Arteterapia w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu w opinii uczniów i nauczycieli
Konteksty Pedagogiczne nr 2(13)/2019
pdf (English)

Słowa kluczowe

arteterapia
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
profilaktyka

Jak cytować

CIUPIŃSKA, B. Arteterapia w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu w opinii uczniów i nauczycieli. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 13, p. 177–189, 2019. DOI: 10.19265/KP.2019.213177. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/218. Acesso em: 15 kwi. 2024.

Abstrakt

Jednym z istotnych zadań współczesnej szkoły jest zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom przejawiającym problemy. Duża rozpiętość zachowań dysfunkcyjnych utrudniających relacje z innymi może w konsekwencji prowadzić do wykluczenia społecznego dorastających. Istotnym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie w pracy z uczniami metod opartych na arteterapii, wykorzystujących terapeutyczne walory poszczególnych dziedzin sztuki w procesie oddziaływania na osobowość i sferę emocjonalną nastolatków. W zaprezentowanych badaniach podjęto próbę ustalenia miejsca arteterapii w rozwiązywaniu problemów nastolatków – w opinii uczestników zajęć arteterapeutycznych i ich nauczycieli.

https://doi.org/10.19265/KP.2019.213177
pdf (English)

Bibliografia

Bejger, H.A. (2018). Arteterapia i edukacja twórcza w praktyce wychowawczej placówki socjalizacyjnej [Art Therapy and Creative Education in the Educational Practice of a Socialization Institution]. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 2(48), 62–88.

Cortina, M.A. and Fazel, M. (2015). The Art Room: An evaluation of a targeted school-based group intervention for students with emotional and behavioural difficulties. The Arts in Psychotherapy, 42, 35–40.

Khadar, M.G., Babapour, J. and Sabourimoghaddam, H. (2013). The effect of art therapy based on painting therapy in reducing symptoms of oppositional defiant disorder (ODD) in elementary School Boys. Procedia–Social and Behavioral Sciences, 84, 1872–1878.

Konieczna, E.J. (2007). Arteterapia w teorii i praktyce [Art therapy in Theory and Practice]. Kraków: Impuls.

Korbut A. (2016). Arteterapia i jej zastosowanie w obszarze edukacji [Art Therapy and its Application in Education]. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 3(41), 267–280.

Linek, A. (2012). Arteterapia – poznanie i wyrażanie siebie [Art Therapy – Getting to Know and Expressing Oneself ]. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne, 4(1), 83–94.

Marcinkowska, A. (2013). Arteterapia [Art Therapy]. In: A. Weissbrot-Koziarska and I. Dąbrowska-Jabłońska (eds.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej [Dictionary of Methods, Techniques and Forms of Social, Welfare and Therapeutic Work] (p. 17), Vol. 2. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Papaj, A. (2010). O kolorach, kształtach, dźwiękach i innych tworzywach arteterapii [On Colours, Shapes, Sounds and Other Components of Art Therapy]. In: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie [Research Papers of the Jan Długosz Academy in Częstochowa] (pp. 259–269). Seria: Pedagogika, XIX. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza.

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591) [Regulation of the Minister of National Education of 9 August 2017 on the principles of organizing and providing psychological and pedagogical assistance in public kindergartens, schools and institutions (Journal of Laws No. 1591, item 1591)].

Skwarek, B. and Szulc, W. (2017). Arteterapia w pracy pedagogicznej [Art Therapy in Pedagogical Work]. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 22, 93–107.

Stańko, M. (2009). Arteterapia z dziećmi i młodzieżą – perspektywa rozwojowa [Art Therapy with Children and Youth – Developmental Perspective]. Psychiatria, 2, 66–73.

Wojciechowski, A. (2007). Wszyscy jesteśmy twórcami. Rozważania pedagoga specjalnego i rzeźbiarza [We Are All Creators. Reflections of a Special Needs Tutor and Sculptor], http://www.fidesetratio.org.pl/files/plikipdf/wojciechowskia2.pdf [accessed: 3.10.2019].

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.