Uczeń słabowidzący w młodszym wieku szkolnym w szkole ogólnodostępnej. Studium przypadku
Konteksty Pedagogiczne nr 2(15)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

nadwzroczność
niedowidzenie
terapia
indywidualny przypadek

Jak cytować

TWARÓG-KANUS, A. Uczeń słabowidzący w młodszym wieku szkolnym w szkole ogólnodostępnej. Studium przypadku. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 15, p. 277–298, 30 grudz. 2020.

Abstrakt

Działania w przypadku dysfunkcji wzroku są skoncentrowane na wczesnej interwencji oraz diagnozie połą-czonej z programem rozwijania umiejętności widzenia, szczególnie w szkole ogólnodostępnej, gdzie przywiązuje się wagę do sukcesów edukacyjnych i rozwoju indywidualnych cech osobowości, dostosowując program wsparcia, rehabilitacji i edukacji do osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wyzwania współpracy z uczniem słabowidzącym wiążą się z wy-równywaniem szans edukacyjnych, łączeniem treści teoretycznych z działaniem praktycznym, poszukiwaniem programów, wykorzystaniem technologii i komunikacji (TiK) oraz pracą z zasobami dziecka. Zaburzenia widzenia wpływają na trudności szkolne w potencjale poznawczym, społecznym, emocjonalnym, wolicjonalnym, fizycznym. Nieskorygowana wada refrakcji (szczególnie nadwzroczność) i osłabione widzenie obuoczne przyczyniają się do stworzenia indywidulanego modelu pracy z dzieckiem z dysfunkcją wzroku. Przedstawione studium przypadku ukazuje działania wspierające, terapeutyczne, z naciskiem na wykorzystanie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.282
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Adamowicz-Hummel, A. & Mendruń, J. (1991). Pomagamy słabowidzącym [We Help the Visually Impaired]. Pochodnia, 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Barraga, N. (1964). Increased Visual Behavior in Low Vision Children. New York: American Foundation for the Blind.
Zobacz w Google Scholar

Corn, A.L. (1989). Instruction in the Use of Vision for Children and Adults with Low Vision: A Proposed Program Model. Review, 21, 26–38.
Zobacz w Google Scholar

Corn, A.L. & Koenig, A.J. (2002). Literacy for Students with Low Vision: A Framework for Delivering Instruction. Journal of Visual Impairment & Blindness, 96, 305–321.
Zobacz w Google Scholar

Czaińska, M. & Dubas, K. (2015). Trening wzrokowy we własnej praktyce [Eye Training in One’s Own Practice]. Optyka, 4(35), 54–56.
Zobacz w Google Scholar

Czerwińska, K. (2007). Media w tyfloglottodydaktyce – doniesienia z badań w projekcie „per linguas mundi ad laborem” [Media in Typhloglottodidactics – Reports from Research in the “per linguas mundi ad laborem” Project]. Szkoła Specjalna, 5, 323–332.
Zobacz w Google Scholar

Czerwińska, K. (2016). Uczeń z niepełnosprawnością wzroku podmiotem dydaktyki specjalnej [Student with Visual Impairment as Subject of Special Education]. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2, 19–29.
Zobacz w Google Scholar

Gajdzica, Z. (ed.) (2013). Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej [A Person with a Disability in a Public Space Reserve]. Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Gąsowska, T. & Pietrzak-Stępkowska, Z. (1994). Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu [Compensatory Work with Children with Reading and Writing Difficulties]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

Grałek, M. (ed.) (2003). Okulistyka pediatryczna i zez [Paediatric Ophthalmology and Strabismus]. Wrocław: Urban & Partner.
Zobacz w Google Scholar

Grochowalska, M. (2005). Media wizualne a potrzeby rozwojowe i edukacja dzieci [Visual Media and Developmental Needs and Education of Children]. In: E. Kozak- Czyżewska, D. Zdybel & B. Kępa (eds.), Współczesne tendencje rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej [Modern Trends in the Development of Early Childhood Pedagogy] (pp. 407–415). Kielce: MAC Edukacja.
Zobacz w Google Scholar

Grosvenor, T. (2007). Optometria [Optometry], transl. K. Kalisz et al. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.
Zobacz w Google Scholar

Grzech, Z., Budzik, A. & Herman, J. (2009). Trening wzrokowy [Visual Training]. Przegląd Okulistyczny, 1 (28), 4–13.
Zobacz w Google Scholar

Grzonkowski, J. & Dybczyński, W. (1992). Światło jako narzędzie ułatwiające osobom słabowidzącym dostrzeganie i poruszanie się [Light as a Tool that Makes It Easier for the Visually Impaired to See and Move]. Przegląd Tyflologiczny, 1–2(24–25), 82–99.
Zobacz w Google Scholar

Holbrook, M.C., Koenig, A.J. & Rex, E.J. (2010). Instruction of literacy skills to children and youths with low vision. In: A.L. Corn & J.N. Erin (eds.), Foundations of Low Vision: Clinical and Functional Perspectives (pp. 484–526). New York: AFB Press.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowski, S. (2005). Uczeń niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych [The Blind and Partially Sighted Student in a Public Secondary School. A Guide for Public School Teachers]. Warszawa: MENiS.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska-Buryła, I. (2005). Media elektroniczne w edukacji wczesnoszkolnej [Electronic Media in Early Childhood Education]. In: E. Kozak-Czyżewska, D. Zdybel & B. Kępa (eds.), Współczesne tendencje rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej [Modern Trends in the Development of Early Childhood Pedagogy] (pp. 416–423). Kielce: MAC Edukacja.
Zobacz w Google Scholar

