Emocje a komunikacja w języku obcym: przygotowanie studentów do udziału w wymianach międzynarodowych
PDF (English)

Słowa kluczowe

emocje
przyswajanie języka drugiego
immersja językowa
wyrażanie i postrzeganie emocji w języku obcym

Jak cytować

OŻAŃSKA-PONIKWIA, K.; WEBB, B. Emocje a komunikacja w języku obcym: przygotowanie studentów do udziału w wymianach międzynarodowych. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 12, 11 wrz. 2019.

Abstrakt

Umiędzynarodowienie edukacji jest zjawiskiem globalnym. Jednocześnie niewiele informacji jest dostępnych na temat skutecznych sposobów przygotowania studentów do studiowania w za granicą. Badania pokazują, że studencibiorący udział w wymianach międzynarodowych regularnie zgłaszają trudności związane z posługiwaniem się językiem obcym, także w kontekście procesów socjolingwistycznych. Niniejszy artykuł dotyczy istotnego, ale często zaniedbywanego pojęcia emocji i ich znaczenia w procesie komunikacji. Koncentruje się na różnych aspektach dotyczących postrzegania i wyrażania emocji w języku obcym oraz na potencjalnych sposobach włączenia tychże do programu nauczania języków obcych. Artykuł przedstawia wyniki badania ilościowego skupiającego się na możliwym wpływie zanurzenia w kulturze i języku obcym na rozpoznawanie i wyrażanie emocji w tymże języku. Wyniki badań sugerują, że nawet bardzo krótki pobyt zagraniczny może znacznie zwiększyć zdolność wyrażania i rozpoznawania emocji w języku obcym. Proponuje się, aby umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji w języku drugim/obcym była postrzegana jako umiejętność kluczowa, która może znacznie wpłynąć na procesy komunikacyjne podczas wymian międzynarodowych, i tym samym została włączona do programów nauczania języków obcych.

https://doi.org/10.19265/KP.2019.11227
PDF (English)

