Samoocena wiedzy i umiejętności diagnostyczno-terapeutycznych nauczycieli szkół ogólnodostępnych
Konteksty Pedagogiczne nr 2(13)/2019
pdf (English)

Słowa kluczowe

kompetencje diagnostyczne
kompetencje terapeutyczne
samoocena wiedzy i umiejętności diagnostyczno-terapeutycznych

Jak cytować

TWARÓG-KANUS, A. Samoocena wiedzy i umiejętności diagnostyczno-terapeutycznych nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 13, p. 101–115, 2019. DOI: 10.19265/P.2019.213101. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/213. Acesso em: 15 kwi. 2024.

Abstrakt

Nauczyciel oddziałuje na wychowanka swoją osobowością, stąd jego wiedza, umiejętności, postawy w zakresie diagnozy i terapii stanowią istotę działań edukacyjno-dydaktycznych podejmowanych przez nauczyciela w szkole. Kompetencje nie są wartością stałą, ale elementem zmiany i stanowią rozwój potencjału zawodowego nauczyciela w obszarze motywacyjnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym.
Artykuł przedstawia wybrany obszar badań dotyczący źródeł nauczycielskiej wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy i terapii oraz ich samoocenę, z uwzględnieniem zmiennych nominalnych: wieku i dodatkowych kwalifikacji. Przedstawiony tekst jest częścią większego projektu badawczego, poświęconego kompetencjom diagnostycznym i terapeutycznym nauczycieli szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

https://doi.org/10.19265/P.2019.213101
pdf (English)

Bibliografia

Barłóg, K. (2008). Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej [Supporting the Development of Children with Mild Intellectual Disabilities by Various Forms of Early Childhood Education]. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Bocian-Waszkiewicz, B. (2015). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej – przygotowanie i zadania nauczyciela [A Student with Special Educational Needs at Public School – Preparation and Tasks of a Teacher]. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 15(8), 85–98.

Cieślikowska, J. (2007). Szkolne zadania z zakresu promocji zdrowia a ogólnopedagogiczne kompetencje nauczycieli do ich podejmowania [Health Promotion Tasks at School and Teachers’ General Pedagogical Competence to Undertake Them]. In: J.A. Malinowski and A. Zandecki (eds.), Środowisko – młodzież – zdrowie. Pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży [Environment – Youth – Health. Educational and Psychological Dimensions of Threats to Life and Development of Youth] (pp. 207–212). Toruń: Wydawnictwo Akapit.

Dróżka, W. (2002). Nauczyciel – autobiografia pokolenia [Teacher – Autobiography of the Generation]. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.

Gajdzica, Z. (2001). Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w zreformowanej szkole powszechnej jako organizator procesu kształcenia dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim [Early Childhood Education Teacher in a Reformed Public School as the Organizer of the Education Process for a Child with a Minor Intellectual Disability]. In: Z. Polak (ed.), Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym [Special Needs Education in the Reformed Education System]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Gajdzica, Z. (2011). Założenia znam z… – czyli o kreowaniu opinii nauczycieli na temat przemian kształcenia specjalnego [I Know the Assumptions from… – About Creating Teachers’ Opinion on the Transformation of Special Education]. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 4(56), 65–73.

Gajdzica, Z. (2013). Źródła wiedzy polskich i czeskich nauczycieli [Sources of Knowledge of Polish and Czech Teachers], Studia Edukacyjne, 24, 103–114.

Grzesiak, J. (2008). Autoewaluacja wyznacznikiem kompetencji pedagogicznych współczesnego nauczyciela [Self-evaluation as a Determinant of Pedagogical Competence of Contemporary Teacher]. In: K. Żegnałek (ed.), Kompetencje współczesnego nauczyciela [Competences of a Modern Teacher] (pp. 39–50). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Jachimczak, B. (2012). Przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego do realizacji wybranych zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej [Preparation of Pre-school Teachers to Perform Selected Tasks in the Field of Psychological and Pedagogical Assistance]. Studia Edukacyjne, 21, 163–175.

Kuźma, J. and Morbitzer, J. (eds.) (2005). Edukacja – szkoła – nauczyciel [Education – School – Teacher]. Kraków: Wydawnictwo AP.

Pearson, A.T. (1994). Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli [The Teacher: Theory and Practice in Teacher Education], transl. A. Janowski and M. Janowski. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Pytlarczyk, J. (2007). Diagnoza rozwoju dziecka podstawą planowania procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole [Diagnosis of Child Development as a Basis for Planning the Educational Process in Kindergarten and School]. Warszawa: Juka.

Strykowski, W. (2005). Kompetencje współczesnego nauczyciela [Competences of a Modern Teacher]. Neodidagmata, 27–28, 15–28.

Szumski, G. and Firkowska-Mankiewicz, A. (cooperation). (2010). Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych [Around Inclusive Education. Effects of Teaching Students with Mild Intellectual Disabilities in Special, Integration and Public Classes]. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Tersa, K. (2014). Kompetencje diagnostyczne nauczycieli. Oczekiwania i wyzwania [Teachers’ Diagnostic Competences. Expectations and Challenges]. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 16, 90–105.

Uberman, M. and Mach, A. (2016). Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkole ogólnodostępnej w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością [The Competences of Early Childhood Education Teacher Working with a Child with Disabilities in a Public School]. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, XXXV(3), 165–185.

Wyczesany, J. (2002). Biopsychospołeczna koncepcja niepełnosprawności i jej znaczenie dla funkcjonowania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych [The Biopsychosocial Concept of Disability and its Implications for the Functioning of Children with Special Educational Needs]. In: J. Wyczesany and A. Mikrut (eds.), Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych [Integrated Education for Children with Special Educational Needs] (pp. 75–91). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.