Wybrane umiejętności uczestników postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych
Konteksty Pedagogiczne nr 2(13)/2019
pdf (English)

Słowa kluczowe

mediacja
mediator
modele mediacji
umiejętności
komunikacja
wyniki badań

Jak cytować

KUJAN, P. Wybrane umiejętności uczestników postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 13, p. 191–207, 2019. DOI: 10.19265/KP.2019.213191. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/220. Acesso em: 15 kwi. 2024.

Abstrakt

The article presents the results of pilot studies. It refers to the opinions of participants of mediation and mediators regarding the parties’ skills (with particular focus on communication skills). The study was conducted using questionnaires devised for this occasion (for both the participants in mediation and the mediators). What is worth noting are the convictions of the parties regarding their own communication skills, the diversity of the respondents’ opinions, inter alia, in terms of their interpersonal skills and the ability to communicate their own needs, the high degree of emotion and the ways of dealing with clients’ emotions indicated by mediators. In the opinion of the mediators, the parties have high self-presentation skills but at the same time are not able to accept either criticism or praise. Differences in communication styles and decision-making methods for women and men participating in mediation were indicated. Moreover, the major areas of communication and taboo in the process were identified. The research leads to the conclusion that family mediators should take into account the possibility and preparation of the parties, so that they can be more effective.

https://doi.org/10.19265/KP.2019.213191
pdf (English)

Bibliografia

Baruch Busch, R.A. and Folger, J.P. (2004). The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Conflict. San Francisco: Jossey-Bass.

Charkoudian, L., Walter, J.L. and Thomson, D. (2018). What Works in Custody Mediation? Effectiveness of Various Mediator Behaviors. Family Court Review. An Interdisciplinary Journal, 56(4), 544–571.

Cybulko, A. (2019). Mediacja cywilna i rola mediatora w ujęciu psychologii społecznej [Civil Mediation and the Role of Mediator in Social Psychology]. Doctoral dissertation written under the supervision of prof. dr hab. Małgorzata Fuszara. Uniwersytet Warszawski.

Gmurzyńska, E. and Morek, R. (2009). Mediacje. Teoria i praktyka [Mediation. Theory and Practice]. Warszawa: Wolter Kluwer Business.

Dziugieł, I. (2003). Mediacja w postępowaniu przygotowawczym [Mediation in Preparatory Proceedings]. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.

Harwas-Napierała, B. (2008). Komunikacja interpersonalna w rodzinie [Interpersonal Communication Within the Family]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Holska, A. (2016). Teorie podejmowania decyzji. In: K. Klincewicz (ed.), Zarządzanie, organizacje, organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych (pp. 239–251). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Lubas, K. (2017). Świadomość społeczeństwa i jego wiedza na temat alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów – mediacji [Public Awareness and Knowledge of Mediation as An Alternative Dispute Resolution]. Studenckie Zeszyty Naukowe, 20(33), 21–39.

Matraszek, K. and Such, J. (1989). Ontologia, teoria poznania i ogólna metodologia nauk [Ontology, Cognitive Theory and General Methodology of Science]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Morris, M., Halford, K.W., Petch, J. and Hardwick, D. (2016). Predictors of Engagement in Family Mediation and Outcomes for Families that Fail to Engage. Family Process, 57(1), 131–147.

Moore, Ch. (1996). The Mediation Process. Practical Strategies for Resolving Conflict. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Nikołajew, J. and Leśniewska, G. (2012). Podejmowanie decyzji i osiąganie celów w życiu rodzinnym [Decision-making and Achieving Objectives in Family Life]. Management and Business Administration. Central Europe, 21(1), 137–144.

Palka, S. (2006). Metodologia, badania, praktyka pedagogiczna [Methodology, Research, Pedagogical Practice]. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Parkinson, L. (2019). Wider Perspectives in Family Mediation: An Ecosystemic Approach. Australian and New Zeland Journal Of Family Therapy, 56(4), 62–73.

Podolas, I. (2014). Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej [Mediation and Negotiation in Social Work]. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Przybyła-Basista, H. (2006). Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji [Family Mediation in a Divorce Conflict. Spouses’ Readiness and Resistance Versus the Effectiveness of Mediation Process]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Rostowska, T. (2001). Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie: analiza psychologiczna [Family Intergenerational Conflict: A Psychological Analysis]. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

www.mediacja.gov.pl/files/doc/rk-mediacje-agrotec-02.09.pdf/ [accessed: 9.09.2019].

Zumeta, Z. (1998). Styles of Mediation: Facilitative, Evaluative, and Transformative Mediation, https://www.mediate.com/articles/zumeta.cfm [accessed: 16.12.2019].

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.