Tom 2 Nr 19 (2022)
Opis numeru

Działania edukacyjne nastawione na dziecko oraz jego podmiotowe traktowanie powinny stawiać je w centrum uwagi i pomagać w podejmowaniu działań na rzecz niemarnowania jego zasobów. Szczególną rolę odgrywają tu placówki nastawione na dziecko, są one fundamentem kształcenia społeczeństwa zorientowanego na człowieka. Stąd też kształcenie uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi jest powiązane z uznaniem prawa do bycia innym oraz działaniami na rzecz uczniów o różnych potrzebach i możliwościach. Edukacja ta odrzuca tradycyjne podejście do osób z niepełnosprawnościami, postrzegając niepełnosprawność jako doświadczenie ludzkości oraz jednocześnie gwarantując uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi równoprawny dostęp do edukacji (Baylis, 2002). Ten rodzaj nauczania i wychowywania stanowi pomoc we wspieraniu rozwoju każdego dziecka, a także przesuwa ważność realizacji programu na drugi plan. Każde dziecko jest bowiem wyjątkowe – posiada indywidualne cechy, zainteresowania, umiejętności, możliwości oraz potrzeby edukacyjne. „Wszystkie dzieci są wyjątkowe i wartościowe, a dzieci niepełnosprawne mają szczególną umiejętność pomagania innym w rozwijaniu takich cech jak: życzliwość, umiejętność współpracy i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka” (Samad i Fairbairn, 2000, s. 121). Indywidualne spojrzenie i zróżnicowane traktowanie każdego dziecka mają gwarantować optymalny rozwój jednostki oraz umożliwiać pokonywanie ograniczeń.

Joanna Skibska

Bibliografia
Baylis, P. (2002). Edukacja włączająca. W: J. Bogucka, D. Żyro i T. Wejner (red.), Od nauczania integracyjnego do szkoły równych szans. Materiały z konferencji. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN
Samad, K. i Fairbairn, S. (2000). Równe szanse a integracja – z perspektywy szkoły powszechnej. W: G. Fairbairn i S. Fairbairn (red.), Integracja dzieci o specjalnych po¬trzebach wybrane zagadnienia etyczne (s. 111‒122), tłum. A Fus i W. Tabisz. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Artykuły

Izabella Kucharczyk, Urszula Gosk-Sobańska
11-31
Dysleksja a zaburzenia przedsionkowe, proprioceptywne oraz niedojrzałość neuromotoryczna
https://doi.org/10.19265/kp.2022.2.19.357
pdf
Agata Chilman
33-42
Metody pracy terapeutycznej z pacjentami z afazją
https://doi.org/10.19265/kp.2022.2.19.358
pdf
Edita Satinská
43-60
Edukacja dzieci i uczniów z cukrzycą typu 1 w przedszkolach i szkołach podstawowych w Republice Czeskiej
https://doi.org/10.19265/kp.2022.2.19.359
pdf
Barbara Cygan, Barbara Kurowska
61-76
Diagnoza i terapia zachowań u trzyletniego dziecka ze spektrum autyzmu (ASD). Studium przypadku
https://doi.org/10.19265/kp.2022.2.19.360
pdf
Barbara Cygan, Barbara Kurowska
77-90
Zaburzenia modulacji sensorycznej u osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera. Studium przypadku
https://doi.org/10.19265/kp.2022.2.19.361
pdf
Sabina Pawlik
91-105
Uniwersytet przyjazny osobom z autyzmem – dobre praktyki w Dublin City University
https://doi.org/10.19265/kp.2022.2.19.362
pdf
Magdalena Bełza-Gajdzica
107-122
Uczelnia w dobie ustawy o dostępności – dobre praktyki w Uniwersytecie Śląskim
https://doi.org/10.19265/kp.2022.2.19.363
pdf
Izabella Gałuszka, Agnieszka Ochman
123-137
Doświadczanie kryzysu przez rodziców dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
https://doi.org/10.19265/kp.2022.2.19.364
pdf
Szymon Śleboda, Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak
139-153
Esteville. Przykład gry dydaktycznej jako narzędzia wspomagającego dydaktykę komunikacji medycznej
https://doi.org/10.19265/kp.2022.2.19.365
pdf