Konteksty Pedagogiczne

Konteksty Pedagogiczne to czasopismo naukowe afiliowane na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Konteksty Pedagogiczne to półrocznik, którego wersją pierwotną jest wersja drukowana. Czasopismo w całości jest poświęcone problemom współczesnej edukacji. Tytuł czasopisma wyznacza płaszczyznę konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania, rozumienia i badania złożonej rzeczywistości edukacyjnej; płaszczyznę interparadygmatycznego i interdyskursywnego dialogu reprezentantów odmiennych opcji teoretycznych i metodologicznych. Konteksty stanowią w założeniu interdyscyplinarne forum wymiany myśli oraz prezentacji wyników i wniosków z badań naukowych w zakresie wieloaspektowego aktualizowania procesów edukacji, wychowania i innych rodzajów uczestnictwa społecznego w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych. Tytuł czasopisma podkreśla złożoność i wieloaspektowość poruszanej w czasopiśmie problematyki pedagogicznej i jej kontekstów. W założeniu umożliwia i pobudza do dyskusji wszystkie podmioty edukacji wokół najważniejszych dla współczesności problemów edukacyjnych, podejmuje problematykę bliską nie tylko naukowcom i badaczom, lecz także praktykom – zarówno nauczycielom różnych szczebli kształcenia, jak i specjalistom oraz terapeutom pracującym w różnych ośrodkach.

ccby.jpgcejsh.pngopen_access.pngmnisw-logo2.png

Zależy nam, by czasopismo stało się przestrzenią, która umożliwi przegląd literatury z kręgu zagadnień wyłonionych przez redaktorów oraz będzie przedstawiać doniesienia z najnowszych badań, a także sprzyjać wymianie doświadczeń i poglądów, co z kolei pozwoli na podejmowanie dialogu i wypracowywanie wspólnych rozwiązań.

Możliwość publikowania tekstów autorów reprezentujących różne dziedziny i subdyscypliny pedagogiczne zapewnia przedsięwzięciu transdyscyplinarny, wielowymiarowy charakter, co z kolei bezpośrednio przekłada się na prezentację szerokiego spektrum podejmowanych rozważań, mających na uwadze potrzeby współczesnego społeczeństwa, zarówno z punktu widzenia dziecka, jak i osoby dorosłej.

Aktualny numer

Tom 1 Nr 12 (2019)
Opublikowany czerwiec 28, 2019
Opis numeru

Artykuły zamieszczone w tym numerze czasopisma wpisują się w szeroki kontekst problematyki procesów i oddziaływań mających na celu zmiany jednostek osadzonych w różnych przestrzeniach wychowawczych. Zmiany te uwarunkowane są przede wszystkim przemianami i oczekiwaniami społecznymi oraz wynikają w dużej mierze z ideałów, zamierzeń i celów wychowawczych.


Teksty znajdujące się w pierwszej części stanowią prezentację badań odnoszących się do procesów poznawczych niezbędnych w realizacji przez uczniów i studentów określonych autonomicznych zadań. Poruszają kwestie dotyczące bezpiecznych środowisk edukacyjnych oraz związków, jakie zachodzą między zachowaniami antyspołecznymi a poczuciem identyfikacji z wybranymi środowiskami wychowawczymi w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Przedstawiają ponadto uwarunkowania i symptomy zaburzeń depresyjnych, wskazując zarazem na ich skutki – samobójstwa popełniane przez małoletnich.
Kolejna część prezentuje z kolei badania poświęcone sztuce jako interwencji wychowawczej służącej poprawie relacji społecznych oraz kompetencji komunikacyjnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Znajduje się w niej również analiza badań dotyczących metod kształcenia, form organizacji zajęć, środków dydaktycznych stosowanych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a także prezentacja wyników badań odnoszących się do samodzielności społecznej dzieci w wieku przedszkolnym. W tej części zaprezentowano również badania dotyczące analizy skategoryzowanych ćwiczeń edukacyjnych w podręcznikach szkolnych, przeprowadzone na podstawie uaktualnionej wersji taksonomii Blooma.


Następnie przedstawiono badania odnoszące się do konstrukcji oraz wstępnej oceny właściwości psychometrycznych Skali Motywacji Sytuacyjnej SMS-15 dla dzieci oraz do środków, za pomocą których dokonuje się oceny rzetelności narzędzia do badania i diagnozy poczucia umiejscowienia kontroli zdarzeń szkolnych u uczniów.

Artykuły

Cosette Fox,Milton E. Becknell,Anastasia Belden,Ruthie L. Firmin
Wpływ glukozy i pobudzenia emocjonalnego na pamięć studentów
https://doi.org/10.19265/KP.2019.1129
PDF (English)
Katarzyna Ożańska-Ponikwia,Beata Webb
Emocje a komunikacja w języku obcym: przygotowanie studentów do udziału w wymianach międzynarodowych
https://doi.org/10.19265/KP.2019.11227
PDF (English)
Olena Sukhenko
Wspieranie autonomii ucznia: samoocena w doskonaleniu umiejętności pisania w języku angielskim
https://doi.org/10.19265/KP.2019.11253
PDF (English)
Vitalia Primakova,Lilya Morska
Wychowanie osoby w bezpiecznym środowisku edukacyjnym w szkołach średnich Ukrainy: aktualne problemy i wyzwania
https://doi.org/10.19265/KP.2019.11263
PDF (English)
Karol Konaszewski,Sebastian Rutkowski,Alfred Tuci
Identyfikacja z wybranymi środowiskami wychowawczymi a nasilenie zachowań antyspołecznych w grupie nieletnich umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
https://doi.org/10.19265/KP.2019.11273
PDF (English)
Małgorzata Przybysz-Zaremba
Wokół depresji i zachowań suicydalnych dzieci i młodzieży – wybrane aspekty i badania
https://doi.org/10.19265/KP.2019.11289
PDF (English)
Agnieszka Szczelina-Szczotka
Arteterapia jako interwencja wychowawcza ukierunkowana na relacje społeczne dzieci w młodszym wieku szkolnym
https://doi.org/10.19265/KP.2019.112105
PDF (English)
Olimpia Gogolin,Eugeniusz Szymlik
Rola dramy w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej
https://doi.org/10.19265/KP.2019.112121
PDF (English)
Łucja Reczek-Zymróz
Metody, formy oraz środki dydaktyczne stosowane w szkołach polskich i węgierskich na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Komunikat z badań
https://doi.org/10.19265/KP.2019.112147
PDF (English)
Ondřej Šimik
Rodzaje ćwiczeń w podręcznikach do historii w szkole podstawowej
https://doi.org/10.19265/KP.2019.112177
PDF (English)
Ewa Jędrzejowska
Social Self-reliance of Preschool Children
https://doi.org/10.19265/KP.2019.112161
PDF (English)
Sebastian Skalski
Skala motywacji sytuacyjnej SMS-15 dla dzieci: konstrukcja i wstępna ocena właściwości psychometrycznych
https://doi.org/10.19265/KP.2019.112191
PDF (English)
Joanna Poziemska
Konstrukcja Skali Poczucia Umiejscowienia Kontroli Zdarzeń Szkolnych
https://doi.org/10.19265/KP.2019.112205
PDF (English)
Barbara Superson
Zrelatywizowane kulturowo kryteria inteligencji a sytuacja społeczno- ‐edukacyjna dzieci z niepełnosprawnościami w Burundi. Komunikat z badań
https://doi.org/10.19265/KP.2019.112225
PDF (English)
Wyświetl wszystkie numery