Konteksty Pedagogiczne

Konteksty Pedagogiczne to półrocznik, którego wersją pierwotną jest wersja drukowana. Czasopismo w całości jest poświęcone problemom współczesnej edukacji. Tytuł czasopisma wyznacza płaszczyznę konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania, rozumienia i badania złożonej rzeczywistości edukacyjnej; płaszczyznę interparadygmatycznego i interdyskursywnego dialogu reprezentantów odmiennych opcji teoretycznych i metodologicznych. Konteksty stanowią w założeniu interdyscyplinarne forum wymiany myśli oraz prezentacji wyników i wniosków z badań naukowych w zakresie wieloaspektowego aktualizowania procesów edukacji, wychowania i innych rodzajów uczestnictwa społecznego w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych. Tytuł czasopisma podkreśla złożoność i wieloaspektowość poruszanej w czasopiśmie problematyki pedagogicznej i jej kontekstów. W założeniu umożliwia i pobudza do dyskusji wszystkie podmioty edukacji wokół najważniejszych dla współczesności problemów edukacyjnych, podejmuje problematykę bliską nie tylko naukowcom i badaczom, lecz także praktykom – zarówno nauczycielom różnych szczebli kształcenia, jak i specjalistom oraz terapeutom pracującym w różnych ośrodkach.

Zależy nam, by czasopismo stało się przestrzenią, która umożliwi przegląd literatury z kręgu zagadnień wyłonionych przez redaktorów oraz będzie przedstawiać doniesienia z najnowszych badań, a także sprzyjać wymianie doświadczeń i poglądów, co z kolei pozwoli na podejmowanie dialogu i wypracowywanie wspólnych rozwiązań.

Możliwość publikowania tekstów autorów reprezentujących różne dziedziny i subdyscypliny pedagogiczne zapewnia przedsięwzięciu transdyscyplinarny, wielowymiarowy charakter, co z kolei bezpośrednio przekłada się na prezentację szerokiego spektrum podejmowanych rozważań, mających na uwadze potrzeby współczesnego społeczeństwa, zarówno z punktu widzenia dziecka, jak i osoby dorosłej.

Aktualny numer

Tom 1 Nr 14 (2020)
Opublikowany czerwca 30, 2020
Opis numeru

“We take communication for granted because we do it so frequently, but it is actually a complex process.”
Joseph Sommerville,
an American communication and presentation skill expert

The word “communication” is used as a multifaceted “umbrella” concept denoting various aspects of our life.
Taking a retrospective look at our evolution, we can find language at the roots of human development. Humanity has evolved into the present-day global community together with the emergence of linguistic semiotic systems, which, with time, were embodied in various modern languages. The numerous tongues known today (around 5000), though triggering some obstacles in multilingual communicative environments, make it possible for people to understand each other very well, often through mediation of professionals in two or more languages.
At the same time, while it would be true to say that people speaking one and the same language should interact without any comprehension problems, why are there so many misunderstandings and embarrassing situations which often bring a bitter flavor into conversations, or even sometimes cause irreversible disasters? The answer to this question has been very clearly worded by Anthony Robbins, an American author, public speaker and life coach: “To effectively communicate, we must realize that we are all different in the way we perceive the world and use this understanding as a guide to our communication with others.” This idea should urge us to remember that words can be both healing and wounding, and it is up to speakers to choose which ones should be said aloud.
Another indisputable idea implies that communication provides essential life skills. One can hardly point out any single aspect of our everyday activities which can be realized without this or that form of communication, be it lifelong personal or professional development, art admiration, or creation of technological innovations. The ability to express ourselves and understand the thoughts of those around us opens doors to the world of successful human interaction. One such absolutely significant discourse pattern is educational interaction. Everyone would agree that it is impossible to gain good knowledge without smooth and mutually enriching communication between teachers and students. This paramount idea has been discussed from various perspectives in the first three articles of the current issue.
Furthermore, communication has become closely related to information technologies (or IT, often referred to as information and communication technologies), which are enhancing human interaction more and more intensively changing the way people use language in their daily life. Younger generations are the most sensitive to such changes by being quick to accept and acquire all the novelties of ever more intriguing fancy gadgets. At the same time, both children and grown-up individuals often find it hard to recognize the negative impact of information communicated by means of the all the more accessible IT. The consequences of the interactions between these technologies and their users is the topic of research in two other papers of this volume.
Although technologies enhance communication, they are helpless in understanding the secrets of language and its emergence in the human brain. As a result, when brain disorders occur, the ability of a person to communicate becomes impaired, leading individuals to face disastrous obstacles in their daily routines and preventing them from enjoying their lives to the fullest. People with speech disabilities and related physiological problems need specific help and care, special pedagogical procedures. This is the domain which has received the most attention from the contributing authors to this volume.
I hope this broad range of thought-provoking papers will be of enormous interest to scholars searching for the best of knowledge and expertise in the realm of communication.
Liliya Morska

Artykuły

Agnieszka Roszkowska, Justyna Trepka-Starosta
9-25
Rola stylu komunikacji interpersonalnej w relacji nauczyciel–uczeń
https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.240
pdf (English)
Eugenia Rostańska
27-46
Językowe reprezentacje doświadczania relacji w komunikacji dziecka i nauczyciela
https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.241
pdf (English)
Nataliia Kolodiichuk
47-65
Definicja obcojęzycznej kompetencji leksykalnej
https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.243
pdf (English)
Liliya Morska, Iryna Simkova
67-81
Komunikacja Ukraińskich Uczniów w Sieciach Społecznościowych: Aspekty Językowe i Pedagogiczne
https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.244
pdf (English)
Agnieszka Jedlińska
83-102
Zachowania komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym z uszkodzonym słuchem oraz słyszących urodzonych w rodzinach słyszących
https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.245
pdf (English)
Małgorzata Zaborniak-Sobczak
103-123
Komunikacja niesłyszących rodziców ze słyszącymi dziećmi (problemy w relacjach codziennych)
https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.246
pdf (English)
Aleksandra Karwowska, Gabriela Lorens
125-139
Ocena wykorzystania gestów ©GORA we wsparciu komunikacji językowej dziecka z zaburzonym rozwojem mowy (perspektywa terapeuty)
https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.247
pdf (English)
Łukasz Kowalczyk
141-154
Poziom zaniepokojenia rodziców objawami jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym
https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.248
pdf (English)
Anna Śniegulska
155-166
Wychowawcza rola matki w percepcji dorosłych córek – przyczynek do rozważań o komunikacji w rodzinie
https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.250
pdf (English)
Anna Borzęcka
167-180
Funkcjonowanie i komunikacja międzyludzka człowieka po zatruciu tlenkiem węgla – studium przypadku
https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.251
pdf (English)
Justyna Żulewska, Agata Mężyk
181-197
Ocena jakości komunikacji przez osoby z afazją Broki
https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.252
pdf (English)
Renata Raszka
199-214
Przejawy dziecięcej przedsiębiorczości w pisemnych narracjach z wątkiem finansowym
https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.254
pdf (English)
Piotr Modzelewski
215-232
FOMO (Fear of Missing Out) – problemem edukacyjnym i behawioralnym w czasach nowych form komunikacji
https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.255
pdf (English)
Wyświetl wszystkie numery