Społeczne funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami zachowania (i emocji). Studium przypadku
pdf

Słowa kluczowe

zaburzenia zachowania i emocji
zachowania trudne

Jak cytować

CYGAN, B.; KUROWSKA, B. Społeczne funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami zachowania (i emocji). Studium przypadku. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 17, p. 65–87, 29 grudz. 2021.

Abstrakt

W artykule omówiono problem społecznego funkcjonowania dziecka z zaburzeniami zachowania i emocji. Po wprowadzeniu w problematykę (m.in. wyjaśnieniach terminologicznych, opisie przyczyn omawianych zjawisk) odwołano się do casy study, w którego opisie zaprezentowano, jak zachowuje się dziecko na gruncie rodziny, szkoły oraz w środowisku społecznym. W charakterystyce wskazano również na codzienne problemy, z jakimi borykają się osoby, które muszą otoczyć takie dziecko opieką – rodziców, nauczycieli, opiekunów społecznych. Zasygnalizowano też bezradność osób pracujących w placówkach oświatowych, które nie do końca potrafią radzić sobie z dziećmi z zaburzeniami zachowania. We wnioskach zaproponowano kierunki zmian mogących ułatwić nauczycielom pracę z dziećmi przejawiającymi takie trudności – uzupełnienie kierunków kształcenia nauczycieli o przedmioty z zakresu psychopatologii, psychiatrii i patologii społecznej oraz wzbogacenie programów przedmiotów o treści z zakresu metod pracy – zasugerowano metodę behawioralną jako najskuteczniejszą w kształtowaniu zachowań pożądanych. Specjaliści prowadzący terapię z dzieckiem z zaburzeniami powinni obowiązkowo zaznajomić z jej założeniami jego rodziców.

https://doi.org/10.19265/kp.2021.2.17.320
pdf

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Ayres, J.A. (2016). Południowokalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej. Kraków: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej.
Zobacz w Google Scholar

Butcher, J.N., Hooley, J.M. i Mineka, S. (2018). Psychologia zaburzeń, tłum. W. Dietrich i in. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Clarke, D. (2005). Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, tłum. M. Bianga. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Domurat, M. (2016). Zaburzenia zachowania. W: M. Jerzak (red.), Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość (s. 41–55). Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Emerson, E. (2001). Challenging Behaviour: Analysis and Intervention in People with Severe Intellectual Disabilities. Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Gałecki, P., Pilecki, M., Rymaszewska, J., Szulc, A., Sidorowicz, S. i Wciórka, J. (red.) (2018). Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-5. Wrocław: Edra Urban & Partner.
Zobacz w Google Scholar

Grabowska, A., Knopp, K.A. i Paź, M. (2015). Integracja – Empatia – Komunikacja: Program treningu kompetencji społecznych dla dzieci. Kwartalnik Naukowy, 1(21), 94–116.
Zobacz w Google Scholar

Hadley, M. (2003). Relational, Indirect, Adaptive, or Just Mean: Recent Work on Aggression in Adolescent Girls – Part I. Studies in Gender and Sexuality, 4, 367–394.
Zobacz w Google Scholar

ICD-10 (2008). Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziewiąta, t. 1. Warszawa: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Zobacz w Google Scholar

Iniewicz, G., Wiśniewska, D., Dziekan, K. i Czuszkiewicz, A. (2011). Wzory przywiązania i zachowania agresywne wśród młodzieży z diagnozą zaburzeń zachowania i emocji. Psychiatria Polska, 45, 5, 701–711.
Zobacz w Google Scholar

Juszczak, D. i Korzeniewski, K. (2016). Analiza wybranych czynników psychospołecznych i psychopatologicznych u sprawców przestępstw seksualnych z trwałymi anomaliami osobowości. Seksuologia Polska, 14(1), 13–18.
Zobacz w Google Scholar

Karasowska, A. (2006). Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zobacz w Google Scholar

Karasowska, A. (2018). Zaburzenia zachowania jako skutek urazów psychicznych doznanych przez dziecko. W: A. Kołakowski (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka (s. 483–515). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Kendall, P.C. (2015). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców, tłum. J. Kowalczewska. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski, A. (2018). Diagnoza zaburzeń zachowania. W: A. Kołakowski (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka (s. 152–192). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski, A. i Pisula, A. (2016). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczyk, A. (2004). Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. Kraków: Sophia.
Zobacz w Google Scholar

