Funkcjonowanie i komunikacja międzyludzka człowieka po zatruciu tlenkiem węgla – studium przypadku
Konteksty Pedagogiczne nr 1(14)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

zatrucie tlenkiem węgla (CO)
śpiączka
zaburzenia świadomości
działania wspierające w zatruciu tlenkiem węgla

Jak cytować

BORZĘCKA, A. Funkcjonowanie i komunikacja międzyludzka człowieka po zatruciu tlenkiem węgla – studium przypadku. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 14, p. 167-180, 30 cze. 2020.

Abstrakt

Zatrucie tlenkiem węgla prowadzi do niszczenia komórek nerwowych i skutkuje późnymi objawami neurologicznymi. W artykule przedstawiono objawy kliniczne zatrucia tlenkiem węgla oraz zespół zaburzeń świadomości. Przedstawiono równieżstudium przypadku ukazujące charakterystykę osoby po zatruciu tlenkiem węgla, będącej początkowo w śpiączce, następnie w minimalnej świadomości, a obecnie w pełnej świadomości. Opisano działania rehabilitacyjne i terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem działań komunikacyjnych. Podjęte terapie przyczyniły się do lepszego funkcjonowania badanej osoby.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.251
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Białkowska, J., Sowa, M. & Maksymowicz, W. (2011). Wybudzenia ze śpiączki chorych z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Prezentacja przypadków [Awakening from Coma in Patients with Severe Neurological Disorders. Case Studies]. Szkice Humanistyczne, 12(4), 79–89.
Frydrych, B. (2017). Wybrane związki nieorganiczne [Selected Inorganic Compounds]. In: J.K. Piotrowski (ed.), Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych [Basics of Toxicology. Compendium for College Students]. Warszawa: Wydawnictwo WNT.
Giacino, J.T. et al. (2014). Disorders of Consciousness after Acquired Brain Injury: the State of Research. Nat Rev Neurol., 10(2), 99–114.
Gosseries, O. et al. (2011). Disorders of Consciousness: Coma, Vegetative and Minimally Conscious States. In: D. Cvetkovic & I. Cosic (eds.), States of Consciousness (pp. 29–55). Berlin–Heidelberg: Springer.
Górska, U., Koculak, M., Brocka, M. & Binder, M. (2014). Zaburzenia świadomości – perspektywa kliniczna i etyczna [Awareness Disorders – Clinical and Ethical Perspective]. Aktual Neurol., 14(3), 190–198.
Herzyk, A. (2017). Neuropsychologia kliniczna wobec zjawisk świadomości i nieświadomości [Clinical Neuropsychology in the Face of Consciousness and Unconsciousness]. Warszawa: PWN, http://www.klinikabudzik.pl/pl/klinika/ponadstandardowe-zabiegi-rehabilitacyjne [accessed: 25.04.2020].
Program C-EYE [C-EYE Program], https://elderis.pl/oferta/c-eye/ [accessed: 24.04.2020].
Kochanowicz, A.M. (2019). Eye tracking w diagnozie, terapii i edukacji dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną – zarys problematyki [Eye Tracking in the Diagnosis, Therapy and Education of Children with Linked Disabilities – an Outline of the Problem]. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce [Elementary Education in Theory and Practice], 14(4), 109–119.
Kurkowski, Z.M. (2001). Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna. Metoda Tomatisa [Audio-Psycho-Linguistic Stimulation. The Tomatis Method]. Audiofonologia, 19, 197–202.
Kwiatkowska, A. & Czyżewski, A. (2017). Komputerowe oko świadomości [Computer Eye of Consciousness]. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit.
Nieścior, M. & Jackowska, T. (2013). Zatrucie tlenkiem węgla [Carbon Monoxide Poisoning]. Postępy Nauk Medycznych, 26(7), 519–523.
Pąchalska, M. (2012). Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu. Procesy komunikacyjne i powrót do społeczeństwa 2 [Clinical Neuropsychology. Brain Injuries. Communication Processes and Return to Society 2]. Warszawa: PWN.
Pinkosz, K. (2017). Wybudzenia. Powrót do życia. Polskie historie [The Awakenings. Return to Life. Polish stories]. Warszawa: Eureka.
Ratyńska, J. (2013). Wprowadzenie do metody [Introduction to the Method]. In: Metoda Tomatisa. Publikacja końcowa projektu „Uwaga! Sposób na sukces” [The Tomatis method. Final publication of the Project “Attention! A way to success”] (pp. 17–28). Gdańsk.
Vigand, P. & Vigand, S. (1999). Cholerna cisza [Only the Eyes Say Yes: A Love Story], transl. J. Łukaszewicz. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska |  Katedra Pedagogiki Akademia Techniczno-Humanistyczna | Ul. Willowa 2 (budynek B, p. 110) | 43-309 Bielsko-Biała oraz w formie skanu przesłać poprzez system OJS.

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA