Multimedia in pre-school education
PDF (English)

Słowa kluczowe

multimedia
tablica interaktywna
dzieci
przedszkole

Jak cytować

CHEPIL, M.; MARZEC, B.; BORDA, M. Multimedia in pre-school education. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 11, p. 11-24, 1 wrz. 2018.

Abstrakt

Autorzy artykułu podejmują refleksję naukową nad wykorzysta-niem multimediów w edukacji przedszkolnej. Na podstawie przykładu Szkoły Podstawowej z Jednostkami Przedszkolnymi nr 26 w Dąbrowie Górniczej przed-stawiają zalety korzystania z tablicy interaktywnej podczas zajęć. Relacjonują wyniki badań własnych, przeprowadzonych wśród nauczycieli przedszkolnych. Wskazują także na nieuchronność korzystania z multimediów w procesie peda-gogiczno-dydaktycznym.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.21111
PDF (English)

Bibliografia

Basaj, H., Borowiecka, A., Borowiecki, M., Boryczka, B., Gregorczyk, G., Janczak, D., Jochemczyk, W., Olędzka, K., Pawlik, M., Rudnicka, I., Samulska, A., Wierzbic-ki, J.A. & Wierzbicki, J. (2009). Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Podręcznik dla nauczyciela. Warszawa: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.

Bednarek, J. (2006). Multimedia w kształceniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bougsiaa, H. & Kopciewicz, L. (2016). Dzieci w kulturze mobilnej. Partycypacja, ucze-nie się i emancypacja pokolenia “cyfrowych tubylców”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 19, 1(73), 139–154.

Cimcioch, K. (2016). Tablica interaktywna – nowoczesny środek dydaktyczny – wsparciem w edukacji wczesnoszkolnej (i nie tylko). Konteksty Pedagogiczne, 1(6), 197–210.

Gajda, J. (2010). Media w edukacji. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Gołaszewska, M. (1999). Multimedia – krytyka i obrona. Esej o estetycznym statusie nowych mediów. In: K. Wilkoszewska (ed.), Piękno w sieci. Estetyka a nowe media(p. 24–95). Kraków: Universitas.

Jan Paweł II. (1990). Misja Kościoła w erze komputerów, Orędzie na 24. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pa-wel_ii/przemowienia/oredzie_ssp_1990.html [accessed: 29.04.2018].

Juszczyk-Rygałło, J. (2013). Multimedia w procesie kształcenia wczesnoszkolnego. In: J. Kancir (ed.), Aktuálne otázky prírodovedno-technických predmetov a prierezových tém v primárnej edukácii (p. 80–90). Prešov: Pedagogická fakulta PU v Prešove.

Kvale, S. (2011). Prowadzenie wywiadów, trans. A. Dziuban. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łacina, M. (2015). Multimedia w wychowaniu przedszkolnym, www.powiatostrzeszowski.pl/asp/.../publikacja_na_strone_p._magdaleny_laciny.pdf. [accessed: 29.04.2018].

Milinkiewicz, D. (b.d.w.). Programy multimedialne dla dzieci w wieku przedszkolnym, http://www.przedszkola.edu.pl/programy-multimedialne-dla-dzieci-w-wieku-przedszkolnym.html. [accessed: 22.02.2018].

Monet, D. (1999). Multimedia, trans. P. Latko. Katowice: Wydawnictwo Książnica.

Morbitzer, J. (2002/2003). O niektórych mitach komputerowej edukacji. Konspekt, 13, 30–35.

Morbitzer, J. (2012). O istocie medialności młodego pokolenia. Neodidagmata, 33/34, 131–153.

Portal Squla, https://www.squla.pl/ [accessed: 29.04.2018].

Portal Yummy, http://www.yummy.pl/ [accessed: 29.04.2018].

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzy-skiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393), www.sejm.gov.pl [accessed: 22.02.2018].

Skibska, J. (2014). Nowoczesne technologie multimedialne w edukacji dziecka w młodszym wieku szkolnym. In: K. Wójcik & D. Morańska (eds.), Multimedialny wymiar edukacji (p. 379–390). Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Strykowski, W. (2003). Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeń-stwie. Chowanna, 1(20), 111–122.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne