How not to drown in the flood of information?Selected aspects of the information culture of adolescents
PDF (English)

Słowa kluczowe

zalew informacyjny
kultura informacyjna
kompetencje informacyjne
selekcja informacji

Jak cytować

BORAWSKA-KALBARCZYK, K. How not to drown in the flood of information?Selected aspects of the information culture of adolescents. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 11, p. 79–93, 2018. DOI: 10.19265/KP.2018.21179. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/25. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

Artykuł opisuje rezultat badań, których przedmiotem uczyniono określenie poziomu jednego z przejawów kompetencji informacyjnych. Przedsta-wia charakterystykę umiejętności porządkowania i wyboru informacji. Autorka udowadnia, że umiejętność właściwej selekcji informacji jest warunkiem popraw-nego funkcjonowania w świecie informacji cyfrowych. Dokonana analiza zwra-ca uwagę na jeden z aspektów kultury informacyjnej człowieka, posiadającego umiejętności radzenia sobie z informacyjnym zalewem.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.21179
PDF (English)

Bibliografia

Aftański, P. (2011). Społeczeństwo informacyjne – nowy wymiar informacji. In: W. Furmanek & A. Piecuch (eds.), Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyj-nego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

American Library Association (2000). Information Literacy Competency Standards for Higher Education, http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycom-petency [accessed: 23.07.2018].

Batorowska, H. (2012). Konektywizm w kontekście kształcenia kompetencji informa-cyjnych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 10, 20–39.

Batorowska, H. (2013). Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. War-szawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Bulik, J. (2011). Podział klasowy społeczeństwa informacyjnego. Zagadnienia Infor-macji Naukowej, 1, 3–19.

Cukier, K., Mayer-Schönberger, V. (2014). BIG DATA. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, trans. M. Głatki. Warszawa: MT Biznes.

Filiciak, M., Danielewicz, M., Halawa, M., Mazurek, P. & Nowotny, A. (2010). Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS. Warszawa: Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej.

Furmanek, W. (2002). Kultura techniczna i kultura informacyjna. Eksplikacja pojęcia. Konsekwencje metodologiczne. In: J. Morbitzer (ed.), Techniki komputerowe w prze-kazie edukacyjnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Lau, J. (2011). Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie. Wytyc-zne, trans. Z. Wiorogórska et al., http://www.sbp.pl/repository/SBP/sekcje_komisje/komisja_ds_edukacji_informacyjnej/Wytyczne.pdf [accessed: 24.07.2018].

Morbitzer, J. (2004). Świat wartości w Internecie. Konspekt, http://www.ap.krakow.pl/konspekt/18/wartosci.htm [accessed: 8.06.2011].

Maciąg, J. (2018). Konstruktywistyczna perspektywa wspierania dziecka w procesie uczenia się. Konteksty Pedagogiczne, 1, 25–36.

Morbitzer, J. (2003). Informacyjny zalew. In: T. Pilch (ed.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, vol. 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Postman, N. (2004). Technopol, triumf techniki nad kulturą, trans. A. Tanalska-Dulęba. Warszawa: MUZA SA.

Spitzer, M. (2013). Cyfrowa demencja, trans. A. Lipiński. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.

Wenta, K. (2013). Meandry zaufania do Internetu w nieprzychylnym świecie. In: J. Morbitzer & E. Musiał (eds.), Człowiek, media, edukacja. Kraków: Katedra Tech-nologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.