Konopnicki, J. (1964). Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i środowisko. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Kozak, S. (2007). Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka. Warszawa: Difin.
Zobacz w Google Scholar

Krauze-Sikorska, H. (2016). Determinanty indywidualne i środowiskowe jako źródła układu ryzyka opóźnień i zaburzeń w rozwoju małego dziecka. W: H. Krauze-Sikorska, K. Kuszak, G. Rura i K. Sadowska, Dziecko do lat trzech w systemie opieki i edukacji. Źródła wsparcia i zagrożeń (s. 131–152). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Zobacz w Google Scholar

Lahey, B., Loeber, R., Burke, J. i Applegate, B. (2005). Predicting Future Antisocial Personality Disorder in Males from a Clinical Assessment in Childhood. Journal of Counseling and Clinical Psychology, 73(3), 389–399.
Zobacz w Google Scholar

Lew-Koralewicz, A. (2018). Zachowania trudne a satysfakcja z życia matek dzieci i młodzieży w niepełnosprawnością. Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania, 2(27), 54–65.
Zobacz w Google Scholar

MacLean, W.E. i Symons, F. (2002). Self-Injurious Behavior in Infancy and Young Childhood. Infants and Young Children, 4, 31–41.
Zobacz w Google Scholar

Malott, R.W., Whaley, D.L. i Malott, M.E. (1993). Elementary Principles of Behavior. New Jersey: Prentice Hall.
Zobacz w Google Scholar

Marczak, M. (2008). Przestępczość kobiet w perspektywie teorii drogi życiowej. W: M. Konopczyński i B.M. Nowak (red.), Resocjalizacja – ciągłość i zmiana (s. 189–201). Warszawa: Pedagogium.
Zobacz w Google Scholar

McMahon, R.J. i Estes, A.M. (1997). Conduct problems. W: E.J. Mash i L.G. Terdal (red.), Assessment of Childhood Disorders (s. 130–193). New York: Guilford Press.
Zobacz w Google Scholar

Pastwa-Wojciechowska, B. (2019). Psychopaci. Sprawcy przestępstw seksualnych. Gdańsk: Harmonia Universalis.
Zobacz w Google Scholar

Przyrowski, Z. (2005). Kwestionariusz rozwoju sensomotorycznego. Warszawa: Empis.
Zobacz w Google Scholar

Przyrowski, Z. (2015). Kliniczna obserwacja. Podręcznik. Warszawa: Empis.
Zobacz w Google Scholar

Radochoński, M. (1999). Systemowa charakterystyka środowiska rodzinnego wielokrotnych sprawców czynów przestępczych. Roczniki Socjologii Rodziny, 11, 155–173.
Zobacz w Google Scholar

Radochoński, M. (2000). Osobowość antyspołeczna. Geneza, rozwój i obraz kliniczny. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Zobacz w Google Scholar

Ramiaczek, P. i Bębas, P. (2019). Wybrane patologie społeczne i ich wpływ na bezpieczeństwo i życie człowieka. W: P. Ramiączek i M. Gajdowska (red.), Współczesne wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego (s. 41–62). Kielce–Tarnobrzeg: Wydawnictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Oddział Świętokrzyski.
Zobacz w Google Scholar

Seligman, M.E.P., Walker, E.F. i Rosenhan, D.L. (2006). Psychopatologia, tłum. J. Gilewicz i A. Wojciechowski. Poznań: Zysk i Spółka.
Zobacz w Google Scholar

Seredyńska, A. (2016). Od zaburzeń zachowania do zaburzeń osobowości. Kraków: Akademia Ignatianum–Wydawnictwo WAM.
Zobacz w Google Scholar

Sobolewska-Pilarczyk, M., Rajewski, P. i Rajewski, P. (2016). Cytomegalia wrodzona – aktualne zalecenia dotyczące diagnostyki i terapii. Forum Medycyny Rodzinnej, 10(6), 309–313.
Zobacz w Google Scholar

Suchowierska-Stephany, M., Ostaszewski, P. i Bąbel, P. (2016). Analiza zachowania. Vademecum. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Urban, B. (2000). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Wilk, M. (2014). Diagnoza w socjoterapii. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Zawadzka, E. (2018). Zachowania o charakterze destrukcyjnym w okresie średniego dzieciństwa: norma czy patologia? Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 31(3), 231–245.
Zobacz w Google Scholar

Ziółkowska, B. i Wycisk, J. (2019). Autodestruktywność dzieci i młodzieży. Warszawa: Difin.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.