Uczniowskie konsekwencje ulegania przez nauczycieli przemocy symbolicznej
Konteksty Pedagogiczne nr 2(15)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

uczeń
nauczyciel
nauczycielska dominacja
szkolna hierarchia
przemoc symboliczna w szkole
podporządkowanie nauczycieli

Jak cytować

ZALEWSKA-BUJAK, M. Uczniowskie konsekwencje ulegania przez nauczycieli przemocy symbolicznej. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 15, p. 41-63, 30 grudz. 2020.

Abstrakt

Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest pokazanie zrekonstruowanych (na podstawie nauczycielskich narracji) uczniowskich konsekwencji ulegania przez nauczycieli przemocy symbolicznej w edukacyjnym polu. Dążności tej towarzyszy konieczność naświetlenia, jak badane nauczycielki opisują logikę działania tego pola, jak odczytują własne w nim położenie oraz co postrzegają jako swoje powinności z nim związane, które nie pozostają bez konsekwencji dla funkcjonowania w nim uczniów.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.268
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych [The Basics of Social Research], transl. W. Betkiewicz et al. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu, P. & Wacquant, L. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej [An Invitation to Reflexive Sociology], transl. A. Sawisz. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu, P. (2006). Medytacje pascaliańskie [Pascalian Meditations], transl. K. Wakar. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu, P. (2008). Zmysł praktyczny [The Logic of Practice], transl. M. Falski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu, P. (2009). Rozum praktyczny. O teorii działania [Practical Reason. On The Theory of Action], transl. J. Stryjczyk. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Bruner, J. (2006). Kultura edukacji [Culture of Education], transl. T. Brzostowska- Tereszkiewicz. Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

De Certeau, M. (2008). Wynaleźć codzienność. Sztuki działania [The Practice of Everyday Life], transl. K. Thiel-Jańczuk. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Dudzikowa, M. (2010). Ku sprawstwu, współpracy i refleksyjności poprzez ich doświadczanie w edukacji szkolnej. Brunerowskie przesłanie w praktyce [Towards Agency, Cooperation and Reflection through their Experience in School Education. Bruner’s Message in Practice]. In: M. Dudzikowa & R. Wawrzyniak-Beszterda (eds.), Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne [School Experiences of the First Year of Education Reform. A Theoretical and Empirical Study] (pp. 337–413). Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Gallagher, S. & Zahavi, D. (2015). Fenomenologiczny umysł [The Phenomenological Mind], transl. M. Prokopski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Gibbs, G. (2011). Analiza danych jakościowych [Analyzing Qualitative Data], transl. M. Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Hammersley, M. & Atkinson, P. (2000). Metody badań terenowych [Etnography. Principles in Practice], transl. S. Dymczyk. Poznań: Zysk i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Jacyno, M. (1997). Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu [The Illusions of Everyday Life. Pierre Bourdieu’s Sociological Theory]. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Zobacz w Google Scholar

Klus-Stańska, D. (2008). Dokąd zmierza polska szkoła? – pytania o ślepe uliczki, kierunki, konteksty [Where is the Polish School Headed? – Questions about Dead-ends, Directions, and Contexts]. In: D. Klus-Stańska (ed.), Dokąd zmierza polska szkoła? [Where is the Polish School Headed?] (pp. 7–35). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”.
Zobacz w Google Scholar

Klus-Stańska, D. (2014). Dezintegracja tożsamości i wiedzy jako proces i efekt edukacji wczesnoszkolnej [Disintegration of Identity and Knowledge as a Process and Effect of Early Childhood Education.]. In: D. Klus-Stańska (ed.), (Anty)edukacja wczesnoszkolna [Early Childhood (Anti)education] (pp. 24–60). Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejska, E. (2007). Jacy jesteśmy? Gimnazjaliści o sobie, rodzicach i nauczycielach [What Are We Like? Junior High School Students Talk about Themselves, Their Parents and Their Teachers]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”.
Zobacz w Google Scholar

Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana [Studies in the Methodology of Qualitative Research. Grounded Theory]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowska, H. (2007). Tożsamość wychowawcy [The Educator’s Identity]. In: M. Czerepaniak-Walczak & M. Dudzikowa (eds.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie [Education. Concepts. Processes. Contexts. Interdisciplinary Approach], Vol. 3 (pp. 17–42). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Kvale, S. (2004). InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego [InterViews. Introduction to Qualitative Research Interviewing], transl. S. Zabielski. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie “Trans Humana”.
Zobacz w Google Scholar

Lofland, J., Snow, D.A., Anderson, L. & Lofland, L.H. (2006). Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych [Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis], transl. S. Urbańska, M. Żychlińska & A. Kordasiewicz. Warszawa: Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Nowak-Łojewska, A. (2011). Od szkolnego przekazu do konstruowania znaczeń. Wiedza społeczna młodszych uczniów z perspektywy nauczyciela [From School Message to Constructing Meanings. Social Knowledge of Young Learners from the Teacher’s Perspective]. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowiak, J. (2007). Jednostka w projekcie ponowoczesnej formuły duchowości a neoliberalne upolitycznienie edukacji [An Individual in the Project of the Postmodern Formula of Spirituality and the Neoliberal Politicization of Education]. In: J. Rutkowiak, D. Kubinowski & M. Nowak (eds.), Edukacja. Moralność. Sfera publiczna [Education. Morality. The Public Sphere] (pp. 101–117). Lublin: Verba.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowiak, J. (2009). O oporze i odporze edukacyjnym: kreatywność oporu realizuje się w odporze [On Educational Resistance and Repulse: The Creativity of Resistance is Realized in Repulse]. In: E. Bilińska-Suchanek (ed.), Kreatywność oporu w edukacji [Creativity of Resistance in Education] (pp. 14–38). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Zobacz w Google Scholar

Standing, G. (2015). Karta prekariatu [A Precariat Charter. From Denizens to Citizens], transl. P. Juskowiak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Stemplewska-Żakowicz, K. (2005). Metoda wywiadu w psychologii [Interview Method in Psychology]. In: K. Stemplewska-Żakowicz & K. Krejtz (eds.), Wywiad psychologiczny [Psychological Interview], Vol. 1: Wywiad jako postępowanie badawcze [Interview as a Research Procedure] (pp. 31–89). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Zobacz w Google Scholar

Strzyczkowski, K. (2011). Tożsamość habitusu, tożsamość przyzwyczajeń. Zagadnienie tożsamości w teorii Pierre’a Bourdieu [The Identity of the Habitus, the Identity of Habits. The problem of Identity in Pierre Bourdieu’s Theory]. In: E. Litak, R. Furman & H. Bożek (eds.), Pejzaż tożsamości. Teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej [Landscape of Identity. Theory and Empiria in an Interdisciplinary Perspective] (pp. 87–96). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Sztandar-Sztanderska, K. (2010). Teoria praktyki i praktyka teorii. Wstęp do socjologii Pierre’a Bourdieu [Practice of Theory and Theory of Practice. Introduction to Pierre Bourdieu’s Sociology]. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Śliwerski, B. (2015). Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej [Education (in) Politics. Politics (in) Education. Inspirations for Educational Policy Research]. Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska-Bujak, M. (2017). Nauczyciel w polu szkolnym – w świetle teorii Pierre’a Bourdieu i nauczycielskich narracji [The Teacher in the School Field – in the Light of Pierre Bourdieu’s Theory and Teacher’s Narratives]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.