Kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym w Republice Czeskiej w klasach przygotowawczych szkoły podstawowej – doniesienie z badań
PDF

Słowa kluczowe

klasa przygotowawcza szkoły podstawowej
dziecko w wieku przedszkolnym
edukacja przedszkolna

Jak cytować

HENDRYCHOVÁ, S. . Kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym w Republice Czeskiej w klasach przygotowawczych szkoły podstawowej – doniesienie z badań. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 1, n. 10, p. 97–108, 2018. DOI: 10.19265/KP.2018.11097. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/171. Acesso em: 2 mar. 2024.

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy edukacji dzieci w wieku przedszkolnym w klasach przygotowawczych szkoły podstawowej. We wstępie zostały krótko scharakteryzowane jej cele w odniesieniu do obowiązującego ustawodawstwa Republiki Czeskiej, zwrócono również uwagę na warunki kształcenia. W dalszej części artykułu znalazły się konkretne spostrzeżenia nauczycielek badanych klas przygotowawczych dotyczące poszczególnych obszarów edukacji dzieci.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.11097
PDF

Bibliografia

Baranovská, A. (2008). Problém výchovy detí predškolského veku v súčasnosti. In: Výchova v pedagogickom výskume a praxi: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferen-cie, konané dne 31. januára 2008 (s. 65–71). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, Filozofická fakulta a Slovenská pedagogická spoločnosť při SAV.

Gulová, L., Němec, J. i Štěpařová, E. (2007). Edukace sociálně znevýhodněných ţáků--romský ţák v přípravné třídě z pohledu učitele. W: M. Vítková et al. (red.), Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido.

Hendrychová, S. (2016). Připravenost předškoláka v přípravné třídě ZŠ v sociálně kul-turní oblasti.Disertační práce. Bańska Bystrzyca: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pedagogická fakulta. Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky.

Hořejší, J. (2011). Dítě v předškolním věku a vliv týmové pedagogické spolupráce na jeho rozvoj. W: R. Kroufek i J. Šlég (red.), Předškolní vzdělávání v pedagogických, psycho-logických a sociálních souvislostech: Sborník z konference konané 10.–11. listopadu 2011 v rámci projektu ESF. Ústí nad Labem.

Morvayová, P. (2011). Aktuální limity a možnosti saturace vzdělávacích potřeb sociálně znevýhodněných dětí. W: R. Šikulová i in. (red.), Společně to dokážeme. Metodika pro učitele přípravných tříd (s. 9–21). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, PrintActive s.r.o.

Němec, J. (2005). Včela má pilu aneb Přípravné třídy pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Brno: Masarykova univerzita v Brně.

Opravilová, E. (2016). Předškolní pedagogika. Praha: Grada Publishing.

Průcha, J. (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

Šikulová, R. i in. (2011). Společně to dokážeme. Metodika pro učitele přípravných tříd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, PrintActive s.r.o.

Šimik, O. (2010). „Život” v představách 3–6ti letých dětí. Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrawa: PdF Ostravské univerzity.

Vítková, M. i in. (2007). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido.

Żuchelkowska, K. (2014). Skuteczne porozumiewanie się nauczyciela z rodzicami dzie-ci w wieku przedszkolnym. W: I. Adamek i B. Olszewska (red.), Pomiędzy dwiema edukacjami. Nauczyciel wczesnej edukacji dziecka wobec czasu zmiany (s. 305–318). Łódź: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi.

Strony internetowe

Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Wychowania Fizycznego. Statistická ročenka škol-ství – výkonové ukazatele 2014/15, http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-vykonove-ukazatele-2014-15 [dostęp: 28.02.2017].

Sbírka zákonů ČR, Předpis č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Částka 190/2004, účinnost od 1.01.2005, http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561#cast3 [dostęp: 28.2.2017].

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.