Multimedia in life and education of visually impaired and blind people
PDF (English)

Słowa kluczowe

technologia i komunikacja
komputer
dysfunkcja wzroku
pomoce optyczne

Jak cytować

TWARÓG-KANUS, A. Multimedia in life and education of visually impaired and blind people. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 11, p. 65-78, 12 grudz. 2018.

Abstrakt

Proces poznawania świata jest warunkowany pracą naszych zmy-słów, im więcej zmysłów zostaje zaangażowanych w akt poznania, tym większa jest nasza wiedza. Wynikający z uszkodzenia wzroku ograniczony odbiór bodź-ców ma fundamentalny wpływ na sfery poznawcze, emocjonalne, społeczne, motoryczne i komunikacyjne. Trudno sobie wyobrazić, jak bardzo ograniczona zostaje możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb osobistych osób z dysfunk-cjami wzroku. Wykorzystanie multimediów do wsparcia i pracy edukacyjnej może przyczynić się do poprawy jakości ogólnego funkcjonowania nie tylko w aspekcie nauczania i uczenia się.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.21165
PDF (English)

Bibliografia

Bednarek, J. (2002). Media w nauczaniu. Warszawa: MIKOM.
Czykier, K. (2013). Audiowizualne doświadczanie świata. Kontekst międzypokoleniowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Dykcik, W. (1998). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Galewska, Z. (1984). Rehabilitacja okulistyczna dzieci z uszkodzonym wzrokiem. In: E. Benedych (ed.), Rewalidacja dzieci i młodzieży z uszkodzonym wzrokiem (p. 47–69). Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej.
Jakubowski, S. (2001). Pomoce dydaktyczne i środki techniczne przydatne w nauczaniu dzieci z uszkodzonym wzrokiem. In: S. Jakubowski (ed.), Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gim-nazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi (p. 77–100). Warszawa: MEN.
Lubawy, H. (2010). Elektroniczne urządzenia wspomagające ucznia słabowidzącego. In: J. Witczak-Nowotna (ed.), Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Wybrane zagadnienia (p. 71–88). Warszawa: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Majewski, T. (2001). Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci niewidomych i słabo widzących w integracji szkolnej. In: W. Dykcik & B. Szychowiak (eds.), Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pedagogiki specjalnej (p. 233–248). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Osmańska-Furmanek, W. & Furmanek, M. (2001). Technologia informacyjna jako narzędzie w procesie rozwoju zawodowego nauczyciela. In: B. Kędzierska & J. Mig-dałek (eds.), Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kraków: Rabid.
Ossowski, R. (1998). Pedagogika niewidomych i niedowidzących. In: W. Dykcik (ed.), Pedagogika specjalna (p. 179–189). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Paplińska, M. (2017). Technologiczne wsparcie uczniów niewidomych i słabowidzących w opiniach nauczycieli. In: M. Paplińska & M. Walkiewicz-Krutak (eds.), Tyflopeda-gogika wobec współczesnych potrzeb wspomagania rozwoju rehabilitacji i aktywizacji społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Paplińska, M. & Wiazowski, J. (2016). Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji włączającej uczniów niewidomych i słabowidzących – transformacja roli nauczyciela. In: M. Kamińska, Z.P. Kruszewski, A. Gretkowski & B. Skałbania (eds.), Nauczyciel we współczesnej edukacji. Diagnoza – Rozwój – Zmiana. Płock–Warszawa: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica.
Perrochon, L. & Kennel, A. (1995). W3-Access for Blind People. IEE Symposium on Data Highway.
Bern.Pojda-Wilczek, D. (2002). Opieka i pomoc słabo widzącym. In: S.M. Pojda (ed.), Oku-listyka w kropelce (p. 273–276). Katowice: Śląska Akademia Medyczna.
Sekowska, Z. (2001). Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Siemieniecki, B. & Lewandowski, W. (1999). Internet w szkole. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Sysło, M. (2005). Rozwój technologii informacyjnej a edukacja – stan, kierunki, wy-zwania. In: B. Niemierko & G. Szyling (eds.), Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej. Perspektywy informatyczne egzaminów szkolnych (p. 34–60). Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Tadeusiewicz, R. (2004). Internet jako narzędzie dydaktyczne. In: W. Furmanek & A. Pie-cuch (eds.), Dydaktyka informatyki. Problemy metodyki.Wrocław: Wydawnictwo Uni-wersytetu Wrocławskiego.
Walter, N. (2007). Nowe media dla osób niewidomych i słabowidzących. Poznań: Wy-dawnictwo Naukowe UAM.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne