Tom 1 Nr 1 (2013)
Opis numeru

Idealną metodą jest taka, która wychodzi naprzeciw wszystkim trudnościom napotkanym przez uczniów, ale to już wcale nie metoda, lecz sztuka i talent.

Lew Tołstoj

Współcześnie przedszkole i szkoła pełnią nie tylko funkcje dydaktyczno-wychowawcze, lecz przede wszystkim przygotowują do życia w społeczeństwie oraz wspierają rozwój jednostki – wskazując drogi poszukiwań i ucząc samodzielności. W związku z tym bardzo istotne jest podejmowanie wczesnych działań, mających na celu dostosowanie przestrzeni przedszkola i szkoły do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, po to, by mogło ono, wykorzystując swój potencjał, uczyć się i prawidłowo rozwijać. Edukacja dziecka, a szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymaga podejścia interdyscyplinarnego opartego na podejmowaniu zintegrowanych działań oraz całościowym spojrzeniu na dziecko, z wykorzystaniem wielospecjalistycznej wiedzy i działań ukierunkowanych na nie, co pozwoli je mądrze wychowywać i edukować. Tworząc odpowiednie warunki – sprzyjające rozwojowi dziecka – pozwalamy mu stawać się lepszym i wrażliwszym oraz eliminować i pokonywać trudności, a tym samym wskazywać drogi rozwoju indywidualnych umiejętności i zdolności.

Pierwszy numer czasopisma „Konteksty Pedagogiczne” został poświęcony zaburzeniu rozwoju należącego do tzw. autystycznego spektrum. Opublikowane teksty przedstawiają problematykę dotyczącą wczesnej diagnozy małego dziecka, odnoszą się do funkcjonowania dziecka z autyzmem i jego problemów somatycznych, omawiają zagadnienia związane z edukacją i terapią. Ważnym głosem w niniejszym opracowaniu jest głos Rodziców, których teksty uchylają drzwi do świata dziecka z autyzmem i jego rodziny oraz przedstawiają 14 / Słowo wstępne sposoby pokonywania trudności związanych z „oswajaniem autyzmu”. Myślą przewodnią większości artykułów jest przekonanie, iż dziecko ze spektrum autyzmu bezwzględnie powinno zostać zrozumiane i zaakceptowane oraz otoczone szacunkiem. Musi mieć stworzone takie warunki i tak zorganizowaną przestrzeń życiową, w tym przedszkolną i szkolną, aby możliwy był jego rozwój i podmiotowe traktowanie.

Priorytetem staje się dostosowanie otoczenia do jego możliwości i potrzeb, zainteresowań i zdolności, co bezpośrednio ma przyczynić się do budowania wiedzy i umiejętności dziecka na podstawie tego, co wie i jest mu znane, a nie na tym, co odległe i pozostające poza jego percepcyjnymi możliwościami. Niech poznaje otaczającą rzeczywistość – dotykając, zmieniając i przekształcając świat – w działaniu i poprzez podejmowanie decyzji oraz uczestniczenie w szeroko rozumianym życiu społecznym, w tym również w grupie rówieśniczej. Zawsze należy mieć na uwadze to, że jednym z ważniejszych celów edukacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinno stać się przygotowanie go do bycia pełnoprawnym członkiem społeczności, z uwzględnieniem umiejętności składowych – odpowiedzialnego współdziałania i kierowania swoim zachowaniem oraz kształtowania zaradności życiowej i samodzielności na miarę indywidualnych możliwości, a także samoakceptacji. Każdy z nas chce być rozumiany, akceptowany po to, by móc doświadczać świata przyjaznego, w którym można realizować siebie i własne marzenia.

Joanna Skibska

Artykuły

Ewa Pisula
Narzędzia przesiewowe pomocne w rozpoznawaniu ryzyka autyzmu u dzieci w wieku do trzech lat
https://doi.org/10.19265/kp.2013.1.1.35
PDF
Ewa Kochanowska, Joanna Skibska, Justyna Wojciechowska
Indywidualne potrzeby dziecka – ucznia z autyzmem. Komunikacja – interakcje społeczne – edukacja
https://doi.org/10.19265/kp.2013.1.1.36
PDF
Beata Kazek, Ewa Emich-Widera
Zaburzenia somatyczne występujące u osób z autyzmem
https://doi.org/10.19265/kp.2013.1.1.39
PDF
Anna Borzęcka
Problemy zdrowotne dziecka z autyzmem
https://doi.org/10.19265/kp.2013.1.1.40
PDF
Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
Elastyczność i różnorodność prowłączających działań i rozwiązań w systemie edukacji jako remedium w kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach
https://doi.org/10.19265/kp.2013.1.1.41
PDF
Anna Waligóra-Huk
Sposoby stymulacji układu przedsionkowego i proprioceptywnego u dzieci ze spektrum autyzmu
https://doi.org/10.19265/kp.2013.1.1.42
PDF
Rafał Majzner
Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
https://doi.org/10.19265/kp.2013.1.1.43
PDF
Lidia Kataryńczuk-Mania
Terapia dźwiękiem – metoda Petera Hessa w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
https://doi.org/10.19265/kp.2013.1.1.44
PDF
Marzenna Zaorska, Joanna Trajdowska
Czy nauczanie dzieci z autyzmem języka angielskiego ma sens (na podstawie opinii rodziców dzieci autystycznych)?
https://doi.org/10.19265/kp.2013.1.1.45
PDF
Ewa Korulska
Funkcjonowanie dzieci z autyzmem w warunkach szkoły ogólnodostępnej, czyli integracja w szkole nieintegracyjnej
https://doi.org/10.19265/kp.2013.1.1.46
PDF
Małgorzata Czyż
Terapie niedyrektywne w autyzmie, na przykładzie Growth through Play System (Systemu Rozwoju przez Zabawę)
https://doi.org/10.19265/kp.2013.1.1.47
PDF
Barbara Pietrowska
Proaktywne i reaktywne strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci ze spektrum autyzmu. Studium przypadku
https://doi.org/10.19265/kp.2013.1.1.48
PDF
Agnieszka Wilk
Wspieranie rozwoju komunikacji językowej dziecka z głębokimi zaburzeniami w rozwoju. Wybrane metody pracy z małym dzieckiem z autyzmem w terapii neurologopedycznej – analiza indywidualnego przypadku
https://doi.org/10.19265/kp.2013.1.1.49
PDF
Marek Hoffmann
Być rodzicem dziecka autystycznego – blaski i cienie oraz wyzwania
https://doi.org/10.19265/kp.2013.1.1.50
PDF
Ryszard Bryzek
Wszyscy jesteśmy autystyczni
https://doi.org/10.19265/kp.2013.1.1.51
PDF
Andrzej Wolski
Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności u małych dzieci ze spektrum autyzmu
https://doi.org/10.19265/kp.2013.1.1.176
PDF