Bibliografia

Baker, C. (2001). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.
Brown, H.D. (1994). Principles of language learning and teaching. Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall Regents.
Dewaele, J.M. (2005). Investigating the psychological and emotional dimensions in instructedlanguage learning: Obstacles and possibilities. The Modern Language Journal, 89(3),367–380.
Dewaele, J.-M. (2006). Expressing anger in multiple languages. In: A. Pavlenko (ed.), Bilingual Minds: Emotional Experience, Expression and Representation (pp. 118–151).Clevedon: Multilingual Matters Ltd.
Dewaele, J.-M. (2008). The emotional weight of “I love you” in multilinguals’ languages.Journal of Pragmatics, 40(10), 1753–1780.
Dewaele, J.-M. (2009).The effect of age of acquisition on self-perceived proficiency and language choice among adult multilinguals. Eurosla Yearbook, 9, 246–269.
Dewaele, J.-M. (2010). Emotions in multiple languages. Basingstoke: Palgrave-MacMillan.
Dewaele, J.-M. &Pavlenko, A. (2002). Emotion vocabulary in interlanguage. Language Learning, 52(2), 265– 324.
Dromey, C., Silveira, J.& Sandor, P. (2005). Recognition of affective prosody byspeakers ofEnglish as a first or foreign language. Speech Communication, 47,351–359.
Eun, B.& Lim, H.-S. (2009). A Sociocultural View of Language Learning: The Importance of Meaning-Based Instruction. TESL Canada Journal, 27(1), 12–26.
Frijda, N.H. (1986). The emotions. Cambridge: Cambridge University Press.
Graham, C.R., Hamblin, A.W.& Feldstein, S. (2001). Recognition of emotion inEnglish voices by speakers of Japanese, Spanish and English. InternationalReview of Applied Linguistics in Language Teaching, 39, 19–37.
International Student Data. (2018). Australian Government, Department of Education and Training. International Student Numbers: December 2018. Retrieved January 25, 2019 from: https://internationaleducation.gov.au/research/International-Student
Liddicoat, A.J., &Scarino, A. (2013). Intercultural language teaching and learning. New York: Wiley & Sons.
Lorette, P.&Dewaele, J.-M. (2015).International Journal of Language and Culture, 2(1), 62–86.
Lutz, C.A. (1988). Unnatural Emotions: Everyday Sentiments on a Micronesian Atoll and Their Challenge to Western Theory. Chicago: University of Chicago Press.
Malczewska-Webb, B. (2014). Cultural and Intercultural Awareness of International Students at an Australian University. In: A. Łyda, K. Szcześniak (eds.),Awareness in Action. Second Language Learning and Teaching. Springer, Cham.
Malczewska-Webb, B. (2016). International Students in Australia: What Makes Them Happy? Student Data from the Positive Education Perspective. In: D. Gabryś-Barker, D. Gałajda (eds.),Positive Psychology Perspectives on Foreign Language Learning and Teaching. Second Language Learning and Teaching. Springer, Cham.
Markus, H. (1977). Self-schemata and processing information about the self. Journal of Personality and Social Psychology, 35(2), 63-78.
Matsumoto, D. (1994). Culture and emotion. In: L. Adler & U. Gielen (eds.), Current perspectives in cross- cultural psychology. New York: Praeger.
Matsumoto, D. (2006). Are cultural differences in emotion regulation mediated by personality traits? Journal of Cross-Cultural Psychology,37(4), 421–437.
Moore, C.C., Romney, A.K., Hsia, T.L.&Rusch, C.D. (1999). The Universality of the Semantic Structure of Emotions Terms: Methods for the Study of Inter- and Intra-Cultural Variability. American Anthropologist,101(3), 529–546.
Ochs, E.&Schieffelin, B. (1989). Language has a heart. In: E. Ochs (ed.), ThePragmatics of Affect. A Special Issue of Text (pp. 7–25). Berlin: Mouton deGruyter.
Ożańska-Ponikwia, K. (2012a). What has personality and emotional intelligence to do with ‘Feeling different’ while using a foreign language? International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 15(2), 217– 234.
Ożańska-Ponikwia, K. (2012b). Emotional expression in a foreign language. What factorsinfluence the choice of a non-native language while expressing emotions? LinguisticaSilesiana, 33, 201–218.
Ożańska-Ponikwia, K. (2013). Emotions from a Bilingual Point of View: Personalityand Emotional Intelligence in Relation to Perception and Expression ofEmotions in the L1 and L2. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Ożańska-Ponikwia, K. (2015). Learning to express emotions in a foreign language. Is the L2 proficiency the most important factor in emotional expression in the second language? Journal of Interdisciplinary Philology,1, 38–49.
Ożańska-Ponikwia, K. (2017). Emotions and Bilingualism-Perception of I love you vs. KochamCię by Polish-English bilinguals. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism,22(4),1–13.
Panayiotou, A. (2004). Switching Codes, Switching Code: Bilinguals’ Emotional Responses in English and Greek. Journal of Multilingual and Multicultural Development,25(2/3), 124–139.
