Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a aranżacja przestrzeni klas dla uczniów z niepełnosprawnościami
pdf

Słowa kluczowe

dostępność
niepełnosprawność
przestrzeń
klasa integracyjna
uczeń

Jak cytować

WOJTAS-RDUCH, A. Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a aranżacja przestrzeni klas dla uczniów z niepełnosprawnościami. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 17, p. 47–63, 29 grudz. 2021.

Abstrakt

Godność i podmiotowość każdego człowieka powinny być fundamentem relacji międzyludzkich. Niestety nadal wiele sfer funkcjonowania nie jest dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Obecnie w Polsce mierzymy się ze stereotypowym myśleniem i przełamywaniem różnego rodzaju barier, które nadal występują w naszej codzienności.
Celem niniejszego artykułu jest rozpatrzenie dyrektyw wpisanych w nową Ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w aspekcie aranżacji przestrzeni klas integracyjnych pod kątem dostępności, dzięki czemu uda się wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami. Artykuł składa się z kilku części. W pierwszej z nich przeprowadzono analizę treści Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w drugiej do-konano przeglądu piśmiennictwa z zakresu aranżacji klasy szkolnej. Całość zamykają konkluzje.

https://doi.org/10.19265/kp.2021.2.17.319
pdf

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Domagała-Zyśk, E. (2015). Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z wadą słuchu. W: M. Nowak, E. Stoch i B. Borowska (red.), Z problematyki teatrologii i pedagogiki (s. 553–568). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Gajdzica, Z. (2009). Wprowadzenie. W: Z. Gajdzica (red.), Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej (s. 9–10). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
GUS (2019). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019. Warszawa–Gdańsk: Urząd Statystyczny w Gdańsku.
Kowalski, P., Mikołajczyk, A. i Zimny, B. (2019). Jak wdrażać Ustawę o zapewnianiu dostępności? Łódź: Europejski Fundusz Społeczny.
Olechowska, A. (2019). Specjalne potrzeby edukacyjne w urzędowym dyskursie pedagogicznym. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Ostaszewska, E.D. i Wręga, A. (2017). Poradnik aranżacji sal lekcyjnych do nauki języka niemieckiego. Warszawa: Goethe Institut.
Pilch, T. (red.) (2006). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Popławska, J. i Sierpińska, B. (2001). Zacznijmy razem. Dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej. Poradnik dla nauczycieli szkół integracyjnych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Sadowska, S. (2006). W stronę innego spojrzenia na szkołę jako miejsce edukacji i rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną. Potencjalne możliwości środowiskowe związane z typem szkoły. W: S. Sadowska (red.), Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy teorii i praktyki (s. 29–45). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
Smith, D.D. (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki, t. 2, tłum. J.A. Korbel, Z.S. Litwińska i M.E. Litwiński. Warszawa: PWN.
Szymczak, M. (red.) (2010). Słownik języka polskiego, t. 3. Warszawa: PWN.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019, poz. 1696 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019, poz. 502).
Wojtas-Rduch, A. (2020). Integrated Education – Spatial Organization of Classes. Konteksty Pedagogiczne, 2(15), 299–314.
Wojteczek, M. i Polak, M. (2016). Chcesz zmiany? Zacznij od ławek. W: M. Polak (red.), Przestrzeń fizyczna i architektoniczna. Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!, t. 1 (s. 40–41). Warszawa: [Centrum Edukacji Obywatelskiej].
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.