Współpraca z rodzicami jako element warsztatu pracy nauczyciela
Konteksty Pedagogiczne nr 2(15)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

warsztat pracy
współpraca
rodzice
nauczyciele
dzieci
kontrola
plan

Jak cytować

MARZEC, B. Współpraca z rodzicami jako element warsztatu pracy nauczyciela. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 15, p. 137–152, 30 grudz. 2020.

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest spojrzenie na współpracę nauczyciela z rodzicami jako składową warsztatu pracy z perspektywy podejmowanych działań praktycznych. Podstawę rozważań stanowią wyniki przeprowadzonych badań, w tym analiza danych zastanych wynikających z przeprowadzonej w ciągu dwóch lat szkolnych – 2017/2018 i 2018/2019 – ewaluacji zewnętrznej w zakresie wymagania „Rodzice są partnerami przedszkola”. Ponadto analizie poddano plany współpracy z rodzicami na rok szkolny 2019/2020 oraz wyniki kontroli NIK w zakresie współpracy szkół z rodzicami w realizacji zadań wychowawczych. Istotne są wskazania praktyczne, które pomogą nauczycielom zbudować prawidłowe relacje, a tym samym dadzą podstawy dobrej współpracy z rodzicami.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.274
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Bębenek, B. & Mauduk, B. (2001). Formy współpracy nauczycieli i rodziców [Forms of Cooperation between Teachers and Parents]. In: I. Nowosad (ed.), Nauczyciele i rodzice – współpraca w wychowaniu [Teachers and Parents – Cooperation in Education] (pp. 101–110). Zielona Góra: Wydawnictwo Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zobacz w Google Scholar

Błasiak, A. (2017). Współpraca szkoły i rodziny jako istotny czynnik optymalizacji procesów wychowania i kształcenia najmłodszego pokolenia [Cooperation of School and Family as an Important Factor in Optimizing the Processes of Upbringing and Educating the Youngest Generation]. Horyzonty Wychowania, 16(38), 11–26. DOI: 10.17399/HW.2017.163801.
Zobacz w Google Scholar

Borek, A. (2010). Metody i narzędzia w ewaluacji zewnętrznej [Methods and Tools in External Evaluation]. In: G. Mazurkiewicz (ed.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Odpowiedzialność [Evaluation in Pedagogical Supervision. Responsibility] (pp. 25–36). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Duraj-Nowakowa, K. (2000). Nauczyciel. Kultura – osoba – zawód [Teacher. Culture – Person – Profession]. Kielce: Dom Wydawniczy Kosiński.
Zobacz w Google Scholar

Dusza, B. (2018). Współpraca nauczycieli z rodzicami – perspektywa nauczycieli (raport z badań przeprowadzonych wśród nauczycieli klas gimnazjalnych) [Collaboration between Teachers and Parents – Teachers’ Perspective (Report from a Survey Carried out among Lower Secondary School Teachers)]. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 16, 147–155.
Zobacz w Google Scholar

Ferenz, K. (2017). Nauczyciele wobec zróżnicowanych oczekiwań rodzicielskich [Teachers in the face of different parental expectations]. Konteksty Pedagogiczne, 1(8), 15–31. DOI: 10.19265/KP.2017.01815.
Zobacz w Google Scholar

Kabat, M. (2017). Consistency and Variability of the Teacher’s Skills and Tools [Stałość i zmienność warsztatu pracy nauczyciela]. Rocznik Lubuski, 43(1), 115–127.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski, J. (1966). Nauczyciel a zawód [Teacher and their Profession]. Warszawa: Nasza Księgarnia.
Zobacz w Google Scholar

Krajewski, M. (2006). Badania pedagogiczne w zarysie. Wybór bibliograficzny druków zwartych, czasopism pedagogiczno-przedmiotowych i witryn internetowych z wprowadzeniem [Outline of Pedagogical Research. Bibliographic Selection of Monographs, Pedagogical Journals and Websites, with an Introduction]. Płock: Novum.
Zobacz w Google Scholar

Lorenc, J. (2018). Kompetencje wychowawcze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w opiniach studentów [Educational Competences of Early Childhood Education Teachers in the Opinions of Students]. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 16, 181–189.
Zobacz w Google Scholar

Łobocki, M. (1985). Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania [Teacher–parent Cooperation in the Process of Education]. Warszawa: Nasza Księgarnia.
Zobacz w Google Scholar

NIK [Supreme Chamber of Control] (2018). Informacja o wynikach kontroli. Współpraca szkół z rodzicami w realizacji zadań wychowawczych [Information on the Inspection Results. Cooperation of Schools with Parents in the Implementation of Educational Tasks]. Warszawa: NIK.
Zobacz w Google Scholar

