Nauczyciele wobec zróżnicowanych oczekiwań rodzicielskich
PDF

Słowa kluczowe

nauczyciele
oczekiwania rodzicielskie

Jak cytować

FERENZ, K. Nauczyciele wobec zróżnicowanych oczekiwań rodzicielskich. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 1, n. 8, 2017. DOI: 10.19265/KP.2017.01815. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/194. Acesso em: 21 lip. 2024.

Abstrakt

Różny jest obraz rzeczywistości rodziców i nauczycieli wynikający z ich socjalizacji pierwotnej, wtórnej oraz kariery życiowej. Ich świadomość oso- bowa i zawodowa może przedstawiać różne nastawienie do zmian. Rodzice widzą szkołę jako instytucję mającą pomóc dzieciom w przygotowaniu się do przyszłego wyobrażonego przez nich życia. Artykuł przedstawia różne poglądy rodziców wyrażające ich oczekiwania wobec nauczycieli i instytucji szkoły. Wielość i od- mienność nastawień wobec przyszłości swoich dzieci daje się ująć w kilka grup: oczekiwania wykraczające poza program szkolny, daleko idąca indywidualizacja procesu edukacyjnego, zapewnienie warunków wielostronnego rozwoju, popraw- nego funkcjonowania społecznego oraz akceptacja ich rodzicielskiej koncepcji życia. Nauczyciele, biorąc pod uwagę możliwości dziecka i szkoły, widzą swoją rolę w aspekcie rozwoju ucznia oraz społecznych zadań instytucji edukacyjnej.

https://doi.org/10.19265/KP.2017.01815
PDF

Bibliografia

Bakalarek, A. (2016). Wartości ekologii głębokiej a wybory zabaw i zabawek przez rodzi­ców. Praca magisterska. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bernstein, B. (1990). Odtwarzanie kultury. Warszawa: PIW.

Błaszczyk, K. (2005). Realizacje podstawowych funkcji szkoły i ich uwarunkowaniaw świadomości dyrektorów szkół podstawowych. W: E. Kozioł, E. Pasterniak-Koby-łecka (red.), Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe.Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Bohn, A. (2010). Poglądy na wychowanie młodych rodziców w małym mieście. Pracamagisterska. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ferenc, M. (2015). Możliwości rozwijania zainteresowań dzieci w wieku lat 12–13 w śro­dowisku małego miasta. Praca magisterska. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ferenz, K. (2009). Role nauczyciela we wprowadzaniu młodego pokolenia w życie społeczne i kulturalne. W: K. Ferenz, S. Walasek (red.), Role współczesnego nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Wrocław: Atut.

Ferenz, K. (2014). Marzenia dzieci jako obraz wartości przejmowanych w socjalizacji.

W: M. Magda-Adamowicz, I. Kopaczyńska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Frączek, Z. (2013). Kultura pedagogiczna rodziców w perspektywie analiz teoretycznych i w badaniach empirycznych. Pedagogika Rodziny, 3(1).

Gnitecki, J. (2005). Świadomość i samoświadomość człowieka w okresie ponowoczes­nej nowoczesności w cywilizacji informacyjnej. W: E. Kozioł, E. Pasterniak-Koby-łecka (red.), Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe.

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kobyłecka, E. (2005). Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych. Kraków:Impuls

Koczoń-Żurek, S. (2014). Nadopiekuńczość w rozumieniu rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W: M. Magda-Adamowicz, I. Kopaczyńska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych. T. 1. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kwaśnica, R. (2014). Dyskurs edukacyjny po inwazji rozumu instrumentalnego. O potrzebie refleksyjności. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Możdżyńska, M. (2015). Badania niepublikowane z roku 2015 realizowane w ramach rozprawy doktorskiej w Uniwersytecie Wrocławskim.

Nowosad, I. (2002). Współdziałanie nauczycieli i rodziców jako pożądana interakcja współczesnej szkoły. W: I. Nowosad, H. Jerulank (red.), Nauczyciele i rodzice. Inicjo­wanie procesu współpracy i doskonalenia warsztatu. Zielona Góra: ODN.

Nowosad, I. (2003). Perspektywy rozwoju szkoły. Warszawa: IBE.

Nowosad, I., Famuła, A. (2002). Umiejętność rozpoznawania oczekiwań jako warunek współpracy. W: I. Nowosad, H. Jerulank (red.), Nauczyciele i rodzice. Inicjowanie procesu współpracy i doskonalenia warsztatu. Zielona Góra: ODN.

Nowosad, I., Kopaczyńska, I. (2002). Wzajemne relacje nauczycieli i rodziców jako wyznacznik współpracy. W: I. Nowosad, H. Jerulank (red.), Nauczyciele i rodzice. Inicjowanie procesu współpracy i doskonalenia warsztatu. Zielona Góra: ODN.

Nyczaj-Drąg, M. (2005). Obraz dziecka rodziców z klasy średniej jako ucznia i kolegi. W: M. Nyczaj-Drąg, A. Olczak (red.), W poszukiwaniu nowoczesnej szkoły. Kraków: Impuls.

Pasich, K. (2009). Postawy rodziców dzieci z zaburzeniami mowy wobec współpracy z przedszkolem. Praca magisterska. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rogers, W.S. (2001). Constructing, Childhood, Constructing Child Concern. W: P. Foley, J. Roche, S. Tucker (red.), Children Theory, Policy and Practice. New York: Palgrave with the Open University.

Szlendak, T. (2003). Zaniedbana piaskownica: style wychowania małych dzieci a problem nierówności szans edukacyjnych. Warszawa: ISP.

Waldowska, A. (2013). Funkcje przedszkola w poglądach rodziców w środowisku wiejskim. Praca magisterska. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.