Nauczyciel surdopedagog-konstruktywista w wirtualnej rzeczywistości edukacyjnej
pdf

Słowa kluczowe

nauczyciel
surdopedagog
metody pracy
epidemia COVID-19

Jak cytować

TAŃSKA, A. Nauczyciel surdopedagog-konstruktywista w wirtualnej rzeczywistości edukacyjnej. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 17, p. 27-45, 29 grudz. 2021.

Abstrakt

Konstruktywizm stosowany w pracy nauczyciela daje dziecku możliwość odkrywania własnych pokładów wiedzy i zmiany poglądów na nowe. Wprowadzanie nurtu konstruktywistycznego w pracę nauczyciela dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to trudne zadanie, szczególnie w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Wielu pedagogów specjalnych, w tym surdopedagogów, podejmuje model konstruktywistycznego przekazywania wiedzy. Poszukiwanie metod i opracowywanie programów nauczania w taki sposób, aby były jak najbardziej bliskie dziecku z niepełnosprawnością słuchu i dawały możliwości odkrywania wiedzy, zaburzyła epidemia COVID-19. Zdrowie i życie ludzkie stało się determinantem nowych form kształcenia. Edukację przeniesiono ze szkół i placówek do Internetu, tworząc zdalną formę przekazywania wiedzy. Ta nowa sytuacja, przez nikogo nieprzewidziana, na całym świecie zaburzyła życie codzienne na wszystkich płaszczyznach: osobistej, rodzinnej, zawodowej, gospodarczej i edukacyjnej. W zaplanowaną metodyczną pracę nauczyciela i ucznia wkradł się chaos spowodowany nieznanym. Nauczyciele i uczniowie, w tym również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, znaleźli się w sytuacji pracy opartej na technologii ACT. Nauczyciele – specjaliści kształcenia specjalnego, którzy niestrudzenie dbają o efekty kształcenia, z trudem przechodzą przez zdalną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a ich dotychczasowe metody pracy często nie mogą znaleźć zastosowania. Celem artykułu jest ukazanie surdopedagoga i surdopedagoga-konstruktywisty na ścieżkach zdalnego nauczania, podczas którego doskonalili oni swoje umiejętności dydaktyczne.

https://doi.org/10.19265/kp.2021.2.17.317
pdf

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Atroszko, B. (2018). Konstruktywizm jako źródło inspiracji dla rozwoju współczesnej edukacji nauczycieli. W: Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants QUAERE 2018, vol. VIII, June 27–29 (s. 1224–1231). Hradec Králové: Magnanimitas.
Barnes, D. (1988). Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia, tłum. J. Radzicki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Bołtuć, P. (2011). Konstruktywizm w e-edukacji oraz jego krytyka. E-mentor, 4(41), 48–55.
Chorab, G. (2017). Nauczyciel w paradygmacie konstruktywistycznym. Szkoła – Zawód – Praca, 13, 45–54.
Fazlagić, J. (2020). Nowe wyzwania w zarządzaniu szkołą. Dyrektor Szkoły, 7, 14–16.
Godawa, G. (2020). Zdalne nauczanie. Bilans zysków i strat ponoszonych przez dziecko. Wychowawca, 10, 8–9.
Klus-Stańska, D. (2018). Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Warszawa: PWN.
Korzon, A. (1999). Efektywny surdopedagog w opinii nauczycieli i uczniów z wadą słuchu. W: J. Pańczyk i W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku. Materiały z obrad XVI sekcji III Zjazdu Pedagogicznego w Poznaniu (21–23 wrzesień 1998) (s. 188–195). Poznań: Wydawnictwo UAM.
Majewicz, P. i Mikrut, A. (2008). Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej. Gliwice–Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Olszak, A. (2001). Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkół specjalnych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Palak, Z. i Papuda-Dolińska, B. (2014). Samoaktualizacja jako istotny wymiar kompetencji zawodowych pedagoga specjalnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, 27(2), https://www.journals.umcs.pl/j/ article/view/129/0 [dostęp: 1.03.2021].
Pawłowska, S. (2020). Szkoła w czasach pandemii. Remedium, 5, 2–5.
Plutecka, K. (2006). Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Podgórska-Jachnik, D. (2013). Drugi, trzeci, czwarty. Poszukiwanie sensu pracy pedagoga specjalnego w różnych estetykach wychowawczych. Studia Edukacyjne, 28, 209–225.
Pyżalski, J. (2020). Co jest obecnie ważne, a co mniej w działaniach szkół i nauczycieli. W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Warszawa: EduAkcja.
Rubacha, K. (2003). Budowanie teorii pedagogicznych. W: Z. Kwieciński i B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1 (s. 59–68). Warszawa: PWN.
Zaorska, M. (2008). Kompromis i ustępstwo w pracy pedagoga specjalnego. W: Z. Palak (red.), Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji (s. 151–161). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.