Konteksty kształcenia na odległość w doświadczeniach nauczycieli szkoły podstawowej
pdf

Słowa kluczowe

kształcenie na odległość
rola nauczyciela w procesie kształcenia na odległość
wyzwania edukacyjne kształcenia na odległość
doświadczenia nauczycieli w czasie kształcenia na odległość

Jak cytować

AKSAMIT, E.; GIZIEWSKA, M. Konteksty kształcenia na odległość w doświadczeniach nauczycieli szkoły podstawowej. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 17, p. 111–129, 2021. DOI: 10.19265/kp.2021.2.17.323. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/323. Acesso em: 1 kwi. 2023.

Abstrakt

Artykuł ma charakter badawczy i stanowi próbę opisu doświadczeń nauczycieli, którzy musieli się zmierzyć z nowymi wyzwaniami zawodowymi spowodowanymi pandemią COVID-19. Odnalezienie się w nieznanej dotąd rzeczywistości stworzyło obszar do opisu nowych kontekstów pracy nauczyciela. W artykule zaprezentowano wyniki badania osadzonego w strategii badań jakościowych, którego celem było poznanie i porównanie narracji nauczycieli na temat sytuacji zmiany, która ma miejsce w odniesieniu do ich zadań i roli, miejsca pracy, relacji, wyzwań oraz trudności.

https://doi.org/10.19265/kp.2021.2.17.323
pdf

Bibliografia

Balsamska, M. (2005). Młodzi nas potrzebują. Uczyć Lepiej, 5(33), 1–4.

Bilicki, T. (2020). Jak pracować z uczniem w kryzysie pandemii COVID-19? W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (s. 16–19). Warszawa: EduAkcja.

Cohen, L., Manion, L. i Morrison, K. (2005). Research Methods in Education. London– New York: RoutledgeFalmer.

Czerwonka, E. i Waszkuć, E. (2020). Metodyka nauczania przedmiotów. Kielce: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, https://wyszukiwarka. efs.men.gov.pl/product/materialy-dla-studentow/attachment/9 [dostęp: 25.05.2020].

FDDS (2020). Raport: Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, https://fdds.pl/co-robimy/raporty-z-badan/2020/negatywne-doswiadczenia-mlodziezy-w-trakcie-pandemii-2020.html [dostęp: 18.10.2021].

Gibbs, G. (2011). Analizowanie danych jakościowych, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: PWN.

Grabowski, M. (2021). Raport: Badania postaw wobec nauczania zdalnego. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/ Raport-z-badania-na-zlecenie-Rzecznika-Praw-Dziecka.pdf [dostęp: 18.10.2021].

Janus, A. (oprac.) (2012). Dobre praktyki. Zawód – nauczyciel. Poradnik. Pruszków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej.

Jaskulska, S. i Jankowiak, B. (2020a). Dobrostan nauczycieli i nauczycielek a ich postawy wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19. Przegląd Pedagogiczny, 1, 219–232.

Jaskulska, S. i Jankowiak, B. (2020b). Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19. Studia Edukacyjne, 57, 47–65.

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Kucha, R. (2013). Jak być twórczym nauczycielem w odtwórczym świecie szkoły i edukacji? W: J. Krukowski i A. Włoch (red.), Szkoła twórcza w odtwórczym świecie (s. 14–32). Kraków: Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.

Kuleczka, M. i Skierska-Pięta, K. (oprac.) (2011). Dobre praktyki: zawód – nauczyciel. Poradnik opracowany w ramach projektu: Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela. Łódź: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Lasota, A. i Pisarzowska, E. (2016). Pożądane cechy osobowości nauczyciela-pedagoga w ujęciu klasycznych i współczesnych koncepcji. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 1(7), 77–88.

Leśniewska, G. (2016). Gotowość do zmiany nauczycieli szansą edukacji XXI wieku. Studia i Prace WNEIZ US, 1(46), 39–49.

Makaruk, K., Włodarczyk, J. i Szredzińska, R. (2020). Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii. Raport z badań ilościowych. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Mazur, P. (2015). Zawód nauczyciela w ciągu dziejów. Skrypt dla studentów z historii wychowania. Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, https://www.gov.pl/web/zdrowie/ochrona-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy [dostęp: 25.09.2021].

Ptaszek, G., Bigaj, M., Dębski, M., Pyżalski, J. i Stunża, G. (2021). Zdalna edukacja – gdzie byliśmy, dokąd idziemy? Wstępne wyniki badania naukowego „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”, https://ug.edu. pl/news/sites/ug.edu.pl.news/files/2020-06/Badanie%20zdalnenauczanie_prezentacja_1.pdf [dostęp: 25.09.2021].

Pyżalski, J. (2020). Wstęp. W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (s. 2–6). Warszawa: EduAkcja.

Pyżalski, J. (2021). Zdrowie psychiczne i dobrostan młodych ludzi w czasie pandemii COVID-19 – przegląd najistotniejszych problemów. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 20(2), 92–115.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 410).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 493).

Rubacha, K. (2012). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

Stanowisko 10. zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN: Konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego i edukacji dzieci i młodzieży, kijow.pan.pl/?p=612 [dostęp: 25.09.2021].

Strykowski, W. (2005). Kompetencje współczesnego nauczyciela. Neodidagmata, 27/28, 15–28.

Superczyńska, E. (2005). Nauczycielem być… Uczyć Lepiej, 5(33), 5.

Śliwerska, W. i Śliwerski, B. (2008). Edukacja w wolności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Ustawa z dnia 29 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982, nr 3, poz. 19).

Wiśniewska, E. (2014). Funkcje i zadanie zawodowe współczesnych nauczycieli w Polsce. Випуск, 118, 249–259.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.