Edukacja integracyjna – przestrzenna organizacja zajęć
Konteksty Pedagogiczne nr 2(15)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

edukacja wczesno-szkolna
przestrzeń
uczeń
klasa
niepełnosprawność
układ

Jak cytować

WOJTAS-RDUCH, A. Edukacja integracyjna – przestrzenna organizacja zajęć. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 15, p. 299–314, 30 grudz. 2020.

Abstrakt

Uczniowie często borykają się z różnymi trudnościami szkolnymi. Czy ich powodem może być źle zorganizowana przestrzeń? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie stanowi jedną z ważniejszych kwestii prezentowanych w tekście.
Opisana w artykule przestrzeń na etapie edukacji wczesno-szkolnej pełni funkcję miejsca, które sprzyja procesom takim jak: komunikacja między uczniami, kształcenie i wychowanie, kształtowanie ich wzajemnych relacji, przekazywanie wiadomości, kształtowanie umiejętności, kreowanie postaw i tożsamości.
Celem tekstu jest ukazanie układów przestrzennych, na które zdecydowali się nauczyciele klas integracyjnych, oraz wskazanie ich motywacji do dokonania określonego wyboru.
Pierwsza część artykułu zawiera wprowadzenie obejmujące przegląd literatury w wybranym temacie. W kolejnej zostały ukazane wyniki badań własnych. Całość zamykają konkluzje.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.283
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Bałachowicz, J. (2017). Edukacja wczesnoszkolna w procesie zmiany. Dyskurs standardów czy dyskurs wartości? [Early Childhood Education in the Process of Change. The Discourse of Standards or the Discourse of Values?]. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 36(1), 11–27. DOI: 10.17951/lrp.2017.36.1.11.
Zobacz w Google Scholar

Gajdzica, Z. (2008a). Modele przestrzennej organizacji kształcenia integracyjnego [Models of Spatial Organization of Integrated Education]. In: T. Lewowicki, B. Grabowska & A. Gajdzica (eds.), Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości – aktualne doświadczenia na pograniczu polsko-czeskim [Socialization and Shaping of Identity – Current Experiences on the Polish-Czech Border] (pp. 225–228). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Zobacz w Google Scholar

Gajdzica, Z. (2008b). Przestrzeń klasy jako miejsce integracji [Classroom Space as a Place for Integration). In: T. Żółkowska & M. Wlazło (eds.), Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych [Special Education – Concepts and Reality. Socio-Pedagogical Aspects of Rehabilitation of Disabled People], Vol. 3 (pp. 268–271). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
Zobacz w Google Scholar

MEN (2010). Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? [Effective, Friendly and Modern Education. How to Organize the Education of Students with Special Educational Needs?]. Warszawa: Przewodnik Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zobacz w Google Scholar

Modrzewski, J. (2008). Socjologia przestrzeni edukacyjnych [Sociology of Educational Spaces]. In: J. Modrzewski, M.J. Śmiałek & K. Wojnowski (eds.), Relacje podmiotów (w) lokalnej przestrzeni edukacyjnej (inspiracje…) [Relationships of the Subjects of (in) the Local Educational Space (Inspirations...)] (pp. 93–113). Kalisz–Poznań: UAM Wydział Pedagogiczno-Artystyczny.
Zobacz w Google Scholar

Nalaskowski, A. (2002). Przestrzenie i miejsca szkoły [School Spaces and Places]. Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Popławska, J. & Sierpińska, B. (2001). Zacznijmy razem. Dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej [Let’s Start Together. Special Needs Children in Primary School]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

si.kuratorium.katowice.pl [accessed: 15.03.2020].
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn, S. (ed.) (1959). Nauczanie początkowe oraz metodyka w rozwoju historycznym dawniej i dzisiaj [Early Childhood Education and Methodology in Terms of Historical Development and Today]. In: A. Maćkowiak & S. Wołoszyn (eds.), Metodyka pierwszych lat nauczania [Methodology of the First Years of Teaching] (pp. 5–6). Warszawa: „Wspólna Sprawa”.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.