Metody, formy oraz środki dydaktyczne stosowane w szkołach polskich i węgierskich na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Komunikat z badań
PDF (English)

Słowa kluczowe

metody kształcenia, formy organizacji zajęć, środki dydaktyczne, edukacja wczesnoszkolna

Jak cytować

RECZEK-ZYMRÓZ, ŁUCJA. Metody, formy oraz środki dydaktyczne stosowane w szkołach polskich i węgierskich na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Komunikat z badań. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 12, 11 wrz. 2019.

Abstrakt

Tematem artykułu jest analiza problematyki stosowania przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej metod kształcenia, form organizacji zajęć, środków dydaktycznych oraz ocena ich efektywności. Powyższe czynniki w istotnym stopniu warunkują powodzenie procesu dydaktycznego. Celem artykułu jest analiza treści dotyczących wskazanej problematyki na podstawie badań przeprowadzonych w 2016 roku wśród 200 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z Polski (Tarnów i powiat tarnowski) oraz 200 nauczycieli z Węgier (Kaposvári, Sárospatak).

https://doi.org/10.19265/KP.2019.112147
PDF (English)

Bibliografia

A kisgyermekkori nevelés és gondozás irányelvei – Magyarországi Országjelentés [Early Childhood Education and Care Policy. Country Report for Hungary] (2005). Szerk. OECD Oktatási Igazgatóság. Budapest: OKI, NCSSZI, Corvinus Kiadó.
Berács, J., Derényi, A., Kováts, G., Polónyi, I. and Temesi, J. (2015). Stratégiai helyzetértékelés [Hungarian Higher Education 2014 – Strategic Analysis]. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetköz, Felsőoktatási Kutatások Központja.
Fechner-Sędzicka, I., Ochmańska, B. and Odrobina, W. (2012). Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I–III szkoły podstawowej [Developing Mathematical Interests and Skills of Primary School Students in Grades I-III]. Warszawa: ORE.
Hajdukiewicz, M. and Wysocka, J. (2015). Nauczyciel w szkole uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania [Teacher in a Learning School. Information About a New Support System]. Warszawa: ORE.
Kędra, M. and Zatorska, M. (2014). Razem z dzieckiem [Together with the Child]. Warszawa: ORE.
Michalak, R. (2016). Edukacja najmłodszych kontekstem kształtowania motywacji do uczenia się. Ogląd zjawiska w badaniach własnych [Education of the youngest children in the context of shaping their motivation to learn. An overview of the phenomenon in own research]. Konteksty Pedagogiczne 2(7), pp. 81–95.
Semadeni, Z. (2016). Podejście konstruktywistyczne do matematycznej edukacji wczesnoszkolnej [A Constructivist Approach to Early Childhood Education in Mathematics]. Warszawa: ORE.
Skura, M. and Lisicki, M. (2012). Na progu. Ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? O co chodzi w pierwszej klasie? [On the Threshold. How Much of a Student Is There in a Child and How Much of a Master Is in a Teacher? What Is the Point of the First Grade?] Warszawa: ORE.
Smolińska, J. and Szychowski, Ł. (2011). Techniki efektywnego uczenia się [Effective Learning Techniques]. Kraków: ELITMAT.
Stańdo, J. and Spławska-Murmyło, M. (2017). Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej [Activating Methods in Pre-School and Early School Education]. Warszawa: ORE.
Wydział Rozwoju Szkół i Placówek (2016). Pakiet do samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej [Self-education Package for Early Childhood Teachers]. Warszawa: ORE.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska |  Katedra Pedagogiki Akademia Techniczno-Humanistyczna | Ul. Willowa 2 (budynek B, p. 110) | 43-309 Bielsko-Biała oraz w formie skanu przesłać poprzez system OJS.

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne