Różne ujęcia dyskursu religijnego
PDF

Słowa kluczowe

analogiczniść
dyskurs religijny
filozofia
język
teologia negatywna
sacrum

Jak cytować

CIUPKA, S. Różne ujęcia dyskursu religijnego. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 1, n. 4, 2015. DOI: 10.19265/kp.2015.1.4.77. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/77. Acesso em: 22 lip. 2024.

Abstrakt

W referacie pragnę dokonać analizy dyskursu religijnego, bowiem język konstruuje w sposób aktywny różne wersje społecznego życia. W rozma-itych sferach życia – w mojej analizie w zagadnieniach religii, kultu religijne-go – wykształciły się dość powszechnie akceptowane sposoby osiągnięcia celów istotnych dla wspólnoty religijnej. Efektem procesów obiektywizacji znaczeń są znaki, symbole, które nie tylko coś znaczą, ale także władają ludźmi. Zagadnienia Boga, Jego poznania angażują całego człowieka, wszystkie jego sfery osobowości. W ramach moich rozważań przyglądam się w sposób szczególny wykorzystaniu rozumu ludzkiego do konstruowania języka religijnego.

https://doi.org/10.19265/kp.2015.1.4.77
PDF

Bibliografia

Bocheński J.M., Logika religii,przeł. S. Magala, Warszawa 1990.

Bronk A., Nauka wobec religii. Teoretyczne podstawy nauk o religii,Lublin 1996.

Dulian R., Język religijny dawniej i dziś. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, pod red. Stanisława Mikołajczyka i ks. Tomasza Węcławskiego, 2004, T. 2., „Fides – Biule-tyn Bibliotek Kościelnych” 2006, nr 1–2 (22–23).

Dupré L., Inny wymiar. Filozofia religii, przeł. S. Lewandowska-Głuszyńska, Kraków 2003.

Furtak E., Funkcje modeli w poznaniu Boga. Analiza propozycji współczesnych filozofów anglosaskich, Kraków 2001.

Gajewska U., Język religijny w badaniach filozoficznych, teologicznych i religioznawczych,„Słowo. Studia Językoznawcze”2012, nr 3, s. 72–83.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa–Kraków 2000.

Katechizm Kościoła Katolickiego 40, 42–43, Poznań 2002.

Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona,Warszawa 1983.

Kunert K., Możliwość recepcji języka religijnego w komunikacji masowej, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 2009, R. 8, nr 2 (15), s. 92–106.

Mascall E., Istnienie i analogia,przeł. J.W. Zielińska, Warszawa 1961.

Peterson M., Czy można sensownie mówić o Bogu?,„Znak”1995, nr 12 (487), s. 33–51.

Przełęcki M., Poza granicami nauki. Z semantyki poznania pozanaukowego,Warszawa 1996.

Putnam H., Renewing Philosophy,Harvard University Press, Cambridge MA–London 1990.

Rusecki M., Objawienie Boże podstawą religii,[w:] Biblioteka Teologii Fundamentalnej. Teologia religii. Chrześcijański punkt widzenia, Biblioteka Teologii Fundamentalnej 2, red. G. Dziewulski, Łódź–Kraków 2007, s. 157–183.

Salamucha J., Wykłady z logiki, [w:] idem, Wiedza i wiara. Wybrane pisma filozoficzne,Lublin 1997.

Sikora P., Słowa i zbawienie – dyskurs religijny w perspektywie filozofii Hilarego Putnama,Kraków 2004.

Tillich P., Pytanie o Nieuwarunkowane. Pisma z filozofii religii,przeł. J. Zychowicz, Kraków 1994.

Twardowski J., Utwory zebrane. Wiersze z tomów z lat 1960–1978, Kraków 2003.

Węcławski T., Wspólny świat religii,Kraków 1995.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.