Konteksty kształcenia na odległość w doświadczeniach nauczycieli szkoły podstawowej
pdf

Słowa kluczowe

kształcenie na odległość
rola nauczyciela w procesie kształcenia na odległość
wyzwania edukacyjne kształcenia na odległość
doświadczenia nauczycieli w czasie kształcenia na odległość

Jak cytować

AKSAMIT, E.; GIZIEWSKA, M. Konteksty kształcenia na odległość w doświadczeniach nauczycieli szkoły podstawowej. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 17, p. 111–129, 29 grudz. 2021.

Abstrakt

Artykuł ma charakter badawczy i stanowi próbę opisu doświadczeń nauczycieli, którzy musieli się zmierzyć z nowymi wyzwaniami zawodowymi spowodowanymi pandemią COVID-19. Odnalezienie się w nieznanej dotąd rzeczywistości stworzyło obszar do opisu nowych kontekstów pracy nauczyciela. W artykule zaprezentowano wyniki badania osadzonego w strategii badań jakościowych, którego celem było poznanie i porównanie narracji nauczycieli na temat sytuacji zmiany, która ma miejsce w odniesieniu do ich zadań i roli, miejsca pracy, relacji, wyzwań oraz trudności.

https://doi.org/10.19265/kp.2021.2.17.323
pdf

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Balsamska, M. (2005). Młodzi nas potrzebują. Uczyć Lepiej, 5(33), 1–4.
Zobacz w Google Scholar

Bilicki, T. (2020). Jak pracować z uczniem w kryzysie pandemii COVID-19? W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (s. 16–19). Warszawa: EduAkcja.
Zobacz w Google Scholar

Cohen, L., Manion, L. i Morrison, K. (2005). Research Methods in Education. London– New York: RoutledgeFalmer.
Zobacz w Google Scholar

Czerwonka, E. i Waszkuć, E. (2020). Metodyka nauczania przedmiotów. Kielce: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, https://wyszukiwarka. efs.men.gov.pl/product/materialy-dla-studentow/attachment/9 [dostęp: 25.05.2020].
Zobacz w Google Scholar

FDDS (2020). Raport: Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, https://fdds.pl/co-robimy/raporty-z-badan/2020/negatywne-doswiadczenia-mlodziezy-w-trakcie-pandemii-2020.html [dostęp: 18.10.2021].
Zobacz w Google Scholar

Gibbs, G. (2011). Analizowanie danych jakościowych, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski, M. (2021). Raport: Badania postaw wobec nauczania zdalnego. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/ Raport-z-badania-na-zlecenie-Rzecznika-Praw-Dziecka.pdf [dostęp: 18.10.2021].
Zobacz w Google Scholar

Janus, A. (oprac.) (2012). Dobre praktyki. Zawód – nauczyciel. Poradnik. Pruszków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej.
Zobacz w Google Scholar

Jaskulska, S. i Jankowiak, B. (2020a). Dobrostan nauczycieli i nauczycielek a ich postawy wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19. Przegląd Pedagogiczny, 1, 219–232.
Zobacz w Google Scholar

Jaskulska, S. i Jankowiak, B. (2020b). Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19. Studia Edukacyjne, 57, 47–65.
Zobacz w Google Scholar

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

Kucha, R. (2013). Jak być twórczym nauczycielem w odtwórczym świecie szkoły i edukacji? W: J. Krukowski i A. Włoch (red.), Szkoła twórcza w odtwórczym świecie (s. 14–32). Kraków: Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.
Zobacz w Google Scholar

Kuleczka, M. i Skierska-Pięta, K. (oprac.) (2011). Dobre praktyki: zawód – nauczyciel. Poradnik opracowany w ramach projektu: Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela. Łódź: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych.
Zobacz w Google Scholar

Lasota, A. i Pisarzowska, E. (2016). Pożądane cechy osobowości nauczyciela-pedagoga w ujęciu klasycznych i współczesnych koncepcji. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 1(7), 77–88.
Zobacz w Google Scholar

Leśniewska, G. (2016). Gotowość do zmiany nauczycieli szansą edukacji XXI wieku. Studia i Prace WNEIZ US, 1(46), 39–49.
Zobacz w Google Scholar

Makaruk, K., Włodarczyk, J. i Szredzińska, R. (2020). Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii. Raport z badań ilościowych. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
Zobacz w Google Scholar

Mazur, P. (2015). Zawód nauczyciela w ciągu dziejów. Skrypt dla studentów z historii wychowania. Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
Zobacz w Google Scholar

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, https://www.gov.pl/web/zdrowie/ochrona-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy [dostęp: 25.09.2021].
Zobacz w Google Scholar

Ptaszek, G., Bigaj, M., Dębski, M., Pyżalski, J. i Stunża, G. (2021). Zdalna edukacja – gdzie byliśmy, dokąd idziemy? Wstępne wyniki badania naukowego „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”, https://ug.edu. pl/news/sites/ug.edu.pl.news/files/2020-06/Badanie%20zdalnenauczanie_prezentacja_1.pdf [dostęp: 25.09.2021].
Zobacz w Google Scholar

Pyżalski, J. (2020). Wstęp. W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (s. 2–6). Warszawa: EduAkcja.
Zobacz w Google Scholar

Pyżalski, J. (2021). Zdrowie psychiczne i dobrostan młodych ludzi w czasie pandemii COVID-19 – przegląd najistotniejszych problemów. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 20(2), 92–115.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 410).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 493).
Zobacz w Google Scholar

Rubacha, K. (2012). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
Zobacz w Google Scholar

Stanowisko 10. zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN: Konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego i edukacji dzieci i młodzieży, kijow.pan.pl/?p=612 [dostęp: 25.09.2021].
Zobacz w Google Scholar

Strykowski, W. (2005). Kompetencje współczesnego nauczyciela. Neodidagmata, 27/28, 15–28.
Zobacz w Google Scholar

Superczyńska, E. (2005). Nauczycielem być… Uczyć Lepiej, 5(33), 5.
Zobacz w Google Scholar

Śliwerska, W. i Śliwerski, B. (2008). Edukacja w wolności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982, nr 3, poz. 19).
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska, E. (2014). Funkcje i zadanie zawodowe współczesnych nauczycieli w Polsce. Випуск, 118, 249–259.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.