Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny
Konteksty Pedagogiczne nr 2(15)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

przywództwo
przywództwo edukacyjne
style przywództwa
dyrektor szkoły
nauczyciel

Jak cytować

SZEMPRUCH, J.; SMYŁA, J. Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 15, p. 65-78, 30 grudz. 2020.

Abstrakt

Podjęte w artykule rozważania koncentrują się na przywództwie edukacyjnym dyrektora szkoły. Jest to problematyka szczególnie istotna w dobie intensywnych przemian świata stwarzających coraz to nowe wyzwania, z którymi musi się mierzyć współczesna szkoła. Obserwowane obecnie zjawiska i procesy społeczne, gospodarcze oraz kulturowe rzutują na nowe oczekiwania kierowane wobec nauczyciela, związane z otwartością na te zmiany oraz gotowością do ich kreowania. Będzie to możliwe jedynie w odpowiednich warunkach stwarzanych przez dyrektora szkoły, którego role i zadania również uległy ewolucji. Głównym kierunkiem tych zmian jest przejście od administracyjnego kierowania szkołą-instytucją do modelu dyrektora jako przywódcy edukacyjnego – lidera. Proces przywództwa edukacyjnego jest szczególnie ważny w praktyce szkolnej, gdzie podstawowym zadaniem staje się stwarzanie warunków do rozwoju i działania nauczycieli oraz budowanie kultury organizacji uczącej się.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.269
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Armstrong, M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi [Human Resource Management], transl. M. Loska, ed. 3. extended. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Zobacz w Google Scholar

Avery, G.C. (2009). Przywództwo w organizacji: paradygmaty i studia przypadków [Understanding Leadership. Paradigms and Cases], transl. G. Dąbkowski. Warszawa: PWE.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecki, J.S. (2007). Architektura dla lidera [Architecture for the Leader]. In: J.M. Michalak (ed.), Przywództwo w szkole [School Leadership] (pp. 19–36). Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecki, J.S. (2010). Stereotypy w zarządzaniu szkołą [Stereotypes in School Management]. In: S.M. Kwiatkowski & J.M. Michalak (eds.), Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce [Educational Leadership in Theory and Practice] (pp. 93–118). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Zobacz w Google Scholar

Goleman, D., Boyatzis, R. & McKee, A. (2002). Naturalne przywództwo. Odkrywanie mocy inteligencji emocjonalnej [Primal Leadership. Realizing the Power of Emotional Intelligence], transl. D. Cieśla, A. Kamińska & K. Drozdowski. Wrocław–Warszawa: Jacek Santorski.
Zobacz w Google Scholar

Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami [Fundamentals of Management], transl. M. Rusiński. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Harvey, M. (2006). Leadership and the Human Condition. In: G.R. Goethals & G.L.J. Sorenson (eds.), The Quest for a General Theory of Leadership (pp. 39–45). Northampton: Edgar Elgar Publishing Limited.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski, S.M. (2010). Miejsce i rola przywództwa w edukacji [The Place and Role of Educational Leadership]. In: S.M. Kwiatkowski & J.M. Michalak (eds.), Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce [Educational Leadership in Theory and Practice] (pp. 13–24). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski, S.M. (2011). Typologie przywództwa [Leadership Typologies]. In: S.M. Kwiatkowski, J.M. Michalak & I. Nowosad (eds.), Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu [Educational Leadership in School and Its Surroundings] (pp. 13–22). Warszawa: Difin.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski, S.M. (2018). Przywództwo edukacyjne w kontekście więzi społecznych specyficznych dla grup (podgrup) wewnątrzszkolnych [Educational Leadership in the Context of Social Bonds Specific for intra-school groups and subgroups]. In: J.M. Michalak (ed.), Przywództwo nauczycieli [Teachers’ Leadership] (pp. 56–73). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Zobacz w Google Scholar

Leżucha, M. (2020). Przywództwo edukacyjne dyrektora szkoły a twórcze orientacje nauczycieli [Educational Leadership of the School Principal and the Creative Orientations of Teachers]. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny (unpublished doctoral dissertation).
Zobacz w Google Scholar

Mazurkiewicz, G. (2010). Przywództwo edukacyjne – nowy paradygmat zarządzania w oświacie [Educational Leadership – a New Management Paradigm in Education]. In: S.M. Kwiatkowski & J.M. Michalak (eds.), Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce [Educational Leadership in Theory and Practice] (pp. 119–134). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Zobacz w Google Scholar

Mazurkiewicz, G. (2015). Przywództwo edukacyjne. Zaproszenie do dialogu [Educational Leadership. Invitation to Dialogue]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Mazurkiewicz, G. (2018). Przyszłość przywództwa edukacyjnego. Tylko martwe ryby płyną z prądem [The Future of Educational Leadership. Only Dead Fish Go with the Flow]. In: J.M. Michalak (ed.), Przywództwo nauczycieli [Teachers’ Leadership] (pp. 102–133). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Zobacz w Google Scholar

Mentrak, A. (2004). Nowa szkoła. Skuteczne zarządzanie w praktyce [New School. Effective Management in Practice], Vol. 1. Warszawa: Raabe.
Zobacz w Google Scholar

Michalak, J.M. (2007). The essence and models of educational leadership. In: J.M. Michalak (ed.), Leadership at school (pp. 63–80). Krakow: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Michalak, J.M. (2014). Przywództwo w zarządzaniu szkołą [Leadership in School Management], Ośrodek Rozwoju Edukacji, http://www.bc.ore.edu.pl/Content/618/ przywodztwo_w_zarzadzaniu_szkola.pdf, [accessed: 7.04.2020].
Zobacz w Google Scholar

Mroziewski, M. (2005). Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje [Styles of Leadership and Management. Selected Concepts]. Warszawa: Difin.
Zobacz w Google Scholar

Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi [Human Resource Management]. Warszawa: PWE.
Zobacz w Google Scholar

Reber, A. (2000). Słownik psychologii [Dictionary of Psychology], transl. B. Jarasiewicz- Kruszyńska. Warszawa: Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Reddin, B. (2005). Testy dla menedżerów stawiających na efektywność [Tests for the Output Orientated Manager: A Self-assessment Guide], transl. M. Gizmajer. Warszawa: Alma-Press.
Zobacz w Google Scholar

Senge, P.M. (2006). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się [The Fifth Discipline. The Art and Practice of the Learning Organization], transl. H. Koralewska- Mróz. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
Zobacz w Google Scholar

Stolarska, D. (2012). Umiejętność wywierania wpływu na ludzi jako kluczowa kompetencja współczesnego menedżera i przywódcy – studium teoretyczno-empiryczne [The Ability to Influence People as a Key Competence of a Modern Manager and Leader – Theoretical and Empirical Study]. Ekonomia i Zarządzanie, 4(3), 182–196.
Zobacz w Google Scholar

Szempruch, J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne [Pedeutology. A Theoretical and Pragmatic Study]. Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka, P. (2004). Socjologia [Sociology]. Kraków: Znak.
Zobacz w Google Scholar

Tannenbaum, A.S. (1968). Leadership. Sociological Aspects. In: D.L. Sills (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 9 (pp. 101–107). New York: Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.