accessed: 1.06.2020].
Zobacz w Google Scholar

Smal, T. (2009). Nauczanie na odległość (e-learning) [Distance Learning (E-learning)]. Zeszyty Naukowe WSOWL, 3(153), 105–114.
Zobacz w Google Scholar

Tomczyk, Ł. (2020). Czego możemy nauczyć się od tych, którzy prowadzą zdalną edukację od dawna? [What Can We Learn from Those Who Have Been Providing Remote Education for a Long Time?]. In: J. Pyżalski (ed.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele [Education during the COVID-19 Pandemic. With a Pinch of Salt about What We Are Currently Doing as Teachers]. Warszawa: EduAkcja.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe [Act of 14 December 2016. Educational Law], art. 1, p. 18 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).
Zobacz w Google Scholar

Wedeł-Domaradzka, A. & Raczyńska, A. (2013). Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik [How to Effectively Conduct Classes on an Educational Platform? Handbook]. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.