Obawy rodziców dzieci sześcio-i siedmioletnich rozpoczynających edukację szkolną. Komunikat z badań
Konteksty Pedagogiczne nr 2(15)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

start szkolny
edukacja szkolna
dziecko sześcioletnie
obawy rodziców

Jak cytować

KUROWSKA, B. Obawy rodziców dzieci sześcio-i siedmioletnich rozpoczynających edukację szkolną. Komunikat z badań. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 15, p. 167–182, 30 grudz. 2020.

Abstrakt

Rozpoczynanie nauki w szkole jest ważnym momentem nie tylko dla dziecka, lecz także dla jego rodziców. Muszą mieć oni pewność, że w miejscu, do którego trafi ich dziecko, zostaną zaspokajane jego podstawowe potrzeby, a wszystkie realizowane działania będą na miarę jego możliwości.
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było poznanie obaw towarzyszących rodzicom dzieci sześcio-i siedmioletnich rozpoczynających edukację szkolną oraz określenie zależności między występowaniem tych obaw a akceptacją bądź odrzuceniem przez rodziców założeń reformy obniżającej wiek realizacji obowiązku szkolnego (wyrażonymi decyzją o posłaniu dziecka do szkoły w wieku sześciu lub siedmiu lat).
Doświadczenia rodzimego systemu oświaty i reform wprowadzanych w jego zakresie pokazały, że jeżeli rodzice nie akceptują zmian i nie widzą w nich pozytywnych efektów dla swoich dzieci, są w stanie je skutecznie zablokować.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.276
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Bałachowicz, J. (2017). Paradoksy przemian współczesnej edukacji dziecka [Paradoxes of Changes in Contemporary Child Education]. In: J. Bałachowicz, A. Korwin- Szymanowska, E. Lewandowska & A. Witkowska-Tomaszewska (eds.), Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację [Understanding Learning. Changing Early Education] (pp. 11–25). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Zobacz w Google Scholar

Banasiak, M. (2013). Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce [Parent-School Cooperation in the Context of Education Reform in Poland]. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Zobacz w Google Scholar

Dzierzgowska, I. (2001). Rodzice w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkól, nauczycieli i rodziców [Parents at School. Handbook for School Principals, Teachers and Parents]. Warszawa: Wydawnictwo CODN.
Zobacz w Google Scholar

Fura, B. (2007). Szkołą jako ucząca się organizacja [School as a Learning Organisation]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H: Oeconomia, 15, 215–227.
Zobacz w Google Scholar

Jakielczyk, D., Stecka, A. & Symonowicz, E. (2014). Współpraca szkoły i rodziców na początku edukacji szkolnej dziecka [Cooperation between School and Parents at the Beginning of the Child’s School Education]. In: A. Brzezińska, K. Appelt, S. Jabłoński, J. Wojciechowska & B. Ziółkowska (eds.), 6-latki w szkole. Edukacja i pomoc [6-year-olds at School. Education and Assistance] (pp. 159–178). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
Zobacz w Google Scholar

Jaszczyszyn, E. (2010). Oczekiwania sześciolatków i ich rodziców w stosunku do szkoły a realia realizacji obowiązku szkolnego [Expectations of Six-year-olds and their Parents towards School and the Reality of the Implementation of Compulsory Schooling]. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
Zobacz w Google Scholar

Klus-Stańska, D. (2004). Adaptacja szkolna siedmiolatków [School Adaptation of Seven-year-olds]. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Zobacz w Google Scholar

Moczarska, M. & Rojek, D. (2011). Opinie rodziców na temat obniżenia do 6 lat wieku podjęcia obowiązku szkolnego (z uwzględnieniem zagadnień dotyczących sprawności fizycznej i postawy ciała) [Opinions of Parents on Lowering the Compulsory School Age to 6 Years (Including Issues Related to Physical Fitness and Posture)]. Lider, 11/12, 21–25.
Zobacz w Google Scholar

Rzymełka-Frąckiewicz, A. (2017). Sześciolatek w szkolnej ławce. Obniżenie obowiązkowego wieku szkolnego w polskim systemie edukacyjnym [Six-year-olds on the School Bench. Reduction of the Compulsory School Age in the Polish Educational System]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Zobacz w Google Scholar

Szymczyk, L. & Luber, D. (2011). Sześciolatek w przedszkolu czy w szkole? [The Six-year-old in Kindergarten or School?]. Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.
Zobacz w Google Scholar

Waloszek, D. (2013). Czy dzieci sześcioletnie są gotowe do nauki w szkole? Refleksje na kanwie dyskusji społecznej dotyczącej zmiany w strukturze edukacji [Are Six-year-old Children Ready for School? Reflections on the Basis of Social Discussion about Changes in the Structure of Education]. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, 4(201), 11–28.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.