Multimedia in life and education of visually impaired and blind people
PDF (English)

Słowa kluczowe

technologia i komunikacja
komputer
dysfunkcja wzroku
pomoce optyczne

Jak cytować

TWARÓG-KANUS, A. Multimedia in life and education of visually impaired and blind people. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 11, p. 65–78, 2018. DOI: 10.19265/KP.2018.21165. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/24. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

Proces poznawania świata jest warunkowany pracą naszych zmy-słów, im więcej zmysłów zostaje zaangażowanych w akt poznania, tym większa jest nasza wiedza. Wynikający z uszkodzenia wzroku ograniczony odbiór bodź-ców ma fundamentalny wpływ na sfery poznawcze, emocjonalne, społeczne, motoryczne i komunikacyjne. Trudno sobie wyobrazić, jak bardzo ograniczona zostaje możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb osobistych osób z dysfunk-cjami wzroku. Wykorzystanie multimediów do wsparcia i pracy edukacyjnej może przyczynić się do poprawy jakości ogólnego funkcjonowania nie tylko w aspekcie nauczania i uczenia się.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.21165
PDF (English)

Bibliografia

Bednarek, J. (2002). Media w nauczaniu. Warszawa: MIKOM.

Czykier, K. (2013). Audiowizualne doświadczanie świata. Kontekst międzypokoleniowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Dykcik, W. (1998). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Galewska, Z. (1984). Rehabilitacja okulistyczna dzieci z uszkodzonym wzrokiem. In: E. Benedych (ed.), Rewalidacja dzieci i młodzieży z uszkodzonym wzrokiem (p. 47–69). Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej.

Jakubowski, S. (2001). Pomoce dydaktyczne i środki techniczne przydatne w nauczaniu dzieci z uszkodzonym wzrokiem. In: S. Jakubowski (ed.), Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gim-nazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi (p. 77–100). Warszawa: MEN.

Lubawy, H. (2010). Elektroniczne urządzenia wspomagające ucznia słabowidzącego. In: J. Witczak-Nowotna (ed.), Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Wybrane zagadnienia (p. 71–88). Warszawa: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Majewski, T. (2001). Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci niewidomych i słabo widzących w integracji szkolnej. In: W. Dykcik & B. Szychowiak (eds.), Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pedagogiki specjalnej (p. 233–248). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Osmańska-Furmanek, W. & Furmanek, M. (2001). Technologia informacyjna jako narzędzie w procesie rozwoju zawodowego nauczyciela. In: B. Kędzierska & J. Mig-dałek (eds.), Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kraków: Rabid.

Ossowski, R. (1998). Pedagogika niewidomych i niedowidzących. In: W. Dykcik (ed.), Pedagogika specjalna (p. 179–189). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Paplińska, M. (2017). Technologiczne wsparcie uczniów niewidomych i słabowidzących w opiniach nauczycieli. In: M. Paplińska & M. Walkiewicz-Krutak (eds.), Tyflopeda-gogika wobec współczesnych potrzeb wspomagania rozwoju rehabilitacji i aktywizacji społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Paplińska, M. & Wiazowski, J. (2016). Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji włączającej uczniów niewidomych i słabowidzących – transformacja roli nauczyciela. In: M. Kamińska, Z.P. Kruszewski, A. Gretkowski & B. Skałbania (eds.), Nauczyciel we współczesnej edukacji. Diagnoza – Rozwój – Zmiana. Płock–Warszawa: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica.

Perrochon, L. & Kennel, A. (1995). W3-Access for Blind People. IEE Symposium on Data Highway.

Bern.Pojda-Wilczek, D. (2002). Opieka i pomoc słabo widzącym. In: S.M. Pojda (ed.), Oku-listyka w kropelce (p. 273–276). Katowice: Śląska Akademia Medyczna.

Sekowska, Z. (2001). Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Siemieniecki, B. & Lewandowski, W. (1999). Internet w szkole. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Sysło, M. (2005). Rozwój technologii informacyjnej a edukacja – stan, kierunki, wy-zwania. In: B. Niemierko & G. Szyling (eds.), Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej. Perspektywy informatyczne egzaminów szkolnych (p. 34–60). Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Tadeusiewicz, R. (2004). Internet jako narzędzie dydaktyczne. In: W. Furmanek & A. Pie-cuch (eds.), Dydaktyka informatyki. Problemy metodyki.Wrocław: Wydawnictwo Uni-wersytetu Wrocławskiego.

Walter, N. (2007). Nowe media dla osób niewidomych i słabowidzących. Poznań: Wy-dawnictwo Naukowe UAM.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.