Aspects of early familiarization of children with media content in the education environment
PDF (English)

Słowa kluczowe

edukacja medialna
oswajanie medialne
wychowanie do mediów
dorosły
dziecko

Jak cytować

KŁOSIŃSKA, T. Aspects of early familiarization of children with media content in the education environment. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 11, p. 119–133, 2018. DOI: 10.19265/KP.2018.211119. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/28. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

We współczesnym szkolnictwie, w obszarze pierwszego etapu kształcenia, niepoślednią rolę odgrywać powinno przygotowanie do wyzwań przyszłości. W obliczu zmian cywilizacyjnych przed edukacją stoją wyzwania, którym musi ona podołać. Realizacja tego przedsięwzięcia rodzi jednak pewne dylematy weryfikowane przez rzeczywistość. W proces wychowania do mediów zaangażowani powinni być także rodzice.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.211119
PDF (English)

Bibliografia

Adamski, F. (2010). Znaczenie wychowania w rodzinie. In: F. Adamski (ed.), Wycho-wanie w rodzinie (p. 7–15). Kraków: Wydawnictwo Petrus.

Anderson, J. & Wilkins, R. (2000). Żegnaj telewizorku. Jak nauczyć swoją rodzinę roz-sądnie korzystać z telewizora, gier komputerowych i Internetu, trans. M. Czekański. Warszawa: Wydawnictwo Adamantan.

Bromboszcz, E. (1993). Percepcja reklamy telewizyjnej przez dzieci. Psychologia Wy-chowawcza, 1, 32–41.

Dobrołowicz, J. (2011). Zagrożenia socjalizacji w rodzinie w warunkach dominacji kultury popularnej. In: J. Jęczeń & M. Stepulak (eds.), Wartość i dobro rodziny(p. 285–293). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Dryden, G. & Vos, J. (2000). Rewolucja w uczeniu, trans. B. Jóźwiak. Poznań: Zysk i S-ka.

Doliński, D. (1998). Psychologia reklamy. Wrocław: Agencja Reklamowa “Aida”.

Kiełb-Grabarczyk, D. (2013). Wychowanie pod presją, czyli dzieciństwo XXI wieku. Wychowanie w Rodzinie, 2, 317–329.

Kłosińska, T. (2003). Dziecko wobec mediów. In: W. Korzeniowska & U. Szuścik (eds.), Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne (p. 291–304). Kraków: Im-puls.

Kossowski, P. (1997). Reklama i dziecko. Pedagogiczny wymiar zjawiska. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 8, 9–12.

Strykowski, W. & Skrzydlewski, W. (eds.). (2002). Media i edukacja w dobie integracji. Poznań: Wydawnictwo eMPI2.

Pielachowski, J. (2002). Przemoc na ekranach i przemoc prawdziwa. In: W. Strykowski & W. Skrzydlewski (eds.), Media i edukacja w dobie integracji (p. 267–280). Poznań: Wydawnictwo eMPi2.

Raport Komercjalizacja dzieciństwa, www.gbritain.net/news/ [accessed: 29.05.2009].

Reczek-Zymróz, Ł. (2018). Wychowanie jako platforma współpracy nauczycieli szkoły podstawowej i rodziców na podstawie badań porównawczych przeprowadzonych w Polsce i na Węgrzech. Konteksty Pedagogiczne, 1(10), 109–110.

Toffler, A. (1974). Szok przyszłości, trans. W. Wiktor Osiatyński, E. Grabczak-Ryszka & E. Woydyłło. Warszawa: PIW.

Jęczeń, J. & Stepulak, M. (eds.). (2011). Wartość i dobro rodziny. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Wharton, W. (2000). Tam, gdzie spotykają się wszystkie światy. Powrót do krainy dzieciń-stwa, trans. Z. Batko. Poznań: Rebis.

Zwiernik, J. (2005). Globalny dzieciak. In: J. Bińczycka & B. Smolińska-Theiss (eds.), Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie (p. 181–188). Kraków: Impuls.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.