Multimedia in pre-school education
PDF (English)

Słowa kluczowe

multimedia
tablica interaktywna
dzieci
przedszkole

Jak cytować

CHEPIL, M.; MARZEC, B.; BORDA, M. Multimedia in pre-school education. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 11, p. 11–24, 2018. DOI: 10.19265/KP.2018.21111. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/14. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

Autorzy artykułu podejmują refleksję naukową nad wykorzysta-niem multimediów w edukacji przedszkolnej. Na podstawie przykładu Szkoły Podstawowej z Jednostkami Przedszkolnymi nr 26 w Dąbrowie Górniczej przed-stawiają zalety korzystania z tablicy interaktywnej podczas zajęć. Relacjonują wyniki badań własnych, przeprowadzonych wśród nauczycieli przedszkolnych. Wskazują także na nieuchronność korzystania z multimediów w procesie peda-gogiczno-dydaktycznym.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.21111
PDF (English)

Bibliografia

Basaj, H., Borowiecka, A., Borowiecki, M., Boryczka, B., Gregorczyk, G., Janczak, D., Jochemczyk, W., Olędzka, K., Pawlik, M., Rudnicka, I., Samulska, A., Wierzbic-ki, J.A. & Wierzbicki, J. (2009). Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Podręcznik dla nauczyciela. Warszawa: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.

Bednarek, J. (2006). Multimedia w kształceniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bougsiaa, H. & Kopciewicz, L. (2016). Dzieci w kulturze mobilnej. Partycypacja, ucze-nie się i emancypacja pokolenia “cyfrowych tubylców”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 19, 1(73), 139–154.

Cimcioch, K. (2016). Tablica interaktywna – nowoczesny środek dydaktyczny – wsparciem w edukacji wczesnoszkolnej (i nie tylko). Konteksty Pedagogiczne, 1(6), 197–210.

Gajda, J. (2010). Media w edukacji. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Gołaszewska, M. (1999). Multimedia – krytyka i obrona. Esej o estetycznym statusie nowych mediów. In: K. Wilkoszewska (ed.), Piękno w sieci. Estetyka a nowe media(p. 24–95). Kraków: Universitas.

Jan Paweł II. (1990). Misja Kościoła w erze komputerów, Orędzie na 24. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pa-wel_ii/przemowienia/oredzie_ssp_1990.html [accessed: 29.04.2018].

Juszczyk-Rygałło, J. (2013). Multimedia w procesie kształcenia wczesnoszkolnego. In: J. Kancir (ed.), Aktuálne otázky prírodovedno-technických predmetov a prierezových tém v primárnej edukácii (p. 80–90). Prešov: Pedagogická fakulta PU v Prešove.

Kvale, S. (2011). Prowadzenie wywiadów, trans. A. Dziuban. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łacina, M. (2015). Multimedia w wychowaniu przedszkolnym, www.powiatostrzeszowski.pl/asp/.../publikacja_na_strone_p._magdaleny_laciny.pdf. [accessed: 29.04.2018].

Milinkiewicz, D. (b.d.w.). Programy multimedialne dla dzieci w wieku przedszkolnym, http://www.przedszkola.edu.pl/programy-multimedialne-dla-dzieci-w-wieku-przedszkolnym.html. [accessed: 22.02.2018].

Monet, D. (1999). Multimedia, trans. P. Latko. Katowice: Wydawnictwo Książnica.

Morbitzer, J. (2002/2003). O niektórych mitach komputerowej edukacji. Konspekt, 13, 30–35.

Morbitzer, J. (2012). O istocie medialności młodego pokolenia. Neodidagmata, 33/34, 131–153.

Portal Squla, https://www.squla.pl/ [accessed: 29.04.2018].

Portal Yummy, http://www.yummy.pl/ [accessed: 29.04.2018].

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzy-skiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393), www.sejm.gov.pl [accessed: 22.02.2018].

Skibska, J. (2014). Nowoczesne technologie multimedialne w edukacji dziecka w młodszym wieku szkolnym. In: K. Wójcik & D. Morańska (eds.), Multimedialny wymiar edukacji (p. 379–390). Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Strykowski, W. (2003). Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeń-stwie. Chowanna, 1(20), 111–122.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.