Uwrażliwienie dzieci na estetykę w kulturze codzienności
PDF

Słowa kluczowe

estetyka
kultura codzienności
uwrażliwienie
estetyka dziecięca

Jak cytować

FERENZ, K. Uwrażliwienie dzieci na estetykę w kulturze codzienności . Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 5, 9 grudz. 2015.

Abstrakt

Wrażliwość to zdolność odbioru subtelnych odczuć i emocji. Ta typowo ludzka cecha może rozwijać się pod wpływem doświadczeń z ludźmi i kontaktów z przyrodą. Specyficznymi kontaktami są kontakty ze sztuką. Szcze-gólnym okresem wrażliwości jest dzieciństwo. Wtedy kształtuje się nie tylko świadomy odbiór, ale i ocena estetyczna. Estetyka dziecięca porządkuje wiedzę i zdobywane doświadczenie według prostych schematów. Dla dzieci to, co dobre, jest ładne, i odwrotnie. Stopniowo poprzez poznawanie i rozumienie budują one zręby osobistych preferencji. Subiektywne rozpoznawanie i odczuwanie wartości etycznych i estetycznych buduje i porządkuje świat tak, by był dla dziecka zro-zumiały na aktualnym poziomie jego rozwoju. Jeśli warunki sprzyjają, zdolności odbioru estetycznego rozwijają się, jeśli nie, zaprzepaszczone zostają potencjalne możliwości. Uwrażliwienie jest sposobem przygotowania do krytycznej interpre-tacji działalności człowieka w aspekcie kultury i natury.

https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.86
PDF

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Berger P., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, przeł. J. Niżnik, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Bernstein B., Odtwarzanie kultury, przeł. Z. Bokszański, A. Piotrowski, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Boyd D., Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, przeł. J. Gilewicz, A Wojciechowski, Poznań 2008.
Zobacz w Google Scholar

Czerepaniak-Walczak M., Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Toruń 1997.
Zobacz w Google Scholar

Ferenz K., Znaczenia bodźców estetycznych w budowaniu kompetencji komunikacyjnej, [w:] Estetyka, sztuka, media. Przestrzenie i konteksty pedagogiczne, red. M. Jabłońska, Wrocław 2008.
Zobacz w Google Scholar

Gołaszewska M., Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Górniewicz J., Wstęp do pedagogicznej analizy problematyki wyobraźni: (główne stanowi­ska, idea wyobraźni moralnej, kształcenie), Toruń 1991.
Zobacz w Google Scholar

Ingarden R., Studia z estetyki, t. 1, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Ingarden R., Wykłady i dyskusje z estetyki, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Jabłońska M., Nieprzejrzystość estetyczna światów dziecięcych, [w:] Estetyka, sztuka, me­dia. Przestrzenie i konteksty pedagogiczne, red. M. Jabłońska, Wrocław 2008.
Zobacz w Google Scholar

Jabłońska M., Malinowska J., Artistic and environmental education in the perspective of sustainable development, [w:] Art in education and therapy, ed. M. Furmanowska, Wrocław 2014.
Zobacz w Google Scholar

Jahoda G., Psychologia przesądu, przeł. J. Jedlicki, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Jankowski D., Wartości – aktywność artystyczna – paradygmaty działalności kulturalnej, [w:] Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna, red. D. Jankowski, Poznań 1996.
Zobacz w Google Scholar

Klus-Stańska D., Światy dziecięcych znaczeń – poszukiwanie kontekstów teoretycznych, [w:] Światy dziecięcych znaczeń, red. D. Klus-Stańska, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kurowicki J., Piękno i poznanie. Studium kategorii estetyki jako filozofii kultury, Opole 1992.
Zobacz w Google Scholar

Losiak R., O współczesnej praktyce odbioru muzyki w perspektywie doświadczenia es­tetycznego, [w:] Estetyka, sztuka, media. Przestrzenie i konteksty pedagogiczne, red. M. Jabłońska,Wrocław 2008.
Zobacz w Google Scholar

Ładyżyński A., Niedoceniony w wychowaniu dziecka – świat uczuć, [w:] Dziecko z za­burzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, red. B. Cytowska i B. Winczura, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Szuścik U., Obraz dziecka w jego twórczości plastycznej, [w:] Homo Communicus. Szkice pedagogiczne, red. W. Kojs, przy współudziale Ł. Dawid, Katowice 2000.
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Ungeheuer-Gołąb A., Ekspresja dziecięca a rozwój wrażliwości estetycznej, [w:] Homo Communicus. Szkice pedagogiczne, red. W. Kojs, przy współudziale Ł. Dawid, Ka-towice 2000.
Zobacz w Google Scholar

Wybrane zagadnienia edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, red. L. Kataryńczuk-Mania, J. Karcz, Zielona Góra 2002
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Copyright (c) 2015 Konteksty Pedagogiczne