Cyberspace – dilemmas of an educator
PDF (English)

Słowa kluczowe

cyberzagrożenia
profilaktyka wychowawcza
profilaktyka zachowań ryzykownych

Jak cytować

CIUPIŃSKA, B. Cyberspace – dilemmas of an educator. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 11, p. 95–104, 2018. DOI: 10.19265/KP.2018.21195. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/26. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

W artykule podjęto problematykę miejsca nowoczesnych techno-logii informatycznych i komunikacyjnych w procesie nauczania i uczenia się. Przywołano poglądy różnych autorów dotyczące cyberkompetencji uczniów oraz korzyści i zagrożeń płynących z gier komputerowych. Podniesiono również kwe-stię wyzwań związanych z cyberprzestrzenią w obszarze pracy wychowawczej

https://doi.org/10.19265/KP.2018.21195
PDF (English)

Bibliografia

Andrzejewska, A. (2013). Rola nauczyciela w ochronie dzieci i młodzieży przed zagro-żeniami cyberprzestrzeni. Rozprawy Społeczne, 2, 13–18.

Borawska- Kalbarczyk, K. (2017a). Technologie cyfrowe w edukacji – między immersją ucznia a indolencją szkoły. Konteksty Pedagogiczne, 1(8), 117–132.

Borawska-Kalbarczyk, K. (2017b). Wirtualne środowisko kształcenia w procesie wspie-rania motywacji do uczenia się. Konteksty Pedagogiczne, 2(9), 153–164.

Jabłońska, M.R. (2018). Człowiek w cyberprzestrzeni. Wprowadzenie do psychologii In-ternetu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kałdon, B. (2016). Cyberprzestrzeń jako zagrożenie dla człowieka XXI wieku. Seminare, 2, 87–101.

Kołodzieczyk, W. & Polak, M. (2011). Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i edukacji. Warszawa: Instytut Obywatelski.

Siemieniecki, B. (2001). Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania. Toruń: Adam Marszałek.

Spitzer, M. (2016). Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie, trans. M. Gu-zowska. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.

Waluś, S. (2016). Współczesna rodzina wobec nowoczesnych. In: K. Pujer (ed.), Rodzi-na i szkoła wobec szans i zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych (p. 43–54). Wrocław: Exante.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.