Dobre nauczanie: modele i ich ocena
PDF (English)

Słowa kluczowe

model dobrego nauczania
ocena
ramy określające dobre na­uczanie
najlepsze praktyki pedagogiczne

Jak cytować

WEBB, B.; VALLERO, A. Dobre nauczanie: modele i ich ocena. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 9, 2017. DOI: 10.19265/KP.2017.02917. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/150. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

To, czym jest dobre nauczanie, leży w centrum zainteresowań pe­dagogiki od tysiącleci. Jednakże ostatnie badania (Coe, Aloisi, Higgins i Major, 2014, Kornell i Hausman, 2016, Duke, 2012, Harmer, 2014, Grant, Stronge i Xu, 2014; Silny, Gargani i Hacifazlioglu, 2011; Hamre, Goffin i Kraft ­Sayre, 2009) sugerują, że ta pozornie dojrzała i dobrze zbadana dziedzina musi zostać ponownie empirycznie przeanalizowana. Coe i in. (2014) sugerują, że ostatnie badania nad najlepszymi praktykami pedagogicznymi stawiają pytania zarówno o elementy dobrego nauczania, jak i o sposoby jego pomiaru. Przeprowadzona ewaluacja próbuje odpowiedzieć na te pozornie oczywiste pytania o to, co tak naprawdę sprawia, że nauczanie jest dobre. Niniejszy artykuł ma na celu znalezie­nie odpowiedzi na niektóre z tych pytań. Po pierwsze, przedstawiona jest w nim analiza pojęcia dobrego nauczania i jego różnych aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas oceny. Po niej następują wyniki badawczych poszukiwań po­święconych wyznacznikom dobrego nauczania skoncentrowanym wokół różnych badawczych i/lub instytucjonalnych potrzeb, by ostatecznie w oparciu o ocenę ram określających dobre nauczanie zaproponowany został model potrzeb ewalu­acji nauczania z perspektywy australijskiego studenta.

https://doi.org/10.19265/KP.2017.02917
PDF (English)

Bibliografia

Chubb, J.E. (2012). The best teachers in the world: Why we don’t have them and how we could. Chicago: Hoover Institution Press.

Coe, R., Aloisi, C., Higgins, S. & Major, L.E. (2014). What makes great teaching? Re-view of the underpinning research.Project Report. London: Sutton Trust.

Creemers, B.P.M. & Kyriakides, L. (2006). Critical analysis of the current approaches to modelling educational effectiveness: The importance of establishing a dynamic model. School Effectiveness and School Improvement, 17(3), 347–366.

Duke, R.A. (2012). Their own best teachers: How we help and hinder the development of learners’ independence. Music Educators Journal, 99(2), 36–41.

Ellis, E.S. (1993). Integrative strategy instruction: A potential model for teaching con­tent area subjects to adolescents with learning disabilities. Journal of Learning Dis-abilities, 26, 358–383.

Ellis, R. (2015). Understanding Second Language Acquisition (2nd ed.). Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.

Good Teaching Practice, http://www.flinders.edu.au/teaching/quality/evaluation/good­teaching­practice.cfm [accessed: 03.04.2017].Grant, L., Stronge, J. & Xu, X. (2014). West meets east: best practices from expert teachers in the U.S. and China, https://ebookcentral.proquest.com [accessed: 01.04.2017].

Hamre, B.K., Goffin, S.G. & Kraft­Sayre, M. (2009). Classroom assessment scoring system implementation guide: measuring and improving classroom interactions in early classroom settings, https://www.vbgrowsmart.com/providers/Documents/CLASSIm­plementationGuide.pdf [accessed: 25.03.2017].

Harmer, J. (2014). The practice of English language teaching. Harlow, United Kingdom: Pearson Logman.

Kirschner, P., Sweller, J. & Clark, R. (2006). Why unguided learning does not work: An analysis of the failure of discovery learning, problem­based learning, experiential learning and inquiry­based learning. Educational Psychologist, 41(2), 75–86.

Klionsky, D.J. (2005). Points of view. Lectures: Can’t learn with them, can’t learn without them. Talking biology: Learning outside the book – and the lecture. Cell Biology Dducation, Winter, 3, 204–211.

Kornell, N. & Hausman, H. (2016). Do the best teachers get the best ratings?. Fron-tiers in Psychology, 7, 570.

Mayer, R. (2004). Should there be a three­strikes rule against pure discovery learn­ing? The case for guided methods of instruction. American Psychologist, 59(1), 14–19.

Malczewska­Webb, B., Vallero, A., King, C.P. & Hunter, S. (2016). Breaking down the barriers of online teaching: Training TESOL teachers in a virtual environment. In: D. Gałajda, P. Zakrejewski & M. Pawlak (eds.), Researching second language learning and teaching from a psycholinguistic perspective (p. 237–259). Berlin: Springer Inter­national Publishing.

Malczewska­Webb, B. (2016). International students in Australia: What makes them happy? Student data from the positive education perspective. In: D. Gabryś­Barker & D. Galajda (eds.), Positive psychology perspectives on foreign language learning and teaching (p. 175–193). Switzerland: Springer International Publishing.

NCTQ Teacher Prep Review Standards and Indicators Traditional Teacher Preparation Program Standards, http://www.nctq.org/dmsView/NCTQ_­_Standards_and_Indi­cators_­_Traditional_Programs [accessed: 12.03.2017].

Online student evaluations, https://bond.edu.au/about­bond/academia/learning­teach­ing/online­student­evaluations [accessed: 25.02.2017].

Stillings Candal, C. (2015). Great teachers are not born, they are made: Case study evi-dence from Massachusetts charters. White Paper no. 130. Pioneer Institute for Public Policy Research.

Strong, M., Gargani, J. & Hacifazlioglu, O. (2011). Do we know a successful teacher when we see one? Experiments in the identification of effective teachers. Journal of Teacher Education, 62(4), 367–382.

Student evaluation of teaching policy, https://bond.edu.au/files/944/TLR207.pdf [ac­cessed: 01.03.2017].

Vallero, A.J. (2014). Contrast and compare: direct and minimal guidance instruction. Sydney, Australia: The University of Sydney.

Webb, B. (2015). Bilingualism in the classroom: European students in Australia. In: K. Ożanska­Ponikwia & B. Loranc­Paszylk (eds.), Cross-cultural perspectives on bi-lingualism and bilingual education (p. 39–68). Bielsko­Biala: University of Bielsko­Biala Academic Publishers.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.