Edukacja włączająca jako współczesna wizja edukacji dzieci i młodzieży (dlaczego tak lub „ewentualnie” dlaczego nie?)
Konteksty Pedagogiczne nr 2(13)/2019
pdf (English)

Słowa kluczowe

edukacja włączająca
edukacja wysokiej jakości
system oświaty
system edukacji włączającej

Jak cytować

ZAORSKA, M.; ZAORSKI, A. Edukacja włączająca jako współczesna wizja edukacji dzieci i młodzieży (dlaczego tak lub „ewentualnie” dlaczego nie?). Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 13, p. 11-27, 10 grudz. 2019.

Abstrakt

W tekście została przedstawiona edukacja włączająca w aspekcie wybranych unormowań prawnych, definicyjnych, postulowanych założeń i zakładanych efektów. Podano argumenty przemawiające za wdrażaniem edukacji włączającej oraz czynniki mogące stanowić barierę w działaniach na rzecz praktycznej realizacji idei edukacji włączającej w naszym kraju. Szczególna uwaga jest skoncentrowana na argumentach przemawiających pozytywnie, „za” realizacją i praktycznym wdrażaniem koncepcji edukacji włączającej do polskiego sys¬temu oświaty, ale też obejmuje kontrargumenty świadczące o istniejących barierach wobec analizowanych działań. Podano ponadto możliwych adresatów edukacji włączającej i wybrane dane statystyczne wobec niektórych grup podmiotów objętych edukacją włączającą. Generalna konkluzja natomiast odnosi się do percepcji edukacji włączającej jako korespondującej z wymogami współczesnej cywilizacji, aktualnego poziomu rozwoju społecznego i unormowaniami międzynarodowymi oraz kra¬jowymi na temat praw przysługujących ludziom bez względu na prezentowany poziom funkcjonowania czy doświadczane bariery wynikające z uwarunkowań biopsychicznych.

https://doi.org/10.19265/KP.2019.21311
pdf (English)

Bibliografia

Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030 [The 2030 Agenda for Sustainable Development], http://www.polskapomoc.gov.pl/Agenda,Zrownowazonego,Rozwoju,2030,2370. html [accessed: 21.08.2019].

A model of Accessible Education, National Agency for Special Needs and Schools in Sweden, www.spsm.se [accessed: 21.08.2019].

Council of Europe Commissioner for Human Rights (2017). Fighting school segregation in Europe through inclusive education: A position paper.

Dzieci się liczą – raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce [Children Matter. A Report on Threats to Safety and Development of Children in Poland] (2017). Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Europejska Karta Społeczna, Dz. U. 1999, nr 8, poz. 67 [European Social Charter signed in Turin on 18 October 1961, Journal of Laws of 1999, No. 8, item 67].

Europejski filar praw socjalnych [European Pillar of Social Rights], European Parliament, Council and Commission 17 November 2017 at the Social Summit for Fair Employ¬ment and Economic Growth in Gothenburg, Sweden.

Fedorowicz, M., Biedrzycki, K., Karpiński, M., Rycielska, L., Sitek, M. and Walczak, D. (2015). Dynamika przemian w edukacji i diagnoza problemów do rozwiązania [Dynamics of Change in Education and Diagnosis of Problems to Solve]. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Inclusive education. Including children with disabilities in quality learning: what needs to be done UNICEF 2017, https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_summary_accessible_220917_brief.pdf [accessed: 20.08.2019].

International Perspectives on Inclusive Education. Implementing Inclusive Education (2016). Issues in Bridging the Policy-Practice Gap, Emerald Group Publishing Limited, Vol. 8.

Konkluzje Rady UE z 25 lutego 2017 r. w sprawie włączenia w kontekście różnorodności z myślą o osiągnięciu ogólnodostępnej edukacji wysokiej jakości [EU Council Conclusions of 25 February 2017 on inclusion in the context of diversity with a view to achieving quality education for all], Official Journal of the European Union, 2018/C 195/04.]

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej of 2 April 1997, Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 [Constitution of the Republic of Poland, Journal of Laws of 1997, No. 78, item 483].

