Nauczycielskie (pośrednie) poznanie uczniów w młodszym wieku szkolnym. Komunikat z badań
Konteksty Pedagogiczne nr 2(15)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczycielskie poznanie
pośrednie poznanie uczniów
etapy nauczycielskiego poznania
„etykietowanie” uczniów

Jak cytować

SKIBSKA, J. Nauczycielskie (pośrednie) poznanie uczniów w młodszym wieku szkolnym. Komunikat z badań. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 15, p. 227–240, 30 grudz. 2020.

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony nauczycielskiemu poznaniu uczniów w młodszym wieku szkolnym. Odnosi się do poznania pośredniego, które można ulokować między poznaniem naukowym a klinicznym. Charakteryzuje stadia nauczycielskiego poznania od poznania wstępnego przez poznanie objawowe i przyczynowe po syntetyczne. Przedstawia czynniki utrudniające nauczycielskie poznanie.
Artykuł prezentuje ponadto wyniki badań przeprowadzonych wśród grupy nauczycieli i uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Badania odnoszą się do nauczycielskiego poznania w kilku obszarach: stosunku uczniów do nauki, ich udziału w lekcjach, zdolności percepcyjnych indywidualnych i na tle klasy, postawy uczniów wobec zadań oraz zachowań społecznych. Obraz nauczycielskiego poznania wyłaniający się z przeprowadzonych analiz świadczy o dużej zgodności nauczycielskich ocen w sto-sunku do uczniów bardzo dobrych oraz dużej niezgodności ocen w odniesieniu do uczniów z trudnościami w uczeniu się oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Takie zróżnicowanie może świadczyć o braku czasowej i merytorycznej modyfikacji „pierwszych danych” oraz braku stadialności nauczycielskiego poznania – jego zatrzymaniu na etapie poznania objawowego oraz „etykietowaniu” uczniów.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.279
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Ablewicz, K. (2004). Codzienność i fenomenologia – metodologiczne uwagi pedagoga [Daily Life and Phenomenology – Methodological Remarks of the Teacher]. In: S. Palka (ed.), Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych [The Borderlines of Pedagogy and Related Sciences] (pp. 301–312). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Ablewicz, K. (2006). Miejsce badań fenomenologicznych w poznaniu sytuacji wychowawczych [The Place of Phenomenological Research in Learning about Educational Situations]. In: D. Kubinowski & M. Nowak (eds.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie [Methodology of Humanist-oriented Pedagogy] (pp. 181–187). Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Janowski, A. (2002). Poznawanie uczniów [Getting to Know Students]. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
Zobacz w Google Scholar

Kunowski, S. (1961). Nauczycielskie poznanie uczniów [Teacher Cognition of Students]. Kwartalnik Pedagogiczny, 3, 43–70.
Zobacz w Google Scholar

Lemańska-Lewandowska, E. (2009). Kompetencje nauczyciela klas początkowych [Competence of Early Childhood Education Teacher]. In: B. Kasacova & M. Cabanova (eds.), Učitel’ v preprimárnej a prymárnej edukácii. Teória, výskum, vývoj (pp. 102–116). Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bela.
Zobacz w Google Scholar

Miłkowska-Olejniczak, G. (1998). Educating teachers and reforming education. Kultura i Edukacja, 4, 94–103.
Zobacz w Google Scholar

Szempruch, J. (2006). Kompetencje i zadania nauczyciela w procesie przekształcania szkoły [The Competences and Tasks of the Teacher in the Process of School Transformation]. In: B. Muchacka (ed.), Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej [School in Learning and Educational Practice] (pp. 223–237). Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Szuman, S. (1947). Talent pedagogiczny [Pedagogical Talent]. Katowice: Wydawnictwo Instytutu Pedagogicznego.
Zobacz w Google Scholar

Walenda, A. (2009). Nowe kompetencje potrzebne współczesnemu nauczycielowi – wybrane zagadnienia [New Competences Needed by a Modern Teacher – Selected Issues]. In: L. Hurło, D. Klus-Stańska & M. Łojko (eds.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki [Paradigms of Modern Didactics] (pp. 533–541). Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Żeber-Dzikowska, I., Wysocka-Kunisz, M. & Szydłowska, A. (2016). Kompetencje nauczyciela w kontekście kształcenia [Teacher’s Competences in the Educational Context]. Społeczeństwo. Edukacja. Język, 9, 93–101.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.