Znaczenie muzyki relaksacyjnej w procesie edukacyjnym
PDF

Słowa kluczowe

dziecko
edukacja
muzyka relaksacyjna
relaks
uczeń

Jak cytować

CIUPKA, S. Znaczenie muzyki relaksacyjnej w procesie edukacyjnym . Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 5, 2015. DOI: 10.19265/kp.2015.2.5.89. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/89. Acesso em: 22 lip. 2024.

Abstrakt

Nauczyciel pracujący we współczesnej szkole jest zobowiązany do kształcenia i wzbogacania osobowości powierzonych mu młodych osób, aby tą drogą pomóc im w rozwoju ich potencjału. W tym procesie kształcenia osobo-wości dziecka, młodego człowieka znacząca rola przypada muzyce, która bez-pośrednio wpływa na stan emocjonalny człowieka i staje się ważnym środkiem społecznego oddziaływania. Celem niniejszego opracowania jest próba zwrócenia uwagi, że określony rodzaj muzyki – muzyki relaksacyjnej – staje się istotnym elementem rozwoju człowieka.Naszym zdaniem muzyka relaksacyjna staje się swoistym językiem,który prze-kazuje nieraz istotne pedagogiczne treści niemożliwe do wyrażenia drogą wer-balną. Ten rodzaj muzyki wykorzystywany przez pedagoga w ramach procesów edukacyjnych ma duży wpływ na ludzkie emocje, nastroje człowieka, może działać uspokajająco, pobudzająco, tworzyć określone nastroje, redukować stres. Oddziaływanie muzyki relaksacyjnej na stany emocjonalne człowieka może być w określonych warunkach silniejsze niż wpływ przekazu werbalnego lub sztuki wizualnej.Zastosowanie do działań edukacyjnych muzyki relaksacyjnej pozwala uczyć in-nowacyjnie, kreatywnie, jest realizacją prawa dziecka do rozbudzenia zaintere-sowania zdobywaniem wiedzy, pobudza naturalny instynkt ciekawości. Powyżej wymienione cele prowadzenia zajęć z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej sta-nowią podłoże niniejszego opracowania.

https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.89
PDF

Bibliografia

Badeni J., Autobiografia. Z ojcem Joachimem Badenim rozmawiają Artur Sporniak i Jan Strzałka, Kraków 2004.

Day J., Twórcza wizualizacja dla dzieci, przeł. B. Malwina, Poznań 1997.

Denek K., Kształcenie i doskonalenie nauczyciela w kontekście jego twórczości, [w:] Twór­czy rozwój nauczyciela, red. S. Juszczyk, Kraków 1996.

Dziecko w świecie muzyki, red. B. Dymara, Kraków 2000.

Edukacja artystyczna jako edukacja kreatywna, red. K. Piątkowska-Pieczewska, Poznań–Kalisz 2009.

Ferguson M., Die sanfte Verschwörung, Basel 1982.

Górniok-Naglik A., Muzyka a rozwój małego dziecka, [w:] Dziecko w świecie muzyki, red. B. Dymara, Kraków 2000.

Grzegorczyk A., Humanistyka i obecność, Poznań 2014.

Guczalski K., Znaczenie muzyki. Znaczenia w muzyce, Kraków 2002.

Kamińska B., Nauczyciel muzyki w nowoczesnej szkole, [w:] Edukacja artystyczna jako edukacja kreatywna, red. K. Piątkowska-Pieczewska, Poznań–Kalisz 2009.

Klemens Aleksandryjski, Zachęta Greków, [w:] Apologie, przeł. M. Szarmach, A. Świ-derkówna, J. Sołowianiuk (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. 44), Warszawa 1988.

Knopik T., Czas wolny... od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych, Warszawa 2014.

Kompetencyjny kontekst warsztatu pracy nauczyciela, red. P.P. Barczyk, G. Paprocka, My-słowice 2010.

Kowolik P., Obszary kompetencji zawodowych współczesnego nauczyciela, [w:] Kompeten­cyjny kontekst warsztatu pracy nauczyciela, red. P.P. Barczyk, G. Paprocka, Mysłowice 2010.

Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka. Analiza psychologiczna (Biblioteka Psy-chologii Współczesnej), Warszawa 1987.

Łukawiecka A., Uczeń czy człowiek, [w:] Szkoła: edukacja, dialog, partnerstwo, red. J. Kropiwnicki (Biblioteka „Nowego w Szkole” 2), Jelenia Góra 1998.

Magda-Adamowicz M., Dziecko twórcze muzycznie, [w:] Wartości w muzyce. Muzyka w środowisku społecznym, t. 4, red. J. Uchyła-Zroski, Katowice 2012.

Natanson T., Wstęp do nauki o muzykoterapii, Warszawa 1979.

Platon, Faidros, przeł. I. Regner, Warszawa 1993.

Platon, Państwo, III, przeł., wstępem i komentarzem opatrzył W. Witwicki, Kęty 2003.

Poezja dla dzieci. Antologia form i tematów, red. R. Waksmund, Wrocław 1999.

Rolland R., List do Lwa Tołstoja z 24.01.1897 r., [w:] A. Górniok-Naglik, Muzyka a rozwój małego dziecka, [w:] Dziecko w świecie muzyki, red. B. Dymara, Kraków 2000.

Santorski J., Jak żyć, żeby nie zwariować, Warszawa 1997.

Siek S., Autopsychoterapia, Warszawa 1985.

Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, Warszawa 1971.

Szatan E., Przestrzeń muzyczna dziecka w wymiarze klasy szkolnej, „Konteksty Pedago-giczne” 2015, nr 1 (4).

Szatan E. W poszukiwaniu radosnych (?) spotkań dzieci z muzyką w kształceniu zinte­growanym (o krytyczno­refleksyjnym modelu pracy nauczyciela), [w:] Pomiędzy dwie­ma edukacjami. Nauczyciel wczesnej edukacji dziecka wobec czasu zmiany, red nauk. I. Adamek, B. Olszewska, Łódź 2014.

Szuścik U., Muzyka i dzieło plastyczne, [w:] Dziecko w świecie muzyki, red. B. Dymara, Kraków 2000.

Twórczy rozwój nauczyciela, red. S. Juszczyk, Kraków 1996.

Wartości w muzyce. Muzyka w środowisku społecznym, t. 4, red. J. Uchyła-Zroski, Ka-towice 2012.

Woltman-Mazurkiewicz L., Muzyka relaksacyjna w edukacji, [w:] Dziecko w świecie muzyki, red. B. Dymara, Kraków 2000.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.