Oleszczyńska-Prost, E. (2011). Zez [Strabismus]. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.
Zobacz w Google Scholar

Oleszczyńska-Prost, E. (2019). Wady wzroku [Visual Impairment]. In: M. Prost & E. Oleszczyńska-Prost, Okulistyka dziecięca. Kompendium dla lekarzy specjalizujących się w okulistyce i lekarzy innych specjalności [Childhood ophthalmology. Compendium for Doctors Specialising in Ophthalmology and in Other Disciplines]. Warszawa: Medical Education.
Zobacz w Google Scholar

Orkan-Łęcka, M. (1999a). Wczesne wspomaganie rozwoju komunikacji u dzieci niewidomych i słabowidzących ze złożoną niepełnosprawnością – model programu edukacyjnego [Early Support for the Development of Communication in Blind and Partially Sighted Children with Complex Disabilities – an Educational Programme Model]. Rewalidacja, 2(6).
Zobacz w Google Scholar

Pańczyk, J. (1999). Przesłanki i uwarunkowania niesegregacyjnego kształcenia osób niepełnosprawnych [Rationale and Conditions for Non-segregative Education of the Disabled]. Roczniki Pedagogiki Specjalnej, 10, 75–82.
Zobacz w Google Scholar

Perz, K., Buczkowska, H., Miśkowiak, B. & Michalski, A. (2011). Znaczenie korekcji astygmatyzmu u dzieci rozpoczynających naukę szkolną [The Significance of the Correction of Astigmatism in Children Starting School]. Optyka, 5, 26–29.
Zobacz w Google Scholar

Pieczyrak, D., Kędzia, B., Tondel, G. & Maples, W.C. (1999). Badania przesiewowe wybranych parametrów wzroku u dzieci w wieku szkolnym [Screening of Selected Vision Parameters in School-Age Children]. Nowiny Lekarskie, 4, 364–380.
Zobacz w Google Scholar

Rosa, A. (2017). Zaburzenia wybranych parametrów układu wzrokowego, w tym wady refrakcji jako przyczyna trudności szkolnych u dzieci [Dysfunction of Selected Parameters of the Visual System, Including Refraction Defects as a Cause of School Difficulties in Children]. In: K. Czerwińska & K. Miler-Zdanowska (eds.), Tyflo-pedagogika wobec różnorodności współczesnych wyzwań edukacyjno-rehabilitacyjnych [Typhlopedagogy Towards Diversity of Contemporary Educational and Rehabilitation Challenges] (pp. 116–128). Warszawa: APS.
Zobacz w Google Scholar

Rosner, J. & Gruber, J. (1985). Differences in the Perceptual Skills Development of Young Myopes and Hyperopes. American Journal of Optometry and Psychological Optics, 62(8), 501–504.
Zobacz w Google Scholar

Rosner, J. & Rosner, J. (1997). The Relationship between Moderate Hyperopia and Academic Achievement: How Much Plus is Enough? Journal of the American Optometric Association, 68(10), 648–650.
Zobacz w Google Scholar

Smith, D.D. (2009). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki [Special Education. Academic Textbook], Vol. 2, transl. J.A. Korbel, Z.S. Litwińska & M.E. Litwiński. Warszawa: APS–PWN.
Zobacz w Google Scholar

Styszyński, A. (2011). Astygmatyzm, co to za choroba? [Astigmatism, What Is this Disease?]. Optyka, 5, 20–25.
Zobacz w Google Scholar

Turno-Kręcicka, A., Barć, A. & Kański, J.J. (2002). Choroby oczu u dzieci [Eye Diseases in Children]. Wrocław: Górnicki Wydawnictwo Medyczne.
Zobacz w Google Scholar

Twaróg-Kanus, A. (2018). Multimedia in Life and Education of Visually Impaired and Blind People. Konteksty Pedagogiczne, 2(11), 65–78.
Zobacz w Google Scholar

Twaróg-Kanus, A. (2019). Self-assessment of Diagnostic and Therapeutic Knowledge and Skills of Teachers in Public Schools. Konteksty Pedagogiczne, 2(13), 101–116.
Zobacz w Google Scholar

Twaróg-Kanus, A. (2020). Terapia i wsparcie dziecka z dysfunkcją wzroku w środowisku edukacyjnym [Therapy and Support for a Child with Visual Impairment in an Educational Setting]. In: J. Skibska (ed.), Terapia interdyscyplinarna. Wybrane problemy (pp. 89–110). Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Walkiewicz-Krutak, M. (2009). Funkcjonowanie wzrokowe małych dzieci słabowidzących [Visual Functioning of Young Visually Impaired Children]. Warszawa: APS.
Zobacz w Google Scholar

Walkiewicz-Krutak, M. (2017). Funkcjonalne konsekwencje zaburzeń widzenia a trudności w rozwoju umiejętności czytania i pisania dzieci słabowidzących w młodszym wieku szkolnym [Functional Consequences of Vision Disorders and Difficulties in Developing Reading and Writing Skills of Visually Impaired Children at a Younger School Age]. In: K. Czerwińska & K. Miler-Zdanowska (eds.), Tyflopedagogika wobec różnorodności współczesnych wyzwań edukacyjno-rehabilitacyjnych [Typhlopedagogy towards Diversity of Contemporary Educational and Rehabilitation Challenges] (pp. 129–146). Warszawa: APS.
Zobacz w Google Scholar

Walthes, R. (2007). Tyflopedagogika [Typhlopedagogy], transl. J. Mink. Gdańsk: GWP.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.