Samoocena wiedzy specjalistycznej oraz umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych nauczycieli szkół integracyjnych
Konteksty Pedagogiczne nr 2(13)/2019
pdf (English)

Słowa kluczowe

kluczowe kompetencje nauczycieli
kompetencje diagnostyczne
kompetencje terapeutyczne
samoocena wiedzy
samoocena umiejętności

Jak cytować

SKIBSKA, J. Samoocena wiedzy specjalistycznej oraz umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych nauczycieli szkół integracyjnych. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 13, p. 87–100, 2019. DOI: 10.19265/KP.2019.21387. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/212. Acesso em: 15 kwi. 2024.

Abstrakt

Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne stanowią fundament działań edukacyjnych podejmowanych przez profesjonalnego nauczyciela. Tylko nauczyciel dysponujący wiedzą i umiejętnościami zweryfikowanymi w praktyce oraz elastycznie i spersonalizowanie podchodzący do dziecka może bowiem zapewnić mu rozwój uwzględniający jego możliwości i potrzeby poznawcze. Artykuł prezentuje badania dotyczące deklaratywnych źródeł nauczycielskiej wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy i terapii oraz ich samoocenę. Przedstawione badania są fragmentem większego projektu badawczego poświęconego kompetencjom diagnostycznym i terapeutycznym nauczycieli szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

https://doi.org/10.19265/KP.2019.21387
pdf (English)

Bibliografia

Appelt, K. and Kleczewska, I. (2001). Powinności wychowawcze nauczyciela [Teacher's Educational Responsibilities]. Edukacja i Dialog, 8(131), 12–14.

Brasławska-Haque, M. (2013). Kompetencje terapeutyczne współczesnego nauczyciela [Therapeutic Competencies of a Modern Teacher]. In: J. Krukowski and A. Wołoch (ed.), Szkoła twórcza w odtwórczym świecie [Creative School in the Uncreative World] (pp. 215– 225). Kraków: Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego.

Burkovičová, R. (2016). Edukacja przedszkolna na terenie Republiki Czeskiej – współczesne uwarunkowania i nurty zmian [Pre-school Education in the Czech Republic – Contemporary Conditions and Trends]. Ostrava: Universitas Ostraviensis.

Chrzanowska, I. (2010). Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością [Problems in Education of Children and Youth with Disabilities]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Dylak, S. (1993). Wizualizacja w kształceniu nauczycieli [Visualization in Teacher Education]. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Gajdzica, Z. (2011). Założenia znam z… – czyli o kreowaniu opinii nauczycieli na temat przemian kształcenia specjalnego [I Know the Assumptions from… – about Creating Teachers’ Opinions on the Changes of Special Education]. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 4(56), 65–73.

Gajdzica, Z. (2013). Źródła wiedzy polskich i czeskich nauczycieli [Sources of Knowledge for Polish and Czech Teachers]. Studia Edukacyjne, 24, 103–114.

Gołębniak, B.D. (2001). Tradycyjne podejście do edukacji na poziomie wyższym a współczesne koncepcje profesjonalizmu (na przykładzie nauczycieli) [Traditional Approach to Higher Education and Modern Concepts of Professionalism (on the Example of Teachers)]. In: K. Rogoziński (ed.), Marketing usług profesjonalnych. Kultura organizacyjna – osobowość profesjonalisty [Marketing of Professional Services. Organizational Culture – the Personality of a Professional] (pp. 127–145). Poznań: Akademia Ekonomiczna.

Grzegorzewska, M. (2002). Listy do młodego nauczyciela [Letters to a Young Teacher]. Warszawa: APS.

Jabłoński, S. and Wojciechowska, J. (2013). Wizja szkoły XXI wieku: kluczowe kompetencje nauczyciela a nowa funkcja edukacji [Vision of the 21st Century School: Key Teacher Competencies and the New Education Function]. Studia Edukacyjne, 27, 43–63.

Janiszewska-Nieścioruk, Z. (2008). Współczesne wyzwania w kształceniu pedagogów [Contemporary Challenges in Teacher Education]. In: Z. Gajdzica, J. Rottermund and A. Klinik (eds.), Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły [Disabled Student and his/her Teacher in the School Space] (pp. 23–30). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Jędrzejczyk, W. (2014). System zarządzania intuicją menadżerską w przedsiębiorstwie – przekrój podmiotowy [Enterprise Intuition Management System in a Company – Subjective View]. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 14, 66–74.

King, G. (2003). Umiejętności terapeutyczne nauczyciela [Therapeutic Skills of the Teacher], transl. J. Bartosik. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kyriacou, Ch. (1991). Essential Teaching Skills. Oxford: Blackwell.

Pankowska, D. (2016). Kompetencje nauczycielskie – próba syntezy (projekt autorski) [Teaching competence – an attempt at synthesis (author’s project)]. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 3(35), 187–209.

Skibska, J. (2018). Kompetencje diagnostyczne nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej: doniesienia z badań [Diagnostic Competence of Teachers of Kindergarten and Early Childhood Education: Research Reports]. Społeczeństwo i Rodzina, 54, 110–132.

Szempruch, J. (2000). Pedagogiczne kształcenia nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce [Pedagogical Teacher Education in the Face of Education Reform in Poland]. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.

Śliwerski, B. (2010). Myśleć jak pedagog [Think Like a Teacher]. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.