Znaczenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z perspektywy rodziców
Konteksty Pedagogiczne nr 2(15)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

dziecko niepełnosprawne
niepełnosprawność
specjalne potrzeby
terapia
wczesne wspomaganie rozwoju
wychowanie przedszkolne

Jak cytować

CIUPIŃSKA, B. Znaczenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z perspektywy rodziców. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 15, p. 315–331, 30 grudz. 2020.

Abstrakt

Właściwa realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ma zasadnicze znaczenie dla przyszłej kariery szkolnej dzieci z zaburzeniami rozwoju. Efektywna realizacja zadań przez specjalistów oraz właściwe przygotowanie rodziców do wspierania dziecka w pokonywaniu trudności i barier są nieocenione.
W artykule zaprezentowano rezultaty badań, których przedmiotem uczyniono efektywność wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w opinii rodziców dzieci objętych tą formą pomocy. Przedstawiono poglądy i doświadczenia rodziców związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz korzyści wynikające z zajęć.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.284
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Chojnacka-Synaszko, B. (2016). Rodzaje uczestnictwa rodziców we wspomaganiu rozwoju dziecka na wczesnym etapie jego życia [Types of Parental Participation in Early Child Development Support]. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 16(4), 204–216.
Zobacz w Google Scholar

Ciupińska, B. (2010) Uczeń niepełnosprawny. Przegląd form pomocy i wsparcia w systemie oświaty [Disabled Student. Review of Forms of Help and Support in the Education System]. Zeszyty Naukowe. Pedagogika, 3, 69–86.
Zobacz w Google Scholar

Doroszuk, J. & Tersa, K. (2018). Oblicza i znaczenia współpracy we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka [The Importance of Cooperation in Early Child Development Support and Its Many Faces]. Niepełnosprawność, 30, 106–121.
Zobacz w Google Scholar

Głodkowska, J. (2017). Dziecko Osobą – personalistyczne odczytywanie kanonów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka [Child as a Person – Personalistic Reading of the Canons of ECDS]. In: J. Głodkowska, I. Konieczna, R. Piotrowicz & G. Walczak (eds.), Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania roz-woju dziecka [Interdisciplinary Contexts of Early Intervention and ECDS] (pp. 17–31). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Zobacz w Google Scholar

Regulation of the Minister of National Education of 24 August 2017 on organizing early childhood development support (Journal of Laws 2017, item 1635).
Zobacz w Google Scholar

Skałbania, B. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne [Pedagogical Diagnostics. Selected Research Areas and Practical Solutions]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Skibska, J. (2014). Wspomaganie rozwoju małego dziecka szansą na dobry start – konteksty wyzwań – komunikat z badań [Supporting the Development of a Small Child as a Chance for a Good Start – Contexts of Challenges – Research Report]. In: G. Gunia & D. Baraniewicz (eds.), Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością [Theory and Practice of Preventive and Supportive Interactions Supporting the Development of People with Disabilities] (pp. 194–205). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Zobacz w Google Scholar

Skrzetuska, E. & Kozyra-Sekulska, M. (2017). Udział rodziców w rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością [Parents’ Participation in the Rehabilitation of a Disabled Child]. In: J. Głodkowska, I. Konieczna, R. Piotrowicz & G. Walczak (eds.), Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka [Interdisciplinary Contexts of Early Intervention and ECDS] (pp. 295–310). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Zobacz w Google Scholar

Wrona, S. & Wrona, K. (2016). Strategie radzenia sobie ze stresem stosowane przez rodziców uczestniczących w procesie wczesnej interwencji a indywidualne sieci wsparcia [Stress Coping Strategies Used by Parents Participating in the Early Intervention Process and Individual Support Networks]. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 16(4), 217–224.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.