Szkoła wspierająca twórczość jako wyzwanie i zadanie współczesności
Konteksty Pedagogiczne nr 2(15)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

twórcza szkoła
kultura twórczości w szkole
rozwój organizacyjny szkoły

Jak cytować

CUDOWSKA, A. Szkoła wspierająca twórczość jako wyzwanie i zadanie współczesności. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 15, p. 333–346, 30 grudz. 2020.

Abstrakt

W artykule zarysowano w sposób syntetyczny ideę szkoły twórczej. Przedstawiono jej rozumienie w koncepcjach pedagogicznych z lat 30. XX wieku, a także współczesne jej ujęcia w pedagogice polskiej i światowej. Wyeksponowano cechy szkoły wspierającej kreatywność uczniów i nauczycieli. Zaprezentowano koncepcję budowania kultury twórczości w szkole, którą wpisano w filozofię zmiany i rozwoju szkoły jako organizacji uczącej się. Zaakcentowano dialogiczny charakter działań podejmowanych w środowisku edukacyjnym przez etycznie zaangażowanych uczestników procesów edukacyjnych. Podkreś-lono rolę nauczyciela jako upełnomocnionego kreatora kultury twórczości, który podejmuje refleksję nad swoją aktywnością zawodową, postrzega szkołę jako miejsce rozwoju uczniów i realizacji własnego potencjału, ceni myślenie i działania twórcze uczniów i współpracowników. Wskazano na specyficzne cechy kultury sprzyjającej twórczości w szkole, umożliwiającej uczenie się twórczości i twórcze uczenie się oraz kształtowanie twórczych orientacji życiowych uczniów i nauczycieli.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.285
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Cudowska, A. (2004). Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji [Shaping Creative Life Orientations in the Education Process]. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
Zobacz w Google Scholar

Cudowska, A. (2009). Twórcze orientacje życiowe nauczycieli [Teachers’ Creative Life Orientations]. Edukacja, 3(107), 47–55.
Zobacz w Google Scholar

Cudowska, A. (2017). Twórcze orientacje życiowe, zdrowie i dobrostan [Creative Life Orientations, Health and Well-Being]. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Zobacz w Google Scholar

Dalin, P. & Rust, V.D. (1983). Can Schools Learn? Windsor: NFER-NELSON.
Zobacz w Google Scholar

Dalin, P. & Rolff, H.G. (1993). Changing the School Culture. London: Cassell.
Zobacz w Google Scholar

Fullan, M. (2015). The New Meaning of Educational Change. New York–London: Teachers College Press–Columbia University.
Zobacz w Google Scholar

Gołębniak, B.D. (2004). Szkoła wspomagająca rozwój [The Development-Fostering School]. In: Z. Kwieciński & B. Śliwerski (eds.), Pedagogika. Podręcznik akademicki [Pedagogy. Academic Textbook], Vol. 2 (pp. 98–122). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Hildebrandt, A. (2001). Koncepcja rozwoju organizacyjnego szkoły Pera Dalina [The Concept of Organizational Development of the Per Dalin School]. In: E. Potulicka (ed.), Szkice z teorii i praktyki zmiany oświatowej (pp. 61–138). Poznań: Wydawnictwo Eruditus.
Zobacz w Google Scholar

Korniłowicz, K. (1930). Pomoc w tworzeniu jako zadanie pracy kulturalnej [Assistance in Craetion as a Cultural Work Task]. In: K. Korniłowicz (ed.), Zagadnienia oświaty dorosłych. Dwie konferencje (pp. 64–85). Warszawa: Wydawnictwo Federacja Oświatowa Organizacyj Społecznych.
Zobacz w Google Scholar

Kwieciński, Z. (2000). Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza [Tracks – Traces – Trials. Studies and Sketches in Pedagogy of Borderland]. Poznań–Olsztyn: Edytor.
Zobacz w Google Scholar

Modrzejewska-Świgulska, M. (2014). Twórczość codzienna w narracjach pedagogów [Everyday Creativity in Educators’ Narratives]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

National Advisory Committee on Creative and Cultural Education (1999). All Our Futures. Creativity, Culture and Education. London: DFEE.
Zobacz w Google Scholar

Potulicka, E. (2001). Paradygmat zmiany edukacyjnej Michaela Fullana [Michael Fullan’s Paradigm of Educational Change]. In: E. Potulicka (ed.), Szkice z teorii i praktyki zmiany oświatowej (pp. 11–60). Poznań: Wydawnictwo Eruditus.
Zobacz w Google Scholar

Rabczuk, W. (2007). Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Nowe konteksty [Educational Policy of the European Union. New Contexts]. Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
Zobacz w Google Scholar

Radlińska, H. (1979). Oświata i kultura wsi polskiej. Wybór pism [Education and Culture of the Polish Countryside. Selection of Letters]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
Zobacz w Google Scholar

Robinson, K. & Lou, A. (2015). Creative schools. A Grass-Up Revolution That Changed Education, transl. A. Baj. Krakow: Element Publishing House.
Zobacz w Google Scholar

Rowid, H. (1926). Szkoła twórcza: podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia „nowej szkoły” [Creative School: Theoretical Foundations and Ways of Making the “New School” Reality]. Kraków: Skład Główny Gebethner i Wolff.
Zobacz w Google Scholar

Rowid, H. (1933). Rozbrojenie duchowe a nowa szkoła [Spiritual Disarmament and the New School]. Kraków: Skład Główny Gebethner i Wolff.
Zobacz w Google Scholar

Rowid, H. (1934). Jednostka a społeczeństwo w wychowaniu współczesnym (na tle koncepcji osobowości w Chowannie Trentowskiego) [The individual and the Society in Contemporary Education (In Light of the Concept of Personality in Trentowski’s Chowanna)]. Kraków: Skład Główny Gebethner i Wolff.
Zobacz w Google Scholar

Senge, P. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. New York: Currency Doubleday.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt, K.J. (2002). Wcześniej niż Fromm i Maslow: Korniłowicza i Radlińskiej koncepcje postawy twórczej na tle współczesnym [Earlier than Fromm and Maslow: Korniłowicz’s and Radlińska’s Concepts of a Creative Attitude Against a Contemporary Background]. In: K.J. Szmidt & K.T. Piotrowski (eds.), Nowe teorie twórczości. Nowe metody pomocy w tworzeniu (pp. 19–45). Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt, K.J. (2013). Pedagogika twórczości [The Pedagogy of Creativity]. Sopot: GWP.
Zobacz w Google Scholar

Śliwerski, B. (2013). Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu [Diagnosis of the Socialization of the Public Education of the Third Republic of Poland in the Corset of Centralism]. Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Váňová, M. (2006). Pedagogika porównawcza [Comparative Pedagogy]. In: B. Śliwerski (ed.), Pedagogika, Vol. 2: Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych (pp. 49–105). Gdańsk: GWP.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski, L. (2009). Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej (przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii) [Challenges of Authority in Social Practice and Symbolic Culture (Critical Walks in Search of Discourse for Theory)]. Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski, L. (2013). Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka [A Breakthrough of Duality in Polish Pedagogy. History, Theory, Criticism]. Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.