Wychowanie jako platforma współpracy nauczycieli szkoły podstawowej i rodziców na podstawie badań porównawczych przeprowadzonych w Polsce i na Węgrzech
PDF

Słowa kluczowe

wychowanie
nauczyciel
szkoła podstawowa
rodzice
dzieci

Jak cytować

RECZEK-ZYMRÓZ, Łucja. Wychowanie jako platforma współpracy nauczycieli szkoły podstawowej i rodziców na podstawie badań porównawczych przeprowadzonych w Polsce i na Węgrzech. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 1, n. 10, p. 109–125, 2018. DOI: 10.19265/KP.2018.110109. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/172. Acesso em: 2 mar. 2024.

Abstrakt

Niniejszy tekst dotyczy współpracy nauczycieli i rodziców w zakre-sie wychowania. Analiza zakresów, celów, form współpracy, czynników warunku-jących jej efektywność została dokonana na podstawie badań przeprowadzonych wśród 90 nauczycieli szkół podstawowych z Polski oraz 120 z Węgier. Współ-praca obu tych środowisk polegająca m.in. na wymianie doświadczeń stanowi istotny czynnik wspierający wszechstronny rozwój dzieci i umożliwiający wczesną diagnozę i eliminowanie niepokojących zjawisk.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.110109
PDF

Bibliografia

Chałasiński, J. (1969). Społeczeństwo i wychowanie. Warszawa: PWN.

Doniec, R. (2001). Rodzina wielkiego miasta. Kraków: WUJ.

Lulek, B. i Reczek-Zymróz, Ł. (2014). Rodzina i szkoła. Rzeszów: „Bonus Liber” Wy-dawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej.

Matyjas, B. (2007). Pedagogika społeczna i rodzina – obszar badań. W: E. Maryno-wicz-Haetka (red.), Pedagogika społeczna (s. 505–517). Warszawa: PWN.

Okoń, W. (2004). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Radziewicz, J. (1995). Środowisko społeczno-wychowawcze szkoły. W: T. Pilch i I. Le-palczyk (red.), Pedagogika społeczna (s. 187–188). Warszawa: Wydawnictwo Aka-demickie „Żak”.

Radziewicz-Winnicki, A. (2008). Pedagogika społeczna obliczu realiów codzienności. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Reczek-Zymróz, Ł. (2009). Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowi-skiem lokalnym. Kraków: „Impuls”.

Winiarski, M. (2000). Rodzina – szkoła – środowisko lokalne. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Znaniecki, F. (2001). Socjologia wychowania. T. 1. Warszawa: PWN.

Żłobicki, W. (2004). Relacje szkoły z rodziną z perspektywy ukrytego programu edu-kacji. W: I. Nowosad i M. J. Szymański (red.), Nauczyciele i rodzice (s. 211–224). Zielona Góra–Kraków: „Impuls”.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.