Pavlenko, A. (1998). Second language learning by adults: Testimonies of bilingual writers. Issues in Applied Linguistics,9(1), 3–19.
Pavlenko, A. (2002). Bilingualism and emotions. Multilingua, 21, 45–78.
Pavlenko, A. (2004). “Stop doing that,iakomuskazala! Emotions and language choice in bilingual families”. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 25(1, 2/3), 179–203.
Pavlenko, A. (2006). Bilingual minds: Emotional experience, expression, and representation.Clevedon: Multilingual Matters.
Pavlenko, A. (2008). Emotion and emotion-laden words in the bilingual lexicon.Bilingualism: Language and Cognition, 11(2), 147–164.
Pavlenko, A.&Lantolf, J.P. (2000). Second language learning as participation and the(re)construction of selves. In: J.P. Lantolf (ed.), Sociocultural theory and secondlanguage learning (pp. 155–177). Oxford: Oxford University Press.
Petrides, K.V. &Furnham, A. (2003). Trait emotional intelligence: Behavioral validation in two studies of emotion recognition and reactivity to mood induction. European Journal of Personality, 17, 39–57.
Regan, V., Howard, M.&Lemée, I., (2009). The Acquisition of Sociolinguistic Competence in a Study Abroad Context. London: Multilingual Matters.
Rintell, E. (1984). But how did you FEEL about that? The Learner’s Perception of Emotion in Speech. Applied Linguistics,5(3), 255–264.
Romney, A.K., Moore, C.C. &Rusch, C.D. (1997). Cultural universals: Measuring the semantic structure of emotion terms in English and Japanese. Proceedings of the National Academy of Sciences,94, 5489–5494.
Rosaldo, M. (1984). Toward an anthropology of self and feeling. In: R.A. Shweder&R.A. LeVine (eds.), Culture Theory: essays on mind, self, and emotion(pp. 137–157). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Ryan J.& Carroll, J. (2005). “Canaries in the coal-mine” international students in Western universities. In: J. Carroll&J. Ryan (eds), Teaching international students (pp. 3–13). London–New York: Routledge.
Scherer, K.R., Banse, R.&Wallbott, H.G. (2001). Emotion inferences from vocalexpression correlate across languages and cultures. Journal of Cross-CulturalPsychology, 32(1), 76–92.
Stavans, A.& Hoffmann, C. (2014). Multilingualism. Cambridge: CambridgeUniversity Press.
Swain, M. (1986). Communicative Competence: Some Roles of Comprehensible Input and Comprehensible Output in its Development. In I. Cummis& M. Swain (eds.) Bilingualism in Education, New York: Longman.
UNESCO Institute for Statistics. (2015). UNESCO Science Report: facts and figures. Retrieved January 25, 2019 from: https://en.unesco.org/sites/default/files/1-4_growth_international_students.pdf.
Van Ek, J.A. (1986). Objectives for Foreign Language Learning. Volume I: Scope. Strasbourg: Council ofEurope.
Van Ek, J.A. (1987). Objectives for Foreign Language Learning. Volume II: Levels. Strasbourg: Councilof Europe.
Vygotsky, L.S. (1934/1987). Thinking and speech. In: R. Rieber& A. Carton (eds.), The collected works of L.S. Vygotsky,trans. N. Minick, (pp. 39–285),vol. 1. New York: Plenum Press.
Vygotsky, L.S. (1997). Educational psychology. Boca Raton, FL: St. Lucie Press.
Webb, B. (2014). Academic Discourse and Self-efficacy in Diverse Settings. In: K. Warchał& A. Łyda (eds.), Cultural Interfaces in Academic Setting and Beyond (pp. 35–50). Katowice: University of Silesia Publishers.
Webb, B. (2015a). Bilingualism in the classroom: European students in Australia. In: K. Ożańska-Ponikwia& B. Loranc-Paszylk (eds.), Cross-cultural perspectives on bilingualism and bilingual education (pp. 39–68). Bielsko-Biala: University of Bielsko-Biala Academic Publishers.
Webb, B. (2015b). University as a Global Educational Community. The role of an institution from an international student perspective. In:K. Ożańska-Ponikwia & J. Pacuła (eds.). W kontakcie. Językikomunikacja(pp.78–107). Bielsko-Biala: University of Bielsko-Biala Academic Publishers.
Wierzbicka, A. (1999). Emotions across Languages and Cultures: Diversity and universals. Cambridge: Cambridge University Press.
Wierzbicka, A. (2004). Bilingual lives, bilingual experience. Journal of Multilingual and Multicultural Development,25(2–3), 94–104. (Preface to the Special edition on “Bilingualism and emotions” edited by J.-M.Dewaele& A.Pavlenko).
Wierzbicka, A. (2009). Language and metalanguage: Key issues in emotion research. EmotionReview, 1(1), 3–14.
Wytykowska, A.&Petrides K.V. (2007). Inteligencja emocjonalna jako dyspozycja. Polska adaptacja skali do badaniainteligencji emocjonalnej jako cechy: TEIQuePetridesa i Furnhama.PsychologiaEdukacjaiSpoleczenstwo,4(1), 97–110.
Young, R. (1999). Sociolinguisitic approaches to SLA. Annual Review of Applied Linguistics,19, 105–132.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska |  Katedra Pedagogiki Akademia Techniczno-Humanistyczna | Ul. Willowa 2 (budynek B, p. 110) | 43-309 Bielsko-Biała oraz w formie skanu przesłać poprzez system OJS.

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne