Wirtualne środowisko kształcenia w procesie wspierania motywacji do uczenia się
PDF

Słowa kluczowe

motywacja do uczenia się
aktywność uczniów
technologie informacyjne
wirtualne środowisko uczenia się

Jak cytować

BORAWSKA-KALBARCZYK, K. Wirtualne środowisko kształcenia w procesie wspierania motywacji do uczenia się. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 9, 2017. DOI: 10.19265/KP.2017.029153. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/160. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

W artykule podjęta jest analiza wartości wirtualnego środowiska kształcenia w aspekcie wzmacniania motywacji do uczenia się. Autorka uwzględ­nia dwie wybrane teorie motywacji: celów oraz autodeterminacji, do których założeń odnosi realizację kształcenia w środowisku wirtualnym. Zakłada, że wy­korzystanie technologii cyfrowych w edukacji wspiera proces kształcenia i jest dobrą drogą do budowania pozytywnej motywacji do uczenia się.

https://doi.org/10.19265/KP.2017.029153
PDF

Bibliografia

Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, Structures and Student Motivation. Journal of Educational Psychology, 84, 261–271.

Borawska­Kalbarczyk, K. (2016). Kreowanie kompetencji informacyjnych uczniów jako warunek urzeczywistniania życia wartościowego we współczesnej infosferze, materiał niepublikowany, IX Zjazd Pedagogiczny „Ku życiu wartościowemu. Idee – koncep­cje – praktyki”. Białystok.

Brophy, J. (2004). Motywowanie uczniów do nauki, przeł. K. Kruszewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Deci, E.L. i Ryan, R.M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human behaviour. New York: Plenum.

Deci, E.L. i Ryan, R.M. (2000a). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self­Determination of Behavior.Psychological Inquiry, 11, 227–268.

Ford, J. (1992). Motivating Humans: Goals, Emotions and Personal Agency Beliefs. Newbury Park: Sage.

Kadzikowska­Wrzosek, R. (2011). Wytrwałość i skuteczność działania – wpływ konteks tu sytuacyjnego i siły woli.Roczniki Psychologiczne, 14(2), 159–187.

Kołodziejczyk, W. i Polak, M. (2011). Jak będzie zmieniać się edukacja: wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Warszawa: Instytut Obywatelski.

Kupisiewicz, Cz. (2005). Definicja, przedmiot i zadania dydaktyki w świetle współczesnych badań niemieckich. W: A. Karpińska (red.), Edukacyjne obszary „głębokiej zmiany” w dialogu i perspektywie (s. 25–42). Białystok: Trans Humana.

Marshall, H.H. (1994). Children’s Understanding of Academic Tasks: Work, Play, or Learning. Journal of Research in Childhood Education, 9(1), 35–46.

Pulak, I. (2010). Personal Learning Environment w praktyce, czyli jak zaprojektować własne cyfrowe środowisko kształcenia. W: J. Morbitzer, Człowiek, media, eduka-cja. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, http://www.ktime.up.krakow.pl/ref2010/pulak.pdf [dostęp: 16.03.2017].

Ryan, R.M. i Deci, E.L. (2000b).Self­Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well­Being. American Psychologist, 55, 68–78.

Sysło, M.M. (2014). Kierunki rozwoju edukacji wspieranej technologią. Nowe technolo-gie w edukacji. Propozycja strategii i planu działania na lata 2014–2020. Wrocław–Toruń–Warszawa.

Sysło, M.M. (b.r.). Wirtualne środowiska spersonalizowanego kształcenia,http://mmsys­lo.pl/content/download/898/4115/version/1/file/Wirt_%C5%9Arod_MMSyslo.pdf [dostęp: 14.03.2017].

Topol, P. (2012). Wszechobecne środowiska uczenia się. Studia Edukacyjne, 20, 223–238.

Wojtowicz, E. (2014). Motywowanie do szczęścia poprzez wspieranie autonomii dziecka – perspektywa teorii autodeterminacji. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 19(3), 29–37.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.