„Dobre Staże” – wsparciem kompetencji zawodowych studentów pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
PDF (English)

Słowa kluczowe

nauczyciel dziecka młodszego
kształcenie nauczycieli
teoria i praktyka
kompetencje zawodowe
staż

Jak cytować

MUSIAŁ, E. „Dobre Staże” – wsparciem kompetencji zawodowych studentów pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego . Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 1, n. 10, p. 171–183, 2018. DOI: 10.19265/KP.2018.110171. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/175. Acesso em: 2 mar. 2024.

Abstrakt

Osiągniecie wysokich standardów w zakresie profesjonalnego przygotowania studentów – przyszłych nauczycieli dziecka młodszego możliwe jest tylko dzięki synergii teorii i praktyki. Uczestnictwo w programach stażo-wych stwarza obok praktyk pedagogicznych, doskonałe warunki do nabywania i rozwijania kompetencji zawodowych przyszłego nauczyciela poprzez osobiste doświadczanie. W trakcie stażu student może podejmować szereg inicjatywy wy-magających od niego wiedzy – działania i refleksji. W ten sposób teoria akade-micka i praktyka integrują się i akcentują, wypełniając przestrzeń kompetencji zawodowych, w których dociekliwość, twórczość oraz otwartość studenta, jego aktywne i systematyczne poszukiwanie wiedzy, krytycyzm badań, refleksyjność i analityczność jego podejścia do problemów edukacyjnych mają istotne zna-czenie. Konfrontacja naukowego i praktycznego oglądu rzeczywistości, przeni-kanie naukowego myślenia do działania przy rozwiązywaniu realnych problemów sprzyjają też konstruowaniu własnych teorii edukacyjnych. Ponadto łączy dwie strategie uczenia się: przed działaniem i w trakcie działania, stanowiąc swoisty pomost pomiędzy wiedzą akademicką a rzeczywistością edukacyjną. Stwarzają okazję do zaistnienia kategorii „stawania się nauczycielem” poprzez poznawanie siebie, swoich możliwości i ograniczeń, a także świadome rozwijanie warsztatu pracy.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.110171
PDF (English)

Bibliografia

Gnitecki, J. (2006). Tworzenie teorii pedagogicznej opartej na ambiwalencji i asymetrii uspójnienia. In: J. Gnitecki (ed.), Teorie pedagogiczne wobec zmiany w humanisty-ce i w otaczającym świecie. Olsztyn–Poznań:Wydawnictwo Naukowe PTP Oddział w Poznaniu.

Goźlińska, E. (1997). Słowniczek nowych terminów w praktyce szkolnej. Warszawa: Wy-dawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Jezierska-Wiejak, E. (2018). Praktyki pedagogiczne przygotowaniem do odgrywania roli nauczyciela czy wprowadzeniem do zawodu? In:E. Musiał & J. Malinowska (eds.),Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych na-uczycieli dziecka młodszego. Koncepcje – przemiany – rozwiązania (pp. 101–113). Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kwiatkowska, H. i Lewowicki, T. (1997). Źródła inspiracji współczesnej edukacji nauczy-cielskiej. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP.

Musiał, E. (2018). Praktyki pedagogiczne w akademickim kształceniu (przyszłych) na-uczycieli dziecka młodszego – założenia teoretyczne. In: E. Musiał & J. Malinowska (eds.), Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli dziecka młodszego. Koncepcje – przemiany – rozwiązania (pp. 52–62). Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Palikowski, P. Staże i praktyki finansowane ze środków UE (Eng. Internships and Traineeships Finaced by EU Funds), http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy----aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-sp217/ [accessed: 29.01.2018].

POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, przyjęty de-cyzją Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2014 r., https://www.efs.2007-2013.gov.pl/2014_2020/Documents/POWER%20_zatwierdzony_przez_KE_122014.pdf [accessed: 30.01.2018].

Ratajek, Z. (2001). Profesjonalizm współczesnego nauczyciela a możliwości zmian jego kształcenia w systemie akademickim. Radom: Politechnika Radomska.

Regulamin konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj! dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych. Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, http://www.ncbr.gov.pl/fun-dusze-europejskie/power/aktualnosci/art,4890,konkurs-nr-powr-03-01-00-ip-08-00--sp217-na-realizacje-wysokiej-jakosci-programy-stazowe.html [accessed: 29.01.2018].

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu „DOBRE STAŻE – podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych” dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych www.hist.uni.wroc.pl/pdf/techmanska/zalacznik2.pdf [accessed: 27.02.2018].

Regulamin Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Załącznik do zarządzenia Nr 3 /2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

Szempruch, J. (2018). Teoria i praktyka pedagogiczna w rozwoju zawodowym nauczyciela. In: E. Musiał i J. Malinowska (eds.), Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli dziecka młodszego. Koncepcje – przemia-ny – rozwiązania (pp. 15–25). Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wro-cławskiego.

Szymczak, M. (1978). Słownik języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Włoch, S. (2018). „Uczymy inaczej”- teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji. In: Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przy-szłych nauczycieli dziecka młodszego. Koncepcje – przemiany – rozwiązania. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zalecenie Rady UE z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01), https://gdm.praca.gov.pl/documents/1152786/1155303/Zalecenie%20Rady%20w%20sprawie%20ram%20jakości%20dla%20staży.pdf/a14806ef-de94-4c53-acea--3968d42b7bbc?t=1421758053000 [accessed: 31.01.2018].

Zarządzenie Nr 3/2018 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. wprowadzające Regula-min Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej krajowego stażu studenckiego w ramach projektu „DOBRE STAŻE – podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych” dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, http://wnhip.uni.wroc.pl/Pracow-nicy/Zarzadzenia-Dziekana/Zarzadzenia-Dziekana-Wydzialu-Nauk-Historycznych-i-Pedagogicznych [accessed: 31.01.2018].

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.