Obawy rodziców dzieci sześcio-i siedmioletnich rozpoczynających edukację szkolną. Komunikat z badań
Konteksty Pedagogiczne nr 2(15)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

start szkolny
edukacja szkolna
dziecko sześcioletnie
obawy rodziców

Jak cytować

KUROWSKA, B. Obawy rodziców dzieci sześcio-i siedmioletnich rozpoczynających edukację szkolną. Komunikat z badań. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 15, p. 167–182, 2020. DOI: 10.19265/kp.2020.2.15.276. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/276. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

Rozpoczynanie nauki w szkole jest ważnym momentem nie tylko dla dziecka, lecz także dla jego rodziców. Muszą mieć oni pewność, że w miejscu, do którego trafi ich dziecko, zostaną zaspokajane jego podstawowe potrzeby, a wszystkie realizowane działania będą na miarę jego możliwości.
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było poznanie obaw towarzyszących rodzicom dzieci sześcio-i siedmioletnich rozpoczynających edukację szkolną oraz określenie zależności między występowaniem tych obaw a akceptacją bądź odrzuceniem przez rodziców założeń reformy obniżającej wiek realizacji obowiązku szkolnego (wyrażonymi decyzją o posłaniu dziecka do szkoły w wieku sześciu lub siedmiu lat).
Doświadczenia rodzimego systemu oświaty i reform wprowadzanych w jego zakresie pokazały, że jeżeli rodzice nie akceptują zmian i nie widzą w nich pozytywnych efektów dla swoich dzieci, są w stanie je skutecznie zablokować.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.276
pdf (English)

Bibliografia

Bałachowicz, J. (2017). Paradoksy przemian współczesnej edukacji dziecka [Paradoxes of Changes in Contemporary Child Education]. In: J. Bałachowicz, A. Korwin- Szymanowska, E. Lewandowska & A. Witkowska-Tomaszewska (eds.), Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację [Understanding Learning. Changing Early Education] (pp. 11–25). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Banasiak, M. (2013). Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce [Parent-School Cooperation in the Context of Education Reform in Poland]. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Dzierzgowska, I. (2001). Rodzice w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkól, nauczycieli i rodziców [Parents at School. Handbook for School Principals, Teachers and Parents]. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Fura, B. (2007). Szkołą jako ucząca się organizacja [School as a Learning Organisation]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H: Oeconomia, 15, 215–227.

Jakielczyk, D., Stecka, A. & Symonowicz, E. (2014). Współpraca szkoły i rodziców na początku edukacji szkolnej dziecka [Cooperation between School and Parents at the Beginning of the Child’s School Education]. In: A. Brzezińska, K. Appelt, S. Jabłoński, J. Wojciechowska & B. Ziółkowska (eds.), 6-latki w szkole. Edukacja i pomoc [6-year-olds at School. Education and Assistance] (pp. 159–178). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Jaszczyszyn, E. (2010). Oczekiwania sześciolatków i ich rodziców w stosunku do szkoły a realia realizacji obowiązku szkolnego [Expectations of Six-year-olds and their Parents towards School and the Reality of the Implementation of Compulsory Schooling]. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Klus-Stańska, D. (2004). Adaptacja szkolna siedmiolatków [School Adaptation of Seven-year-olds]. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Moczarska, M. & Rojek, D. (2011). Opinie rodziców na temat obniżenia do 6 lat wieku podjęcia obowiązku szkolnego (z uwzględnieniem zagadnień dotyczących sprawności fizycznej i postawy ciała) [Opinions of Parents on Lowering the Compulsory School Age to 6 Years (Including Issues Related to Physical Fitness and Posture)]. Lider, 11/12, 21–25.

Rzymełka-Frąckiewicz, A. (2017). Sześciolatek w szkolnej ławce. Obniżenie obowiązkowego wieku szkolnego w polskim systemie edukacyjnym [Six-year-olds on the School Bench. Reduction of the Compulsory School Age in the Polish Educational System]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Szymczyk, L. & Luber, D. (2011). Sześciolatek w przedszkolu czy w szkole? [The Six-year-old in Kindergarten or School?]. Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.

Waloszek, D. (2013). Czy dzieci sześcioletnie są gotowe do nauki w szkole? Refleksje na kanwie dyskusji społecznej dotyczącej zmiany w strukturze edukacji [Are Six-year-old Children Ready for School? Reflections on the Basis of Social Discussion about Changes in the Structure of Education]. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, 4(201), 11–28.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.