Nowosad, I. (2001). Nauczyciel-wychowawca czasu polskich przełomów [Teacher-Educator of the Time of Polish Breakthroughs]. Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny [New Pedagogical Dictionary]. Warszawa: Żak.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowska-Gromniak, E. (2012). Nadszedł czas rodziców [It’s Parents Time]. Psychologia w Szkole, 1, 99–102.
Zobacz w Google Scholar

Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2019/2020 w Przedszkolu Publicznym w Błażowej [Plan of Cooperation with Parents for the 2019/2020 School Year at the Public Kindergarten in Błażowa], www.przedszkole.blazowa.net›plan_wspolpracy_z_ rodzicami [accessed: 28.07.2020].
Zobacz w Google Scholar

Plan współpracy z rodzicami 2019/2020 w Przedszkolu Miejskim nr 27 w Jaworznie [Plan of Cooperation with Parents for the 2019/2020 School Year at the Public Kindergarten No 27 in Jaworzno], http://pm27.jaworzno.edu.pl/p,105,plan-wspolpracy-z-rodzicami-2019-2020 [accessed: 28.07.2020].
Zobacz w Google Scholar

Plan współpracy z rodzicami w Publicznym Przedszkolu nr 17 w Raciborzu na rok szkolny 2019/2020 [Plan of Cooperation with Parents for the 2019/2020 School Year at the Public Kindergarten No 17 in Racibórz], http://www.p17raciborz.pl/kacik-dla-rodzicow/1650-plan-wspolpracy-z-rodzicami-2019-20 [accessed: 28.07.2020].
Zobacz w Google Scholar

Raporty ewaluacji zewnętrznej [External Evaluation Reports]. Platforma internetowa nadzoru pedagogicznego [Internet Platform of Pedagogical Supervision], http:// www.seo2.npseo.pl [accessed: 10.10.2019].
Zobacz w Google Scholar

Reczek-Zymróz, Ł. (2018). Wychowanie jako platforma współpracy nauczycieli szkoły podstawowej i rodziców na podstawie badań porównawczych przeprowadzonych w Polsce i na Węgrzech [Upbringing as a Platform for Cooperation between Primary School Teachers and Parents on the Basis of Comparative Studies Conducted in Poland and Hungary]. Konteksty Pedagogiczne, 1(10), 109–125. DOI: 10.19265/ KP.2018.110109.
Zobacz w Google Scholar

Regulation of the Minister of National Education of 11 August 2017 on Requirements for Schools and Institutions (Journal of Laws of 2017, item 1611 as amended).
Zobacz w Google Scholar

Regulation of the Minister of National Education of 25 August 2017 on Pedagogical Supervision (Journal of Laws of 2017, item 1658, as amended).
Zobacz w Google Scholar

Stańczak, M. (2015). Współpraca środowiska szkolnego i rodzinnego w opinii nauczycieli z małych szkół wiejskich [Cooperation of School and Family Environment in the Opinion of Teachers from Small Rural Schools]. Forum Oświatowe, 27(2), 131–151.
Zobacz w Google Scholar

Strutyńska, E. & Karwowski, M. (2019). Kwestionariusz Roli Zawodowej Nauczyciela – założenia teoretyczne i właściwości psychometryczne wstępnej wersji narzędzia [Teacher’s Professional Role Questionnaire – Theoretical Assumptions and Psychometric Properties of the Initial Version of the Tool]. Przegląd Badań Edukacyjnych, 29(2), 177–208.
Zobacz w Google Scholar

Surma, B. (2017). Uczestnicy (podmioty) procesu edukacyjnego w przedszkolu [Participants (Subjects) of the Educational Process in Kindergarten]. In: J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska & B. Surma (eds.), Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką (pp. 147–187). Kraków: Akademia Ignatianum–Wydawnictwo WAM.
Zobacz w Google Scholar

Szempruch, J. (2013). Pedeutologia [Pedeutology]. Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Śliwerski, B. (2004). Możliwości rozpoznawania sensu współdziałania szkoły, rodziców i uczniów w społeczeństwie wolnorynkowym [Possibilities of Recognizing the Sense of Cooperation between Schools, Parents and Students in a Free Market Society]. In: I. Nowosad & M.J. Szymański (eds.), Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy [Teachers and Parents. In Search of New Meanings and Interpretations of Cooperation] (pp. 39‒46). Zielona Góra–Kraków: Oficyna Wydawnicza UZ–AP.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.