Co sprawia, że dobrze uczymy? Opinie studentów dotyczące roli efektywnego nauczania w kształceniu przyszłych nauczycieli języków obcych (badania wstępne)
PDF (English)

Słowa kluczowe

dobre nauczanie
nauczanie uniwersyteckie
efektywne naucza­nie
ocena
model oceny nauczania akademickiego

Jak cytować

WEBB, B.; VALLERO, A. Co sprawia, że dobrze uczymy? Opinie studentów dotyczące roli efektywnego nauczania w kształceniu przyszłych nauczycieli języków obcych (badania wstępne). Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 9, 2017. DOI: 10.19265/KP.2017.02933. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/151. Acesso em: 22 lip. 2024.

Abstrakt

Celem artykułu jest zdefiniowanie modelu dobrego nauczania uni­wersyteckiego bazującego na opiniach studentów. Tekst rozpoczyna analiza defi­nicji skutecznego nauczania i sposobów jego pomiaru. Następnie przedstawiony jest model ewaluacji nauczania pod kątem jego przydatności, zgodnie z ocenami studentów uniwersyteckich (Webb & Vallero, 2017). Część empiryczna odnosi się do analizy opinii studentów dotyczących zajęć uniwersyteckich celem określenia elementów dobrego nauczania najbardziej odpowiednich dla uczących się w da­nym kontekście edukacyjnym. W części końcowej artykułu zaproponowano nowy model oceny nauczania akademickiego, oparty na opiniach studentów.

https://doi.org/10.19265/KP.2017.02933
PDF (English)

Bibliografia

Bond University Student evaluation of teaching policy, https://bond.edu.au/files/944/TLR207.pdf [accessed: 25.02.2017].

Chubb, J.E. (2012). The best teachers in the world: Why we don’t have them and how we could. Chicago: Hoover Institution Press.

Coe, R., Aloisi, C., Higgins, S. & Major, L.E. (2014). What makes great teaching? Re-view of the underpinning research.Project Report. London: Sutton Trust.

Creemers, B.P.M. & Kyriakides, L. (2006). Critical analysis of the current approaches to modelling educational effectiveness: The importance of establishing a dynamic model. School Effectiveness and School Improvement, 17(3), 347–366.

Duke, R.A. (2012). Their own best teachers: How we help and hinder the development of learners’ independence. Music Educators Journal, 99(2), 36–41.

Good Teaching Practice, http://www.flinders.edu.au/teaching/quality/evaluation/good­teaching­practice.cfm [accessed: 25.03.2017].

Grant, L., Stronge, J. & Xu, X. (2014). West meets east: best practices from expert teachers in the U.S. and China, https://ebookcentral.proquest.com [accessed: 20.03.2017].

Hamre, B.K., Goffin, S.G. & Kraft­Sayre, M. (2009). Classroom assessment scoring system implementation guide: measuring and improving classroom interactions in early Classroom settings, https://www.vbgrowsmart.com/providers/Documents/CLAS­SImplementationGuide.pdf [accessed: 15.02.2017].

Harmer, J. (2014). The practice of English language teaching. Harlow, United Kingdom: Pearson Longman.

Hattie, J. (2008). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London–New York: Routledge.

Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning. London–New York–Routledge.

Kirschner, P., Sweller, J. & Clark, R. (2006). Why unguided learning does not work: An analysis of the failure of discovery learning, problem­based learning, experiential learning and inquiry­based learning. Educational Psychologist, 41(2), 75–86.

Klionsky, D.J. (2005). Points of view. Lectures: Can’t learn with them, can’t learn without them. Talking biology: Learning outside the book – and the lecture. Cell biology education, 3, 204–211.

Kornell, N. & Hausman, H. (2016). Do the best teachers get the best ratings?. Fron-tiers in Psychology, 7,570.

Malczewska­Webb, B., Vallero, A., King C.P. & Hunter, S. (2016). Breaking down the barriers of online teaching: training TESOL teachers in a virtual environment. In: D. Gałajda, P. Zakrejewski & M. Pawlak (eds.), Researching second language learn-ing and teaching from a psycholinguistic perspective (p. 237–259). Berlin: Springer International Publishing.

NCTQ Teacher Prep Review Standards and Indicators Traditional Teacher Preparation Program Standards, http://www.nctq.org/dmsView/NCTQ_­_Standards_and_Indi­cators_­_Traditional_Programs [accessed: 23.02.2017].

Online student evaluations,https://bond.edu.au/about­bond/academia/learning­teach­ing/online­student­evaluations [accessed: 19.02.2017].

Stillings Candal, C. (2015). Great teachers are not born, they are made: Case study evi-dence from Massachusetts charters. White Paper No. 130. Pioneer Institute for Public Policy Research.

Strong, M., Gargani J. & Hacifazlioglu, O. (2011). Do we know a successful teacher when we see one? Experiments in the identification of effective teachers. Journal of Teacher Education, 62(4), 367–382.

Vallero, A.J. (2014). Contrast and compare: direct and minimal guidance instruction. Sydney, Australia: The University of Sydney.

Webb, B. & Vallero, A. (2017). Great teaching: models and evaluation. Konteksty Peda-gogiczne, 9, 33–48.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.