Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a aranżacja przestrzeni klas dla uczniów z niepełnosprawnościami
pdf

Słowa kluczowe

dostępność
niepełnosprawność
przestrzeń
klasa integracyjna
uczeń

Jak cytować

WOJTAS-RDUCH, A. Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a aranżacja przestrzeni klas dla uczniów z niepełnosprawnościami. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 17, p. 47–63, 2021. DOI: 10.19265/kp.2021.2.17.319. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/319. Acesso em: 2 mar. 2024.

Abstrakt

Godność i podmiotowość każdego człowieka powinny być fundamentem relacji międzyludzkich. Niestety nadal wiele sfer funkcjonowania nie jest dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Obecnie w Polsce mierzymy się ze stereotypowym myśleniem i przełamywaniem różnego rodzaju barier, które nadal występują w naszej codzienności.
Celem niniejszego artykułu jest rozpatrzenie dyrektyw wpisanych w nową Ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w aspekcie aranżacji przestrzeni klas integracyjnych pod kątem dostępności, dzięki czemu uda się wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami. Artykuł składa się z kilku części. W pierwszej z nich przeprowadzono analizę treści Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w drugiej do-konano przeglądu piśmiennictwa z zakresu aranżacji klasy szkolnej. Całość zamykają konkluzje.

https://doi.org/10.19265/kp.2021.2.17.319
pdf

Bibliografia

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Domagała-Zyśk, E. (2015). Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z wadą słuchu. W: M. Nowak, E. Stoch i B. Borowska (red.), Z problematyki teatrologii i pedagogiki (s. 553–568). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Gajdzica, Z. (2009). Wprowadzenie. W: Z. Gajdzica (red.), Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej (s. 9–10). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
GUS (2019). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019. Warszawa–Gdańsk: Urząd Statystyczny w Gdańsku.
Kowalski, P., Mikołajczyk, A. i Zimny, B. (2019). Jak wdrażać Ustawę o zapewnianiu dostępności? Łódź: Europejski Fundusz Społeczny.
Olechowska, A. (2019). Specjalne potrzeby edukacyjne w urzędowym dyskursie pedagogicznym. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Ostaszewska, E.D. i Wręga, A. (2017). Poradnik aranżacji sal lekcyjnych do nauki języka niemieckiego. Warszawa: Goethe Institut.
Pilch, T. (red.) (2006). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Popławska, J. i Sierpińska, B. (2001). Zacznijmy razem. Dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej. Poradnik dla nauczycieli szkół integracyjnych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Sadowska, S. (2006). W stronę innego spojrzenia na szkołę jako miejsce edukacji i rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną. Potencjalne możliwości środowiskowe związane z typem szkoły. W: S. Sadowska (red.), Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy teorii i praktyki (s. 29–45). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
Smith, D.D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki, t. 2, tłum. J.A. Korbel, Z.S. Litwińska i M.E. Litwiński. Warszawa: PWN.
Szymczak, M. (red.) (2010). Słownik języka polskiego, t. 3. Warszawa: PWN.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019, poz. 1696 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019, poz. 502).
Wojtas-Rduch, A. (2020). Integrated Education – Spatial Organization of Classes. Konteksty Pedagogiczne, 2(15), 299–314.
Wojteczek, M. i Polak, M. (2016). Chcesz zmiany? Zacznij od ławek. W: M. Polak (red.), Przestrzeń fizyczna i architektoniczna. Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!, t. 1 (s. 40–41). Warszawa: [Centrum Edukacji Obywatelskiej].

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.