Znaczenie muzyki relaksacyjnej w procesie edukacyjnym
PDF

Słowa kluczowe

dziecko
edukacja
muzyka relaksacyjna
relaks
uczeń

Jak cytować

CIUPKA, S. Znaczenie muzyki relaksacyjnej w procesie edukacyjnym . Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 5, 9 grudz. 2015.

Abstrakt

Nauczyciel pracujący we współczesnej szkole jest zobowiązany do kształcenia i wzbogacania osobowości powierzonych mu młodych osób, aby tą drogą pomóc im w rozwoju ich potencjału. W tym procesie kształcenia osobo-wości dziecka, młodego człowieka znacząca rola przypada muzyce, która bez-pośrednio wpływa na stan emocjonalny człowieka i staje się ważnym środkiem społecznego oddziaływania. Celem niniejszego opracowania jest próba zwrócenia uwagi, że określony rodzaj muzyki – muzyki relaksacyjnej – staje się istotnym elementem rozwoju człowieka.Naszym zdaniem muzyka relaksacyjna staje się swoistym językiem,który prze-kazuje nieraz istotne pedagogiczne treści niemożliwe do wyrażenia drogą wer-balną. Ten rodzaj muzyki wykorzystywany przez pedagoga w ramach procesów edukacyjnych ma duży wpływ na ludzkie emocje, nastroje człowieka, może działać uspokajająco, pobudzająco, tworzyć określone nastroje, redukować stres. Oddziaływanie muzyki relaksacyjnej na stany emocjonalne człowieka może być w określonych warunkach silniejsze niż wpływ przekazu werbalnego lub sztuki wizualnej.Zastosowanie do działań edukacyjnych muzyki relaksacyjnej pozwala uczyć in-nowacyjnie, kreatywnie, jest realizacją prawa dziecka do rozbudzenia zaintere-sowania zdobywaniem wiedzy, pobudza naturalny instynkt ciekawości. Powyżej wymienione cele prowadzenia zajęć z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej sta-nowią podłoże niniejszego opracowania.

https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.89
PDF

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Badeni J., Autobiografia. Z ojcem Joachimem Badenim rozmawiają Artur Sporniak i Jan Strzałka, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Day J., Twórcza wizualizacja dla dzieci, przeł. B. Malwina, Poznań 1997.
Zobacz w Google Scholar

Denek K., Kształcenie i doskonalenie nauczyciela w kontekście jego twórczości, [w:] Twór­czy rozwój nauczyciela, red. S. Juszczyk, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Dziecko w świecie muzyki, red. B. Dymara, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Edukacja artystyczna jako edukacja kreatywna, red. K. Piątkowska-Pieczewska, Poznań–Kalisz 2009.
Zobacz w Google Scholar

Ferguson M., Die sanfte Verschwörung, Basel 1982.
Zobacz w Google Scholar

Górniok-Naglik A., Muzyka a rozwój małego dziecka, [w:] Dziecko w świecie muzyki, red. B. Dymara, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk A., Humanistyka i obecność, Poznań 2014.
Zobacz w Google Scholar

Guczalski K., Znaczenie muzyki. Znaczenia w muzyce, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska B., Nauczyciel muzyki w nowoczesnej szkole, [w:] Edukacja artystyczna jako edukacja kreatywna, red. K. Piątkowska-Pieczewska, Poznań–Kalisz 2009.
Zobacz w Google Scholar

Klemens Aleksandryjski, Zachęta Greków, [w:] Apologie, przeł. M. Szarmach, A. Świ-derkówna, J. Sołowianiuk (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. 44), Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Knopik T., Czas wolny... od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kompetencyjny kontekst warsztatu pracy nauczyciela, red. P.P. Barczyk, G. Paprocka, My-słowice 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kowolik P., Obszary kompetencji zawodowych współczesnego nauczyciela, [w:] Kompeten­cyjny kontekst warsztatu pracy nauczyciela, red. P.P. Barczyk, G. Paprocka, Mysłowice 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka. Analiza psychologiczna (Biblioteka Psy-chologii Współczesnej), Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Łukawiecka A., Uczeń czy człowiek, [w:] Szkoła: edukacja, dialog, partnerstwo, red. J. Kropiwnicki (Biblioteka „Nowego w Szkole” 2), Jelenia Góra 1998.
Zobacz w Google Scholar

Magda-Adamowicz M., Dziecko twórcze muzycznie, [w:] Wartości w muzyce. Muzyka w środowisku społecznym, t. 4, red. J. Uchyła-Zroski, Katowice 2012.
Zobacz w Google Scholar

Natanson T., Wstęp do nauki o muzykoterapii, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Platon, Faidros, przeł. I. Regner, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Platon, Państwo, III, przeł., wstępem i komentarzem opatrzył W. Witwicki, Kęty 2003.
Zobacz w Google Scholar

Poezja dla dzieci. Antologia form i tematów, red. R. Waksmund, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Rolland R., List do Lwa Tołstoja z 24.01.1897 r., [w:] A. Górniok-Naglik, Muzyka a rozwój małego dziecka, [w:] Dziecko w świecie muzyki, red. B. Dymara, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Santorski J., Jak żyć, żeby nie zwariować, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Siek S., Autopsychoterapia, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Szatan E., Przestrzeń muzyczna dziecka w wymiarze klasy szkolnej, „Konteksty Pedago-giczne” 2015, nr 1 (4).
Zobacz w Google Scholar

Szatan E. W poszukiwaniu radosnych (?) spotkań dzieci z muzyką w kształceniu zinte­growanym (o krytyczno­refleksyjnym modelu pracy nauczyciela), [w:] Pomiędzy dwie­ma edukacjami. Nauczyciel wczesnej edukacji dziecka wobec czasu zmiany, red nauk. I. Adamek, B. Olszewska, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Szuścik U., Muzyka i dzieło plastyczne, [w:] Dziecko w świecie muzyki, red. B. Dymara, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Twórczy rozwój nauczyciela, red. S. Juszczyk, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Wartości w muzyce. Muzyka w środowisku społecznym, t. 4, red. J. Uchyła-Zroski, Ka-towice 2012.
Zobacz w Google Scholar

Woltman-Mazurkiewicz L., Muzyka relaksacyjna w edukacji, [w:] Dziecko w świecie muzyki, red. B. Dymara, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.