Grafika w kształceniu dziecka w pedagogice wczesnoszkolnej
Konteksty Pedagogiczne nr 2(15)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

pedagogika wczesnoszkolna
dziecko
eksperyment
grafika

Jak cytować

SZUŚCIK, U. Grafika w kształceniu dziecka w pedagogice wczesnoszkolnej. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 15, p. 347–360, 30 grudz. 2020.

Abstrakt

W artykule przedstawiono założenia i wyniki quasi-eksperymentu naturalnego pedagogicznego, który zre-alizowano z dziećmi edukacji wczesnoszkolnej. Celem badań poprzecznych było zaprezentowanie metody, która miała wzbudzić zainteresowanie dzieci klas I, II i III szkoły podstawowej grafiką i jej środkami wyrazu plastycznego (linią, plamą, czernią i bielą). Czynnik eksperymentalny stanowiła metoda zabawy dydaktycznej o charakterze twórczym, która składała się z opracowanej przez autorkę historyjki ilustracyjnej pt. Czerń i biel oraz treści opracowanego do niej wierszyka pt. Czarna kreska. Etapem zamykającym eksperyment było wykonanie przez dzieci pracy w technice graficznej linorytu. Przeprowadzono analizę ilościową wyników badań uzyskanych przez poszczególne grupy dzieci z klas I, II i III (rozkład procentowy uzyskanych wyników badań w grupie eksperymentalnej i kontrolnej). Uzyskane wyniki potwierdziły założenia i hipotezę badań, gdyż wprowadzenie metody zabawy twórczej do zagadnienia grafiki w klasach I i II szkoły podstawowej kształtuje zainteresowania dzieci grafiką. Natomiast w klasie III dzieci z grupy eksperymentalnej uzyskały nieznacznie (o 2%) niższy wynik niż w grupie kontrolnej. Może to wskazywać na konieczność zmiany metody kształcenia plastycznego dzieci w tej grupie wiekowej i początek kryzysu w rozwoju twórczości plastycznej dziecka.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.286
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Bruner, J.S. (1978). Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznania [Beyond the Information Given], transl. B. Mroziak. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Daszyńska, M. (1992). Techniki graficzne powielane i odbijane [Graphic Techniques Copied and Reflected]. Warszawa: WSiP.
Zobacz w Google Scholar

Gloton, R. & Clero, C. (1985). Twórcza aktywność dziecka [Creative Activity of the Child], transl. I. Wojnar. Warszawa: WSiP.
Zobacz w Google Scholar

Gurycka, A. (1978). Rozwój i kształtowanie zainteresowań [Development and the Shaping of Interests]. Warszawa: WSiP.
Zobacz w Google Scholar

Hurlock, E. (1985). Rozwój dziecka [Child Development], Vol. 1–2, transl. M. Tyszkowa. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Jakimowicz, I. (1961). Polska grafika współczesna [Polish Contemporary Graphics]. Warszawa: WAiF.
Zobacz w Google Scholar

Jurkiewicz, A. (1975). Podręcznik metod grafiki artystycznej [Handbook of Artistic Graphics Methods]. Warszawa: Arkady.
Zobacz w Google Scholar

Krejča, A. (1984). Techniki sztuk graficznych [Graphic Arts Techniques]. Warszawa: WAiF.
Zobacz w Google Scholar

Lowenfeld, V. & Brittain, W.L. (1977). Twórczość a rozwój umysłowy dziecka [Creative and Mental Growth], transl. K. Polakowski. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Okoń, W. (1950). O zabawach dzieci [On Children’s Play]. Warszawa: PZWS.
Zobacz w Google Scholar

Okoń, W. (1955). Rodzaje zabaw dziecięcych i ich właściwości [Types of Children’s Play and Their Properties]. Warszawa: PZWS.
Zobacz w Google Scholar

Okoń, W. (1995). Zabawa a rzeczywistość [Play and Reality]. Warszawa: Żak.
Zobacz w Google Scholar

Porębski, M. (1974). Era grafiki [The Era of Graphics]. In: T. Hrankowska (ed.), Grafika wczoraj i dziś [Graphics Yesterday and Today] (pp. 5–19). Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Przetacznikowa, M. & Spionek, H. (1976). Współczesne poglądy na zabawę dziecka [Contemporary Views on the Child’s Play]. In: M. Żebrowska (ed.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży [Developmental Psychology of Children and Adolescents] (pp. 358–373). Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Stopczyk, S. (1971). Spotkania z grafiką [Meetings with Graphics]. Warszawa: PZWS.
Zobacz w Google Scholar

Szuman, S. (1947). Psychologia wychowawcza wieku dziecięcego [Childhood Educational Psychology]. Warszawa: IW NK.
Zobacz w Google Scholar

Szuman, S. (1948). Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży [Mental Development of Children and Adolescents]. Warszawa: NK.
Zobacz w Google Scholar

Szuman, S. (1955). Rola działania w rozwoju umysłowym małego dziecka [The Role of Activity in the Mental Development of a Small Child]. In: S. Szuman, Dzieła wybrane [Selected Works], Vol. 1: Studia nad rozwojem psychicznym dziecka [Studies on the Psychological Development of a Child] (pp. 58–170). Warszawa: WSiP.
Zobacz w Google Scholar

Szuman, S. (1985). Rola działania w rozwoju umysłowym małego dziecka. In: S. Szuman, Dzieła wybrane, Vol. 1: Studia nad rozwojem psychicznym dziecka (pp. 58–170). Warszawa: WSiP.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski, T. (ed.) (1977). Psychologia [Psychology]. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Wejman, M. (1970). Katalog. III Międzynarodowe Biennale Grafiki [Catalog. 3rd International Graphic Biennial]. Kraków: BWA.
Zobacz w Google Scholar

Werner, J. (1981). Podstawy technologii malarstwa i grafiki [Fundamentals of Painting and Graphics Technology]. Warszawa–Kraków: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Vygotsky, L.S. (1978). Narzędzie i znak w rozwoju dziecka [Tool and Symbol in Child Development], transl. B. Grell. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Vygotsky, L.S. (2006). Narzędzie i znak w rozwoju dziecka [Tool and Symbol in Child Development], ed. 2 as amended, transl. B. Grell. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.