Konwencja o prawach dziecka, Dz. U. z 23 grudnia 1991 [United Nations Convention on the Rights of the Child, Journal of Laws of 23 Dec. 1991].

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Dz. U. z 25 października 2012 r., poz. 1169 [The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Journal of Laws of 25 October 2012, item 1169].

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Dz. U. z 25 października 2012 r., poz. 1169 [the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Journal of Laws of 25 October 2012, item 1169].

Michell, D. (2016). Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej. Strategie nauczania poparte badaniami [What really works in special and inclusive education: using evidence-based teaching strategies], transl. J. Okuniewski. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, Dz. U. 1977, nr 38, poz. 169 [International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, opened for signature in New York on 19 December 1966, Journal of Laws, 1977, No. 38, item 169].

Model edukacji włączającej. Materiał przygotowany w ramach prac Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Model of inclusive education. Material developed by the Team Appointed for Devising a Model of Education for Students with Special Educational Needs] (2019). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Piwowarski, R. and Krawczyk, M. (2009). TALIS. Nauczanie – wyniki badań 2008. Polska na tle międzynarodowym [Teaching – Results of research 2008. Poland in the International Context]. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Piwowarski, R. (2015). Rozwój zawodowy nauczycieli [Professional Development of Teachers]. In: K. Hernik (ed.), Polscy nauczyciele i dyrektorzy w Międzynarodowym Badaniu Nauczania i Uczenia się TALIS 2013 [Polish Teachers and Principals in the International TALIS Study of Teaching and Learning 2013] (pp. 29–44).Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka [Universal Declaration of Human Rights], adopted at the Third Session of the UN General Assembly, held in Paris on 10 December 1948, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [accessed: 20.08.2019].

Program Dostępność Plus [Program “Accessibility Plus”], https://www.funduszeeuropejskie. gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/ [accessed: 21.08.2019].

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Informacja o wynikach kontroli [Preparation for the teaching profession. Information regarding audit results]. Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, NIK, https://www.nik.gov.pl/ kontrole/P/16/021/, pp. 6–7 [accessed: 20.08.2019].

Raising the Achievement of All Learners: A Resource to Support Self-Review, European Agency for Special Needs and Inclusive Education 2017, https://www.european-agency.org/projects/raising-achievement-all-learners-inclusive-education [accessed: 20.08.2019].

Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2016 r. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży [Report of the Supreme Chamber of Control in 2016. Prevention of mental disorders in children and adolescents], https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej-dla-uczniow.html [accessed: 20.08.2019].

Sochańska-Kawiecka, M., Makowska-Belta, E., Milczarek, D., Morysińska, A. and Zielińska, D.A. (2015). Raport końcowy. Włączający system edukacji i rynku pracy – rekomendacje dla polityki publicznej [Final Report. Inclusive Education System and Labor Market – Recommendations for Public Policy]. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020 [Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth] (2010). Brussels: European Council.

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju [Strategy for Responsible Development], https:// www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju [accessed: 21.08.2019].

System Informacji Oświatowej [Educational Information System], https://sio.men.gov. pl/sio [accessed: 20.08.2019].

Szredzińska, R. (2017). Zdrowie dzieci i młodzieży [Health of Children and Youth]. Dziecko Krzywdzone: Teoria, Badania, Praktyka, 16(1), 94–131.

Ustawa Prawo oświatowe, Dz. U. 2018, poz. 996 [Act on Education Act of 14 December 2016, Journal of Laws of 2018, item 996].

Wspieranie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach, Raport NIK [Supporting special education for students with disabilities in public schools and kindergartens, Supreme Chamber of Control (NIK) Report] (2018), https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ksztalceniu-uczniow-z-niepelnosprawnosciami-2017.html [accessed: 20.08.2019].

Zalecenia Rady z 22 maja 2018 r. w sprawie promowania wspólnych wartości, edukacji włączającej i europejskiego wymiaru nauczania [Council Recommendation of 22 May 2018 on the promotion of common values, inclusive education and the European dimension in education], Official Journal of the European Union, 2018/C 195/01.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.