Innowacje w czeskim szkolnictwie przedszkolnym
PDF (English)

Słowa kluczowe

dwuletnie dziecko
innowacja
nauczyciel przedszkolny
odmowa
zgoda

Jak cytować

BURKOVIČOVÁ, R. Innowacje w czeskim szkolnictwie przedszkolnym. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 9, 2017. DOI: 10.19265/KP.2017.029193. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/195. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

W związku z innowacją w czeskim wychowaniu przedszkolnym – umieszczaniem dwuletnich dzieci w przedszkolach – niniejszy artykuł bada: a) jaka jest opinia nauczycielek na temat przyjmowania dwuletnich dzieci oraz b) jak nauczycielki uzasadniają odmowę ich przyjęcia. Założenia były nastę­ pujące: 1) nauczycielki, które aktualnie nie mają w grupach, w jakich pracują, dwuletnich dzieci, będą rzadziej odmawiać ich przyjęcia; 2) odmowa przyję­ cia dwuletnich dzieci jest wprost proporcjonalna do rozpiętości wiekowej dzieci w heterogenicznej grupie wiekowej. Założenia potwierdziły się częściowo.

https://doi.org/10.19265/KP.2017.029193
PDF (English)

Bibliografia

Drucker, P.F. (1993). Inovace a podnikavost – praxe a principy. Praha: Management Press.

Dvořák, J. (2006). Management inovací. Praha: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky.

Hopkins, D., Reynolds D. & Gray, J. (1999). Moving on and moving up: Confronting the complexities of school improvement in the Imporving Schools Project. Educational Research and Evaluation, 1(5), 22–40.

Merton, R.K. (2000). Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON.

Průcha, J. (2001). Alternativníškoly a inovacevevzdělávání. Praha: Portál.

Rýdl, K. (2003). Inovace školských systémů. Praha: ISV.

Viturka, M. (2010). Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionální horozvoje České republiky. Praha: Vydala Grada Publishing.

MSMT. Zákon č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním,vyššímodborném a jinémvzdělávání, http://zakony-online.cz/?s122&q122=all [ac­cessed: 02.03.2017].

MSMT. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolnímvzdělávání, http://www.msmt.cz/doku­menty/vyhlaska-c-14-2005-sb-o-predskolnim-vzdelavani [accessed: 02.03.2017].

MSMT. Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školnímstravování, [http://www.jidelny.cz/pravo_show.aspx?id=633 [accessed: 02.03.2017].

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.