Kształcenie na odległość w przedszkolach jako jedna z determinant w systemie antyepidemicznym Republiki Czeskiej
pdf (English)

Słowa kluczowe

edukacja przedszkolna
nauczanie na odległość
wychowawca przedszkolny
przedszkole
przedszkolak
kwarantanna
koronawirus

Jak cytować

BURKOVIČOVÁ, R.; FODOROVÁ, K. Kształcenie na odległość w przedszkolach jako jedna z determinant w systemie antyepidemicznym Republiki Czeskiej. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 17, p. 131–145, 2021. DOI: 10.19265/kp.2021.2.17.324. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/324. Acesso em: 2 mar. 2024.

Abstrakt

Artykuł ma na celu opisanie sytuacji w przedszkolach w okresie kwarantanny spowodowanej koronawirusem, kiedy formą edukacji było nauczanie na odległość. Badanie miało na celu poznanie doświadczeń nauczycieli w związku z nauczaniem na odległość w okresie kwarantanny oraz tego, jak te doświadczenia wpłynęły na ich opinie na temat uczenia się na odległość dzieci w przyszłości. Badanie oparte jest na metodzie ankiety. Grupa badana składała się z 93 nauczycieli, którzy są formalnie przeszkoleni na różnych poziomach, ale wszyscy są wykwalifikowani. Kształcenie na odległość odbywało się za pomocą poczty e-mail, stron internetowych, telefonów komórkowych, przekazywania dzieciom materiałów za pośrednictwem rodziców. Wyniki ujawniły cały szereg problemów i potrzeb dotyczących: połączenia z Internetem w przedszkolach, technologii IT, pomysłów na kształcenie na odległość, a także szkolenia nauczycieli w zakresie pracy zdalnej za pomocą technologii IT. Respondenci nie byli zgodni co do grupy wiekowej, od której powinno się rozpocząć przedszkolne nauczanie na odległość. Nie kwestionowali również limitu wieku obowiązkowej edukacji na odległość.

https://doi.org/10.19265/kp.2021.2.17.324
pdf (English)

Bibliografia

CSI (2020). Vzdělávání v mateřských školách v době nouzového stavu, tematická zpráva [Education in kindergartens in times of emergency, thematic report], http://www. csicr.cz/html/2020/TZ_vzdelavani_MS_obdobi_nouzoveho_stavu/html5/index. html?&locale=CSY&pn=25 [accessed: 25.10.2021].

MSMT (2020a). Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem [Methodical recommendations for education in a distance mode], https://www.edu.cz/metodika-pro-vzdelavani-distancnim-zpusobem/ [accessed: 25.10.2021].

MSMT (2020b). Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 [Operation of schools and school facilities in the school year 2020/21 with regard to COVID-19], https://www.msmt.cz/file/53629/ [accessed: 25.10.2021].

MSMT (2020c). Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení [Set of sanitary guidelines for schools and school facilities], https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss [accessed: 25.10.2021].

MSMT (2020d). Zákon č. 349/2020 Sb. ze dne 20. srpna 2020, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů [Act No. 349/2020 Coll. of 20 August 2020 amending Act No. 561/2004 Coll., on pre-school, primary, secondary, higher vocational and other education (School Act), as amended], https:// www.zkola.cz/novela-skolskeho-zakona-omezeni-osobni-pritomnosti-deti-zaku-a-studentu-ve-skolach/ [accessed: 25.10.2021].

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.