Potrzeby edukacyjne nauczycieli przedszkolnych z punktu widzenia dyrektorów placówek przedszkolnych
PDF (English)

Słowa kluczowe

kształcenie przedszkolne
dyrektorzy przedszkoli,
potrzeby edukacyjne nauczycieli przedszkolnych
plan rozwoju zawodowego nauczycieli przedszkolnych

Jak cytować

FODOROVÁ, K. . Potrzeby edukacyjne nauczycieli przedszkolnych z punktu widzenia dyrektorów placówek przedszkolnych . Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 1, n. 10, p. 83–95, 2018. DOI: 10.19265/KP.2018.11083. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/170. Acesso em: 2 mar. 2024.

Abstrakt

Potrzeby edukacyjne nauczycieli oraz ich zaspokajanie są jednym z ważnych warunków związanych z wysoką jakością edukacji przedszkolnej, na kształt której może mieć wpływ wiele czynników. Jednym z wyznaczników może być kształcenie przeddyplomowe, które może przybierać trzy formy. Innym czyn-nikiem jest długość doświadczenia zawodowego oraz wsparcie ze strony dyrek-tora szkoły. Sam nauczyciel, jego cechy osobiste, ciągłe zainteresowanie profesją i wszystkim, co się w niej dzieje – to kolejne ważne czynniki, które należy nad-mienić. Warunkiem koniecznym do dalszego kształcenia jest zatem dążenie do kreatywności, a nie do stagnacji, co zostało odzwierciedlone w naszych badaniach, w których skupiliśmy się na potrzebach edukacyjnych nauczycieli z punktu wi-dzenia dyrektorów szkół przedszkolnych.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.11083
PDF (English)

Bibliografia

Act No. 563/2004 Coll. On pedagogical staff and amendments to some acts, as amended.

Burkovičová, R. (2013). Obtížnost profesních činností v učitelství pro mateřskéškoly. Ostrava: University of Ostrava in Ostrava, Pedagogical Faculty.

Burkovičová, R. (2008). Přípravné vzdělávání učitelů mateřských škol. Ostrava: Univer-sity of Ostrava in Ostrava, Pedagogical Faculty.

Burkovičová, R. (2012). Profesní činnosti učitelů mateřských škol a jejich výzkum. Ostrava: University of Ostrava in Ostrava, Pedagogical Faculty.

Burkovičová, R. (2001). Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný sys-tém. Praha: Charles University, Faculty of Education.

Burkovičová, R. (2002). Výzkum vzdělávacích potřeb učitelek mateřských škol. In: Výzkum školy a učitele: sborník příspěvků materiálů (pp. 93–103). Praha: PdF UK.

Havlík, R. et al. (1998). Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: Charles University, Faculty of Education.

Syslová, Z. (2013). Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: Grada Publishing, a.s.

Vašutová, J. (2007). Být učitelem. Co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: PdF UK.

Vašutová, J. (2001). Kvalifikační předpoklady pro nové role učitelů. Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. Praha: PedF UK.

Vašutová, J. (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.